งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจากบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์และ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่มีการเรียนรู้แบบร่วมมือและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจากบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์และ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่มีการเรียนรู้แบบร่วมมือและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจากบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์และ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่มีการเรียนรู้แบบร่วมมือและ รายบุคคล ผู้วิจัย อาจารย์วราพร จันทร์แจ่มหล้า ผู้วิจัย อาจารย์วราพร จันทร์แจ่มหล้า

2 ปัญหาปัญหา นักเรียนขาดทักษะความ ชำนาญการปฏิบัติงานทางด้าน คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและ องค์ประกอบระบบการทำงานของ เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากภาพ ปัญหาในการเรียนการสอนที่ เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากตัว ผู้เรียน ครูผู้สอน เทคนิควิธีการ เรียน ความพร้อมของอุปกรณ์การ เรียนหรือสภาพแวดล้อม

3 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์และ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ที่มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน วิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ที่ได้รับการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ และ รายบุคคล

4 กรอบแนวคิดกรอบแนวคิด ตัวแปรอิสระตัวแปรตาม วิธีการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2 วิธี คือ การเรียน แบบร่วมมือ กับ การ เรียนรายบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ( ปวช.1) วิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองชลพณิชยการ

5 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ( ปวช. 1) จากห้องเรียน 10 ห้อง จำนวนนักเรียน 465 คน กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่ 1 เป็นนักเรียน ปวช. 1/7 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน ให้เรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบร่วมมือ กลุ่มที่ 2 เป็นนักเรียน ปวช. 1/10 ห้องเรียน จำนวน 30 คน ให้เรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบรายบุคคล ขอบเขตการวิจัย

6 - บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน - รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน - ประเภทและลักษณะของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน - การเรียนแบบร่วมมือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7 วิธีการดำเนินการวิจัย - สร้างเครื่องมือและตรวจสอบ เครื่องมือ - นำไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง - นำมาใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่าง - วิเคราะห์ข้อมูล

8 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบ ร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่า นักเรียนที่เรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายบุคคล อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05

9 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย 1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดย ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ห้อง 1/7 และ ห้อง 1/10 มีค่าประสิทธิภาพของ บทเรียนเท่ากับ 82.75/88.50 และรายบุคคล มี ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.42/86.17 เป็นไป ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ (E 1 /E 2 ) 80/80

10 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน วิชา คอมพิวเตอร์และ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ห้อง 1/7 และ ห้อง 1/10 แบบร่วมมือสูงกว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายบุคคล อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

11 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจากบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์และ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่มีการเรียนรู้แบบร่วมมือและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google