งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย เด็กหญิง พัทธนันท์ ริบแจ่ม เลขที่ 7 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/5 เสนอ อาจารย์ สายฝน เอกกันทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จ. ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย เด็กหญิง พัทธนันท์ ริบแจ่ม เลขที่ 7 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/5 เสนอ อาจารย์ สายฝน เอกกันทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จ. ลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย เด็กหญิง พัทธนันท์ ริบแจ่ม เลขที่ 7 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/5 เสนอ อาจารย์ สายฝน เอกกันทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จ. ลำพูน

2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานตามชุดคำสั่งอย่างอัตโนมัติ และให้ผลลัพธ์ออกมาตามต้องการ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดจน อุปกรณ์ต่างๆ รวมเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ 5 หน่วย คือ 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) 3. หน่วยความจำหลัก (Main Memory) 4. หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory) 5. หน่วยแสดงผล (Output Unit) กลไกการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากองค์ประกอบ ต่างๆ เริ่มด้วยเมื่อมีการกดปุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมหรือ ชุดคำสั่งที่อยู่ในหน่วยความจำหลัก จะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมที่จะทำงาน เมื่อตรวจสอบเสร็จคอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็น ว่าพร้อมที่จะทำงาน ก็จะมีการป้อนคำสั่งหรือโปรแกรมหรือข้อมูลโดย ผ่านหน่วยรับข้อมูล แล้วนำไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำหลัก ต่อจากนั้น หน่วยประมวลผลกลางก็จะทำการตามคำสั่งของโปรแกรมซึ่ง เรียกว่า การประมวลผล แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้เก็บไว้ที่ หน่วยความจำ และจะแสดงผลลัพธ์ผ่านหน่วยแสดงผลเมื่อมีคำสั่งให้ แสดงผลลัพธ์

3 ทําหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคําสั่งจากภายนอกเข้าไป เก็บไว้ในหน่วยความจํา เพื่อเตรียมประมวลผลข้อมูลที่ ต้องการ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการนําข้อมูลที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น มีอยู่หลายประเภทด้วย กันสําหรับอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี ดังต่อไปนี้ - Keyboard - Mouse - Disk Drive - Hard Drive - CD-Rom - Magnetic Tape - Card Reader - Scanner

4 ทําหน้าที่ในการคํานวณและประมวลผล แบ่งออกเป็น 2 หน่วยย่อย คือ - หน่วยควบคุม ทําหน้าที่ในการดูแล ควบคุมลําดับ ขั้นตอนของการประมวลผล และการทํางาน ของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยประมวลผลกลาง และช่วย ประสานงานระหว่างหน่วยประมวลผลกลาง กับ อุปกรณ์นําเข้าข้อมูล อุปกรณ์ในการแสดงผล และหน่วยความจํา สํารอง - หน่วยคํานวณและตรรก ทําหน้าที่ในการคํานวณและ เปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่ส่งมาจาก หน่วยควบคุม และหน่วยความจํา

5 ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือคําสั่งต่างๆ ที่รับจาก ภายนอกเข้ามาเก็บไว้ เพื่อประมวลผลและยัง เก็บผลที่ได้จากการประมวลผลไว้เพื่อแสดงผลอีกด้วย ซึ่ง แบ่งออกเป็น หน่วยความจําหลัก เป็นหน่วยความจําที่มีอยู่ ใน ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ทําหน้าที่ในการเก็บคําสั่ง หรือข้อมูล แบ่งออกเป็น - ROM หน่วยความจําแบบถาวร - ROM หน่วยความจําแบบชั่วคราว

6 หน่วยความจํารองเป็นหน่วยความจําที่ สามารถรักษาข้อมูลได้ตลอดไป หลังจากที่ได้ ทําการ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยความจํา รองมีประโยชน์ต่อระบบฐานข้อมูลเป็นอย่าง มาก ถ้าปราศจากหน่วยความจํารองแล้วเราจะ ไม่สามารถเก็บรักษาข้อมูลเอาไว้ใช้ได้ใน อนาคต เช่น แผ่นบันทึก (Floppy disk หรือ Diskette) ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) แฟลช ไดร์ฟ (Flash Drive หรือ แฮนดี้ ไดร์ฟ Handy Drive)

7 หน่วยแสดงผล (Output Unit) เป็นหน่วยที่แสดงผลลัพธ์ ที่มาจากการประมวลผลข้อมูล ของส่วนประมวลผลข้อมูล โดยปกติรูปแบบของการแสดงผล มีอยู่ 2 แบบ ด้วยกันคือ แบบที่สามารถเก็บไว้ ดูภายหลังได้ และแบบที่ไม่มีสำเนา เก็บไว้ - แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้ เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer) และ เครื่องวาด (Plotter) - แบบที่ไม่มีสำเนาเก็บไว้ เช่น จอภาพ (Monitor), เครื่อง ฉายภาพ (LCD Projector) และ ลำโพง (Speaker)


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย เด็กหญิง พัทธนันท์ ริบแจ่ม เลขที่ 7 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/5 เสนอ อาจารย์ สายฝน เอกกันทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จ. ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google