งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาพฤติกรรมการใช้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/6 สาขาพณิชยการ รายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาพฤติกรรมการใช้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/6 สาขาพณิชยการ รายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาพฤติกรรมการใช้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/6 สาขาพณิชยการ รายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 นางสาวกุลวีณ์ เกษมสุข ผู้วิจัย

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดวินัยใน การใช้ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด ด้วยคอมพิวเตอร์ นักศึกษาไม่รักษาความสะอาด ไม่จัดโต๊ะเก้าอี้เมื่อเลิกเรียน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาการพัฒนา พฤติกรรมใน การใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการวิจัย เป็นแนวทางในการ ดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมของนักศึกษาใน การใช้ห้องปฏิบัติการวิชา อื่นๆ ต่อไป

5 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรอิสระ การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ ละแถว ตัวแปรตาม พฤติกรรมในการใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ สมมติฐานการวิจัย การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ สามารถพัฒนาพฤติกรรมในการใช้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของ นักศึกษาชั้นปวช. ปีที่ 1/6 สาขา พณิชยการให้ดีขึ้น

6 วิธีดำเนินการวิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ ราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 39 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ ราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ที่ได้จากการสุ่ม แบบเจาะจง จำนวน 39 คน

7 2. ขั้นดำเนินการ 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการพัฒนา วินัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 2. กำหนดหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ ของแต่ละแถว โดยมี การกำหนดหัวหน้าแถวในแต่ละแถว 3 กำหนดการให้คะแนนพฤติกรรมโดย พิจารณาจากหัวข้อ แบบสังเกตพฤติกรรม 4 บันทึกคะแนนลงในแบบสังเกต พฤติกรรมทุกสัปดาห์ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ 5 นำคะแนนผลที่ได้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ

8 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสังเกตพฤติกรรม โดย การกำหนดหน้าที่ รับผิดชอบของนักศึกษา

9 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากเก็บข้อมูลได้ครบ ตามที่ต้องการแล้ว ผู้วิจัยได้ ประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูลตามค่าสถิติร้อยละ จากแบบสังเกตพฤติกรรม ของนักศึกษา

10 ลำดับชื่อ - นามสกุล ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 คะแน น ร้อย ละ คะแน น ร้อย ละ 30 นายประวีร์ กาสีชา 11551890 31 นายสิริวัฒน์ แดงสะอาด 11551890 32 นายนพวิชัย กุลอุปราช 11551890 33 นางสาวจรัญญา อนันเอื้อ 10501890 34 นายปรเมษฐ์ อินจันทร์ 10501785 35 นายจตุพล มั่นทรัพย์ 10501890 36 นางสาวนภสร อัมรานนท์ 10501785 37 นางสาวโสภาวรรณ บัวสนิท 136520100 38 นายทรัพย์สถิต บัวจันทร์ 10501785 39 นางสาวนิษฐกานต์ กีรติพงวัฒน์ 10501785 ผลการวิจัย พบว่า ตารางที่ 1 แสดงคะแนนจากประเมินการสังเกตพฤติกรรมการใช้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1/6 สาขา พณิชยการ จำนวน 39 คน จากตารางที่ 1 สรุปแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์พบว่า สัปดาห์แรกนักศึกษาได้คะแนนพฤติกรรมสูงสุด 13 คะแนน และต่ำสุด 10 คะแนน สัปดาห์ที่สอง นักศึกษาได้คะแนน พฤติกรรมสูงสุด 20 คะแนน และต่ำสุด 17 คะแนน

11 ตารางที่ 2 จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและ ค่าร้อยละในการแสดงผล แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 สรุปผลการวิจัย จากแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 พบว่าสัปดาห์ที่ 1 ค่าเฉลี่ย 11.23 หรือ ร้อยละ 56.15 และ สัปดาห์ที่ 2 ค่าเฉลี่ย 18.56 หรือร้อยละ 92.80 จึงแสดงให้เห็น ว่าการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ สามารถพัฒนาพฤติกรรมการใช้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นได้ อยู่ใน ระดับ ดีมาก การนำเสนอ X ร้อยละ ครั้งที่ 1 11.2356.15 ครั้งที่ 2 18.5692.80

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาพฤติกรรมการใช้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/6 สาขาพณิชยการ รายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google