งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 2 - Construction and destruction - Overloading method WATTANAPONG SUTTAPAK, SE, ICT, UP, Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 2 - Construction and destruction - Overloading method WATTANAPONG SUTTAPAK, SE, ICT, UP, Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 chapter 2 - Construction and destruction - Overloading method WATTANAPONG SUTTAPAK, SE, ICT, UP, Thailand

2  เข้าใจความหมายของ instance และสามารถสร้าง instance ได้  เข้าใจถึงความหมายของ construction และ destruction  เข้าใจและสามารถสร้าง overloading method ได้

3  s1 คือ Instance ของ Class Student s1.name เป็นการเข้าถึง attribute name ของคลาส Student ทำนองเดียวกันสามารถใช้ s1.major และ s1.faculty เพื่อกำหนดค่าและเรียกใช้ค่า ได้ นอกจากนี้ สามารถสร้าง Instance อื่นๆของ Class Student ได้แต่ต้องไม่ใช่ชื่อ สงวน

4  s1 คือ Instance ของ Class Car s1.speed เป็นการเข้าถึง attribute speed ของคลาส Car

5  ในการสร้าง class สำหรับภาษา JAVA สามารถสร้าง class ที่มีชื่อเหมือนกัน แต่กำหนดตัวอักษรเล็กใหญ่ได้ เนื่องจาก JAVA เป็น ภาษาแบบ case sensitive เช่น class Student{} และ class student{}  แต่เมื่อทำการสร้าง class Student และ class student จะเกิด error เนื่องจากระบบที่พัฒนาเป็นระบบ windows ซึ่งเป็น case insensitive

6  แล้วถ้า Class เป็นแบบนี้ Instance คืออะไร ? แบบที่ 1 แบบที่ 2

7 หมายถึง method ที่มีชื่อเหมือนชื่อ class ในแต่ละ class ไม่จำเป็นต้องมี constructor ก็ได้ ต้องไม่มีการ return ค่า สำหรับ method ที่เป็น constructor ต้องไม่ใช้ void นำหน้าหรือมีการกำหนด data type นำหน้า method เมื่อสร้าง instance ของ class ทำให้ constructor ถูก เรียกใช้งานอัตโนมัติ constructor destructor ในภาษา java ไม่มี destructor

8 Student2 Student

9 หมายถึงการสร้างตัวแทน (instance) ของวัตถุ (object) นั่นซึ่งในที่นี้คือ คลาส (class) ตัวอย่าง student s = new student(); scanner scan = new scanner(Sytem.in); Jframe jframe = new JFrame(); construction destruction หมายถึงการทำลาย instance ตัวอย่าง jframe.dispose(); // สำหรับ gui scan.close(); // สำหรับ ตัวรับข้อมูล สำหรับ object ปกติจะไม่มีการทำลาย เนื่องจาก java มี gabage collection คอยจัดการ memory

10 class ConandDestruction Constructi on Destructio n

11 1) เป็น method ที่มีชื่อเหมือนกัน 2) จำนวนของ method ที่สร้างจะมีจำนวนเท่าไหร่ก็ ได้ 3) แต่ละ method ที่ชื่อเหมือนกันจะต้องมีรูปแบบ method ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 4) ตัวแปรหรือ attribute ที่รับต้องมีจำนวนไม่เท่ากัน 5) ถ้าตัวแปรหรือ attribute ที่รับมีจำนวนเท่ากัน ตัว แปรหรือ attribute นั้นต้องเป็นคนละประเภทกัน

12 ตัวอย่าง overloading method (int) i เป็นการ เปลี่ยนค่าตัว แปรประเภท double หรือ float มาเป็น int

13 ตัวอย่าง overloading method ที่ผิด (compile ไม่ผ่าน ) method ในบรรทัดที่ 2 และ 5 เกิด error เนื่องจาก มีการรับตัวแปรเท่ากัน และประเภทเดียวกัน แม้ทั้งสอง method จะใช้ชื่อตัว แปรคนละตัวกัน (local variable)

14 ตัวอย่าง overloading method ที่ผิด (compile ไม่ผ่าน ) method ในบรรทัดที่ 2 และ 5 เกิด error เนื่องจาก มีการรับตัวแปร เท่ากันและประเภทเดียวกัน แม้ทั้งสอง method จะมีการ คืนค่าและไม่คืนค่าก็ตาม

15 constructor ที่มีการ overloading

16 ผลลัพธ์ที่ ได้คือ ณัฐพล คตภูธร ณัฐพล

17 constructor ที่มีการ overloading error เพราะไม่มี constructor แบบ ไม่รับตัวแปร

18 constructor ที่มีการ overloading ไม่ error เพราะไม่มี constructor แม้ไม่สร้าง constructor แบบ ไม่รับตัวแปร

19 constructor ที่มีการ overloading ไม่ error เพราะมี constructor แบบ ไม่รับตัวแปร

20  จากตัวอย่างที่ผ่านมา มีการส่งตัวแปรหลายๆ data type เช่น String int double เป็นต้น  สามารถส่ง instance ของ class เข้าไปใน method หรือ constructor method ได้

21

22 จำนวนนิสิต 1 จำนวนนิสิต 2 จำนวนนิสิต 3 ณัฐพล คต ภูธร ณัฐวุฒิ จัน ทาพูน ธนพล สุข แจ่ม ผลลัพธ์

23 Assignment

24  ส่งท้ายชั่วโมง  เขียนโปรแกรมพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะโดยมี องค์ประกอบดังต่อไปนี้ คลาสคณะ คลาสสาขา คลาสนิสิต  คลาสคณะ  สามารถดูข้อมูลสาขาวิชาได้ เช่น จำนวนสาขาวิชาทั้งหมดในคณะ ชื่อแต่ละสาขาวิชา  สามารถเพิ่มนิสิตได้  สามารถดูจำนวนของนิสิตทั้งคณะ  สามารถดูจำนวนนิสิตแต่ละสาขา  สามารถเรียกดูข้อมูลนิสิตได้ เช่น เพศ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา โดย สามารถเรียกดูแยก ดูชื่ออย่างเดียว หรือทั้งชื่อและนามสกุล หรือ เฉพาะสาขาวิชา หรือแสดงข้อมูล คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา พร้อมกันทั้งหมดได้

25 เพศและคำนำหน้า ห้ามป้อนข้อมูลซ้ำกัน เช่น เมื่อป้อนนายแล้ว ห้ามป้อนเพศชาย หรือ เมื่อป้อนเพศชายแล้ว ห้ามป้อนนาย

26


ดาวน์โหลด ppt Chapter 2 - Construction and destruction - Overloading method WATTANAPONG SUTTAPAK, SE, ICT, UP, Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google