งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของเด็กหญิงไอรดา ภาคสุข.  คติประจำใจ อย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่ เริ่มต้น  ปณิธาน อยากเป็นนักแปล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของเด็กหญิงไอรดา ภาคสุข.  คติประจำใจ อย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่ เริ่มต้น  ปณิธาน อยากเป็นนักแปล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของเด็กหญิงไอรดา ภาคสุข

2  คติประจำใจ อย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่ เริ่มต้น  ปณิธาน อยากเป็นนักแปล

3  วันพีช  ซินเดอเรลล่า

4 มีรถหรูๆใช้ มีบ้านหลังใหญ่อยู่ มีเงินใช้ตลอดๆ

5 สิ่งที่ชอบ สีเขียว สเต็ก สิ่งที่ไม่ชอบ หนอน สิ่งที่ชอบ สีเขียว สเต็ก สิ่งที่ไม่ชอบ หนอน

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19  1. เมืองหลวงของประเทศบรูไนดารุสซาลามคือ ข้อใด ก. บันดาร์ เสรี เบกาวัน ข. กรุงพนมเปญ ค. จาการ์ตา ง. นครหลวงเวียงจันทร์

20

21

22  2. ประเทศกัมพูชานับถือศาสนาใดเป็นหลัก ก. อิสลาม ข. พุทธ ค. คริสต์ ง. พราหมณ์ - ฮินดู

23  3. ระบบการปกครองของประเทศอินโดนีเซียเป็น แบบใด ก. ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ข. ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็นประมุข ค. สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ง. เผด็จการทางทหาร

24  4. ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศลาวนับถือ ศาสนาใด ก. อิสลาม ข. คริสต์ ค. พุทธ ง. พราหณ์ - ฮินดู

25  5. ประเทศมาเลเซียมีพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตร ก. 329,700 ตารางกิโลเมตร ข. 357,979 ตารางกิโลเมตร ค. 394,350 ตารางกิโลเมตร ง. 329,758 ตารางกิโลเมตร

26  6. ประเทศฟิลิปปินส์มีเกาะขนาดต่างๆรวมกี่เกาะ ก. 7,107 เกาะ ข. 9,787 เกาะ ค. 6,778 เกาะ ง. 5,432 เกาะ

27  7. ประเทศสิงคโปร์มรประชากรกี่ล้านคน ก. 5.56 ล้านคน ข. 7.78 ล้านคน ค. 4.48 ล้านคน ง. 6.66 ล้านคน

28  8. ประเทศไทยมีกี่จังหวัด ก. 78 จังหวัด ข. 76 จังหวัด ค. 75 จังหวัด ง. 77 จังหวัด

29  9. ประเทศเวียดนามมีระบบการปกครองแบบใด ก. ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ข. ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ค. ประชาธิไตยที่มีประธานาธิปดีเป็นประมุข ง. เผด็จการทางทหาร

30  10. ประเทศพม่ามีเมืองหลวงชื่ออะไร ก. กรุงมะนิลา ข. เวียงจันทร์ ค. จาร์ตา ง. เนปิดอว


ดาวน์โหลด ppt ของเด็กหญิงไอรดา ภาคสุข.  คติประจำใจ อย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่ เริ่มต้น  ปณิธาน อยากเป็นนักแปล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google