งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาพฤติกรรมการใช้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/6 สาขาพณิชยการ รายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาพฤติกรรมการใช้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/6 สาขาพณิชยการ รายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาพฤติกรรมการใช้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/6 สาขาพณิชยการ รายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 นางสาวกุลวีณ์ เกษมสุข ผู้วิจัย

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดวินัยใน การใช้ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด ด้วยคอมพิวเตอร์ นักศึกษาไม่รักษาความสะอาด ไม่จัดโต๊ะเก้าอี้เมื่อเลิกเรียน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาการพัฒนา พฤติกรรมใน การใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการวิจัย เป็นแนวทางในการ ดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมของนักศึกษาใน การใช้ห้องปฏิบัติการวิชา อื่นๆ ต่อไป

5 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรอิสระ การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ ละแถว ตัวแปรตาม พฤติกรรมในการใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ สมมติฐานการวิจัย การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ สามารถพัฒนาพฤติกรรมในการใช้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของ นักศึกษาชั้นปวช. ปีที่ 1/6 สาขา พณิชยการให้ดีขึ้น

6 วิธีดำเนินการวิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ ราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 39 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ ราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ที่ได้จากการสุ่ม แบบเจาะจง จำนวน 39 คน

7 2. ขั้นดำเนินการ 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการพัฒนา วินัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 2. กำหนดหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ ของแต่ละแถว โดยมี การกำหนดหัวหน้าแถวในแต่ละแถว 3 กำหนดการให้คะแนนพฤติกรรมโดย พิจารณาจากหัวข้อ แบบสังเกตพฤติกรรม 4 บันทึกคะแนนลงในแบบสังเกต พฤติกรรมทุกสัปดาห์ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ 5 นำคะแนนผลที่ได้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ

8 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสังเกตพฤติกรรม โดย การกำหนดหน้าที่ รับผิดชอบของนักศึกษา

9 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากเก็บข้อมูลได้ครบ ตามที่ต้องการแล้ว ผู้วิจัยได้ ประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูลตามค่าสถิติร้อยละ จากแบบสังเกตพฤติกรรม ของนักศึกษา

10 ลำดับชื่อ - นามสกุล ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 คะแน น ร้อย ละ คะแน น ร้อย ละ 30 นายประวีร์ กาสีชา นายสิริวัฒน์ แดงสะอาด นายนพวิชัย กุลอุปราช นางสาวจรัญญา อนันเอื้อ นายปรเมษฐ์ อินจันทร์ นายจตุพล มั่นทรัพย์ นางสาวนภสร อัมรานนท์ นางสาวโสภาวรรณ บัวสนิท นายทรัพย์สถิต บัวจันทร์ นางสาวนิษฐกานต์ กีรติพงวัฒน์ ผลการวิจัย พบว่า ตารางที่ 1 แสดงคะแนนจากประเมินการสังเกตพฤติกรรมการใช้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1/6 สาขา พณิชยการ จำนวน 39 คน จากตารางที่ 1 สรุปแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์พบว่า สัปดาห์แรกนักศึกษาได้คะแนนพฤติกรรมสูงสุด 13 คะแนน และต่ำสุด 10 คะแนน สัปดาห์ที่สอง นักศึกษาได้คะแนน พฤติกรรมสูงสุด 20 คะแนน และต่ำสุด 17 คะแนน

11 ตารางที่ 2 จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและ ค่าร้อยละในการแสดงผล แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 สรุปผลการวิจัย จากแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 พบว่าสัปดาห์ที่ 1 ค่าเฉลี่ย หรือ ร้อยละ และ สัปดาห์ที่ 2 ค่าเฉลี่ย หรือร้อยละ จึงแสดงให้เห็น ว่าการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ สามารถพัฒนาพฤติกรรมการใช้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นได้ อยู่ใน ระดับ ดีมาก การนำเสนอ X ร้อยละ ครั้งที่ ครั้งที่

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาพฤติกรรมการใช้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/6 สาขาพณิชยการ รายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google