งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. สิริพร มีนะนันทน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. สิริพร มีนะนันทน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. สิริพร มีนะนันทน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1

2  ประเภทของการวิจัย ประเภทการวิจัยตามลักษณะของข้อมูล  การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)  การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 2

3  กระบวนการวิจัย ขั้นที่ 1 การริเริ่มงานวิจัย ขั้นที่ 2 การวางแผนการวิจัย ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นที่ 5 การสรุปผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้ 3

4  การริเริ่มงานวิจัย การกำหนดประเด็น ( หัวเรื่อง ) ในการวิจัย  ข้อสงสัย คำถาม โจทย์ ที่แหล่งทุนหรือองค์กรที่ต้องการทำ การสื่อสารการตลาดมีความสนใจ และต้องการแสวงหาข้อมูล ในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การทบทวนวรรณกรรม  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวจากตำรา ทฤษฎี งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เป็น “ รากฐาน ” ที่สำคัญมากสำหรับการเริ่มต้นงานวิจัย การกำหนดแนวคิด ตัวแปร และการระบุคำนิยามศัพท์ การกำหนดโจทย์การวิจัย 4

5  การวางแผนการวิจัย การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ลักษณะของโจทย์หรือคำถามนำใน การวิจัย การกำหนดเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย และแนวทางการประมวลผลการวิจัย  สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัยที่เลือกไว้ การตรวจสอบความเที่ยง และความตรงของการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล 5

6  การสรุปผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้ การนำเสนอข้อสรุปที่ได้รับจากการวิจัย การอภิปรายเกี่ยวกับจุดเด่นที่ค้นพบ และข้อจำกัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย การประยุกต์ใช้ผลการวิจัย  ในเชิงปฏิบัติ  ในเชิงการเป็นพื้นฐานสำหรับงานวิจัยชิ้นต่อไป 6

7  หลักของนักการสื่อสารการตลาด คือ เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่าง กว้างขวางและสร้างความสัมพันธ์ ในระยะยาว ระหว่างตราสินค้าและลูกค้า ขยายความให้ ชัดเจนคือเมื่อมีการสื่อสารการตลาดจะมีคำว่า การสร้างตราสินค้า (Branding) เข้ามาเกี่ยวข้อง หัวใจของนักสื่อสารการตลาดคือการสื่อสาร ข้อมูลที่ถูกต้อง ถูกช่องทาง ถูกเวลา และถูก กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การสื่อสารที่ถูกส่งออกไป นั้นมีประสิทธิผลที่สุด ยอดขายและกำไรจะ ตามมาเมื่อการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ 7

8  เป็นหน้าที่ของนักสื่อสารการตลาดที่ต้องวางแผนและประยุกต์ เครื่องมือสื่อต่างๆให้ส่งสารถึงลูกค้าได้อย่างถูกต้องโดยที่ เครื่องมือต่างๆ ในการสื่อสารเพื่อนำเสนอข้อมูลและชักจูง ลูกค้าให้รู้จักสินค้านั้นจะเป็นช่องทางคล้ายกับที่นัก สื่อสารมวลชนใช้ ซึ่งเครื่องมือหลักที่นักสื่อสารการตลาดใช้มี ทั้งหมด 6 ช่องทาง คือ  1 การโฆษณา (Advertising) 2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 3 การสื่อสารการตลาดทางตรง (Direct Marketing Communication) 4 การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาด (Sales Promotion Communication) 5 สื่อสารแบบส่วนตัว (Personal Communication) 6 การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด (Sponsorship and Event) 8

9  กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาการสื่อสาร การตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว  อิทธิพลของการสื่อสารการตลาด ที่มีต่อทัศนคติ และการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยในการศึกษา ต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าเว็บไซต์จีบัน ดอทคอมผ่านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ 9

10  ทำไมเราต้องเรียนการวิจัยการสื่อสาร การตลาด ?  ประโยชน์ของการวิจัยการสื่อสาร การตลาด ? 10

11  ให้นักศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้านการสื่อสาร การตลาดที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัย เชิงคุณภาพมาคนละ 1 เรื่อง แล้วศึกษาใน ประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ ชื่องานวิจัย / ที่มาและความสำคัญ การเก็บข้อมูล / การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา วิเคราะห์ว่างานวิจัยชิ้นนั้นมีประโยชน์อย่างไรต่อการ สื่อสารการตลาดขององค์กรหรือของกรณีศึกษาใน งานวิจัยชิ้นนั้น  นำเสนอหน้าชั้นเรียน ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 11


ดาวน์โหลด ppt อ. สิริพร มีนะนันทน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google