งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ครูติดแผ่นดินชา เชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ครูติดแผ่นดินชา เชียงราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ครูติดแผ่นดินชา เชียงราย
ชาเชียงราย โดย ครูติดแผ่นดินชา เชียงราย

2 หลักคิด 1. เกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมีเหตุมีผล
2. เปลี่ยนค่านิยมของเกษตรกร จากการผลิตที่ต้องการผลผลิตสูงอย่างเดียวให้กลับมาคำนึงถึงเรื่องต้นทุนและกำไรเป็นหลัก 3. ผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัยจากสารพิษ 4.รักษาสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ

3 หลักวิชา 1. การลดต้นทุนการผลิตโดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิต
2. การใส่ปุ๋ย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 3. การใช้พันธุ์และการขยายพันธุ์ 4. การจัดการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ

4 หลักปฏิบัติ 1. การเตรียมดิน เนื่องจากชาเป็นพืชที่ต้องปลูกในพื้นที่สูงมีความลาดเท อากาศหนาวเย็นจึงจะได้ผลผลิตที่ดี ดังนั้นต้องมีการปรับพื้นที่แบบขั้นบรรได เพื่อสะดวก ในการเก็บเกี่ยว การดูแลรักษาและยังช่วยในการฉะล้างและพังทลายของผิวหน้าดิน กรณีที่ฝนตกหนัก 2. การใช้พันธุ์และการขยายพันธุ์ - ชาจีน ใช้พันธุ์ชาจากแหล่งที่เชื่อถือ เทคนิคการลดต้นทุน คือ ตัดชำเอง 3 – 4 เดือน แล้วนำไปปลูก - ชาอัมสัม ใช้เมล็ดเพาะเพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ที่มีรากแก้ว อายุ 8 – 12 เดือน นำไปปลูก

5 3. การปลูก ใช้ระยะปลูก ระหว่างแถว 1. 7 เมตร ระหว่างต้น 0
3. การปลูก ใช้ระยะปลูก ระหว่างแถว 1.7 เมตร ระหว่างต้น 0.75 เมตร จะได้ต้นชา 1,200 ต้น/ไร่ การใส่ปุ๋ยบำรุงดินเพื่อให้ต้นชาสมบูรณ์ - ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก โดยผลิตเอง สามารถลดต้นทุนได้ถึง 20 % โดยนำเศษวัชพืชหรือฟางข้าวสับมากองรวมกันนำปุ๋ยคอก ( ขี้วัว ขี้หมู)โรยบนกอง รดน้ำให้ชุ่ม ใช้ พด.1 ผสมน้ำราดทับ ครบ 7 วัน พลิกกอง ทำ 2 -3 ครั้ง เศษวัสดุจะย่อยสลายนำมารองก้นหลุมก่อนปลูก - ปุ๋ยเคมี สูตร และยูเรีย ใส่ 3 ครั้ง / ปี ช่วงเดือน พ.ค. ก.ย. และม.ค. โดยเริ่มใส่เมื่อ ปลูกชาเข้า ปีที่ 2 ใช้ ยูเรีย 1 ส่วน ใช้ 4 ส่วน / ไร่ ใช้ลดลงหากมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น สามารถลดการใช้สารเคมีได้ถึง 50 %

6 5. การดูแลรักษาชา 5.1 ตัดหญ้า ปีละ 4 ครั้ง 5.2 โรค - แมลง ควรหมั่นตรวจสอบหากตรวจพบเกินระดับเศรษฐกิจให้ใช้สารอินทรีย์หรือสารเคมีฉีดพ่นในปริมาณที่เหมาะสม 5.3 การให้น้ำ ใช้ระบบสปิงเกอร์ ให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม 5.4 การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยว 5 – 7 ครั้ง / ปี ผลผลิตเฉลี่ย/ครั้ง 200 กก. 5.5 ควรมีการตัดแต่งกิ่ง พรวนดินใส่ปุ๋ย และให้น้ำหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

7 ต้นทุนการผลิต / ไร่ ปลูกระยะ 1.75 /.75 เมตร จะได้ชา 1,200 ต้น
ปลูกระยะ /.75 เมตร จะได้ชา 1,200 ต้น ค่าเตรียมดิน - ค่าไถ 2, บาท - ขุดหลุม,ปลูก บาท ค่าพันธุ์ - พันธุ์ชาจีน ( ปักชำเอง ) ต้นละ 2 บาท 1,200 ต้น 2,400 บาท - ชาอัมสัม ใช้เมล็ดเพาะเพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ที่มีรากแก้ว อายุ 8 – 12 เดือน นำไปปลูก เมล็ดพันธุ์ กก.ละ 1,500 บาท สามรถเพาะกล้าได้ 3,000 ต้น ค่าปุ๋ยคอก ( ทำเอง) ,100 บาท ปุ๋ยเคมี ใช้ลดลงหากมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น สามารถลดการใช้สารเคมีได้ถึง 50 % ไร่ละ บาท ระบบน้ำ ใช้ระบบสปริงเกอร์ ไร่ละ 4,000 บาท ค่าปฎิบัติดูแลรักษา ไร่ละ 3,000 บาท รวม 12,300 บาท

8 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ครูติดแผ่นดิน 1.นายจำเริญ ชีวันเฉลิมโชติ โทร 2.นายชาญชัย ชีวันวรกุล โทร 3.นางเหม่ยลิง จู โทร 4.นายสุชาติ ชีวันมงคลวุฒิ โทร 5.นายเต้อยิง แซ่แซ้ โทร 6.นายสุนันต์ตา แซ่จู๊ โทร 7.นายหนุ่ม เจริญดี โทร.- 8.นายมนัญชัย เฉลิมพรเกษม โทร 9.นายจีระ แซ่ซึง โทร


ดาวน์โหลด ppt โดย ครูติดแผ่นดินชา เชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google