งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวกุลวีณ์ เกษมสุข ผู้วิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวกุลวีณ์ เกษมสุข ผู้วิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวกุลวีณ์ เกษมสุข ผู้วิจัย
การพัฒนาพฤติกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/6 สาขาพณิชยการ รายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 นางสาวกุลวีณ์ เกษมสุข ผู้วิจัย

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดวินัยในการใช้ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ นักศึกษาไม่รักษาความสะอาด ไม่จัดโต๊ะเก้าอี้เมื่อเลิกเรียน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมใน การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
เป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาพฤติกรรมของนักศึกษาในการใช้ห้องปฏิบัติการวิชาอื่นๆ ต่อไป

5 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละแถว ตัวแปรตาม พฤติกรรมในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สมมติฐานการวิจัย การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบสามารถพัฒนาพฤติกรรมในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชั้นปวช.ปีที่ 1/6 สาขาพณิชยการให้ดีขึ้น

6 วิธีดำเนินการวิจัย 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร
นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 39 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 39 คน

7 2. ขั้นดำเนินการ 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาวินัยในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2. กำหนดหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละแถว โดยมี การกำหนดหัวหน้าแถวในแต่ละแถว 3 กำหนดการให้คะแนนพฤติกรรมโดยพิจารณาจากหัวข้อ แบบสังเกตพฤติกรรม 4 บันทึกคะแนนลงในแบบสังเกตพฤติกรรมทุกสัปดาห์ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ 5 นำคะแนนผลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ

8 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสังเกตพฤติกรรม โดยการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของนักศึกษา

9 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากเก็บข้อมูลได้ครบตามที่ต้องการแล้ว ผู้วิจัยได้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามค่าสถิติร้อยละจากแบบสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา

10 ผลการวิจัย พบว่า ตารางที่ 1 แสดงคะแนนจากประเมินการสังเกตพฤติกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1/6 สาขาพณิชยการ จำนวน 39 คน ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 คะแนน ร้อยละ 30 นายประวีร์ กาสีชา 11 55 18 90 31 นายสิริวัฒน์ แดงสะอาด 32 นายนพวิชัย กุลอุปราช 33 นางสาวจรัญญา อนันเอื้อ 10 50 34 นายปรเมษฐ์ อินจันทร์ 17 85 35 นายจตุพล มั่นทรัพย์ 36 นางสาวนภสร อัมรานนท์ 37 นางสาวโสภาวรรณ บัวสนิท 13 65 20 100 38 นายทรัพย์สถิต บัวจันทร์ 39 นางสาวนิษฐกานต์ กีรติพงวัฒน์ จากตารางที่ 1 สรุปแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พบว่า สัปดาห์แรกนักศึกษาได้คะแนนพฤติกรรมสูงสุด 13 คะแนน และต่ำสุด 10 คะแนน สัปดาห์ที่สอง นักศึกษาได้คะแนนพฤติกรรมสูงสุด 20 คะแนน และต่ำสุด 17 คะแนน

11 ตารางที่ 2 จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละในการแสดงผล แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 สรุปผลการวิจัย จากแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 พบว่าสัปดาห์ที่ 1 ค่าเฉลี่ย หรือ ร้อยละ และสัปดาห์ที่ 2 ค่าเฉลี่ย หรือร้อยละ จึงแสดงให้เห็นว่าการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ สามารถพัฒนาพฤติกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นได้ อยู่ใน ระดับ ดีมาก การนำเสนอ X ร้อยละ ครั้งที่ 1 11.23 56.15 ครั้งที่ 2 18.56 92.80

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวกุลวีณ์ เกษมสุข ผู้วิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google