งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชาเชียงราย โดย ครูติดแผ่นดินชา เชียงราย. หลักคิด 1. เกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมีเหตุมีผล 2. เปลี่ยนค่านิยมของเกษตรกร จากการผลิตที่ต้องการ ผลผลิตสูงอย่างเดียวให้กลับมาคำนึงถึงเรื่องต้นทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชาเชียงราย โดย ครูติดแผ่นดินชา เชียงราย. หลักคิด 1. เกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมีเหตุมีผล 2. เปลี่ยนค่านิยมของเกษตรกร จากการผลิตที่ต้องการ ผลผลิตสูงอย่างเดียวให้กลับมาคำนึงถึงเรื่องต้นทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชาเชียงราย โดย ครูติดแผ่นดินชา เชียงราย

2 หลักคิด 1. เกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมีเหตุมีผล 2. เปลี่ยนค่านิยมของเกษตรกร จากการผลิตที่ต้องการ ผลผลิตสูงอย่างเดียวให้กลับมาคำนึงถึงเรื่องต้นทุน และกำไรเป็นหลัก 3. ผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัยจากสารพิษ 4. รักษาสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ

3 หลักวิชา 1. การลดต้นทุนการผลิตโดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพ และปริมาณผลผลิต 2. การใส่ปุ๋ย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 3. การใช้พันธุ์และการขยายพันธุ์ 4. การจัดการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ

4 หลักปฏิบัติ 1. การเตรียมดิน เนื่องจากชาเป็นพืชที่ต้องปลูกในพื้นที่ สูงมีความลาดเท อากาศหนาวเย็นจึงจะได้ผลผลิตที่ดี ดังนั้นต้องมีการปรับพื้นที่แบบขั้นบรรได เพื่อสะดวก ใน การเก็บเกี่ยว การดูแลรักษาและยังช่วยในการฉะล้าง และพังทลายของผิวหน้าดิน กรณีที่ฝนตกหนัก 2. การใช้พันธุ์และการขยายพันธุ์ - ชาจีน ใช้พันธุ์ชาจากแหล่งที่เชื่อถือ เทคนิคการลด ต้นทุน คือ ตัดชำเอง 3 – 4 เดือน แล้วนำไปปลูก - ชาอัมสัม ใช้เมล็ดเพาะเพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ที่มีรากแก้ว อายุ 8 – 12 เดือน นำไปปลูก

5 3. การปลูก ใช้ระยะปลูก ระหว่างแถว 1.7 เมตร ระหว่างต้น 0.75 เมตร จะได้ต้นชา 1,200 ต้น / ไร่ การใส่ปุ๋ยบำรุงดินเพื่อให้ต้นชาสมบูรณ์ - ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก โดยผลิตเอง สามารถลด ต้นทุนได้ถึง 20 % โดยนำเศษวัชพืชหรือฟางข้าวสับ มากองรวมกันนำปุ๋ยคอก ( ขี้วัว ขี้หมู ) โรยบนกอง รดน้ำ ให้ชุ่ม ใช้ พด.1 ผสมน้ำราดทับ ครบ 7 วัน พลิกกอง ทำ 2 -3 ครั้ง เศษวัสดุจะย่อยสลายนำมารองก้นหลุม ก่อนปลูก - ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 และยูเรีย ใส่ 3 ครั้ง / ปี ช่วง เดือน พ. ค. ก. ย. และม. ค. โดยเริ่มใส่เมื่อ ปลูกชา เข้า ปีที่ 2 ใช้ ยูเรีย 1 ส่วน 15-15-15 ใช้ 4 ส่วน / ไร่ ใช้ลดลงหากมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น สามารถลดการ ใช้สารเคมีได้ถึง 50 %

6 5. การดูแลรักษาชา 5.1 ตัดหญ้า ปีละ 4 ครั้ง 5.2 โรค - แมลง ควรหมั่นตรวจสอบหากตรวจพบเกิน ระดับเศรษฐกิจให้ใช้สารอินทรีย์หรือสารเคมีฉีดพ่นใน ปริมาณที่เหมาะสม 5.3 การให้น้ำ ใช้ระบบสปิงเกอร์ ให้น้ำในปริมาณที่ เหมาะสม 5.4 การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยว 5 – 7 ครั้ง / ปี ผลผลิต เฉลี่ย / ครั้ง 200 กก. 5.5 ควรมีการตัดแต่งกิ่ง พรวนดินใส่ปุ๋ย และให้น้ำหลัง เก็บเกี่ยวผลผลิต

7 ต้นทุนการผลิต / ไร่ ปลูกระยะ 1.75 /.75 เมตร จะได้ชา 1,200 ต้น ค่าเตรียมดิน - ค่าไถ 2,800 บาท - ขุดหลุม, ปลูก 480 บาท ค่าพันธุ์ - พันธุ์ชาจีน ( ปักชำเอง ) ต้นละ 2 บาท 1,200 ต้น 2,400 บาท - ชาอัมสัม ใช้เมล็ดเพาะเพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ที่มีรากแก้ว อายุ 8 – 12 เดือน นำไปปลูก เมล็ดพันธุ์ กก. ละ 1,500 บาท สามรถเพาะกล้า ได้ 3,000 ต้น ค่าปุ๋ยคอก ( ทำเอง ) 1,100 บาท ปุ๋ยเคมี ใช้ลดลงหากมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น สามารถลดการใช้ สารเคมีได้ถึง 50 % ไร่ละ 720 บาท ระบบน้ำ ใช้ระบบสปริงเกอร์ ไร่ละ 4,000 บาท ค่าปฎิบัติดูแลรักษา ไร่ละ 3,000 บาท รวม 12,300 บาท

8 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ครูติดแผ่นดิน 1. นายจำเริญ ชีวันเฉลิมโชติโทร.08-18834875 2. นายชาญชัย ชีวันวรกุลโทร. 08-96356288 3. นางเหม่ยลิง จูโทร.081-8849088 4. นายสุชาติ ชีวันมงคลวุฒิโทร..0869203259 5. นายเต้อยิง แซ่แซ้โทร.08-50384737 6. นายสุนันต์ตา แซ่จู๊โทร.08-69112589 7. นายหนุ่ม เจริญดีโทร.- 8. นายมนัญชัย เฉลิมพรเกษมโทร. 086-117565 9. นายจีระ แซ่ซึงโทร.089-5609966


ดาวน์โหลด ppt ชาเชียงราย โดย ครูติดแผ่นดินชา เชียงราย. หลักคิด 1. เกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมีเหตุมีผล 2. เปลี่ยนค่านิยมของเกษตรกร จากการผลิตที่ต้องการ ผลผลิตสูงอย่างเดียวให้กลับมาคำนึงถึงเรื่องต้นทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google