งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO ประชุม นักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วันที่ 3 ตุลาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO ประชุม นักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วันที่ 3 ตุลาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO ประชุม นักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วันที่ 3 ตุลาคม 2553

2 Company LOGO Company Logo Contents รายวิชาที่เปิดสอนในภาค เรียนที่ 2 / 2553 1 โครงการศึกษาดูงาน 2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 การปฏิบัติการสอนใน สถานศึกษา 4

3 Company LOGO Company Logo รายวิชาที่เปิดสอนในภาค เรียนที่ 2 / 2553 TP604 การวัด และการ ประเมินผลทาง การศึกษา TP606 การวิจัย ทางการศึกษา TP607 นวตก รรมและ เทคโนโลยี สารสนเทศทาง การศึกษา 15 หน่วยกิต TP801 การ ประกันคุณภาพ การศึกษา TP702 การ ปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา 2

4 Company LOGO Company Logo รายละเอียด  รับเอกสารลงทะเบียนวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 และวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2553  ลงทะเบียนเรียน 2/2553 วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2553 ( ยื่นเอกสารลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2553)

5 Company LOGO Company Logo รายละเอียด  เปิดเรียน วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553  สัมมนาการปฏิบัติการสอน 2 เวลา 09.30 – 12.00 น ทั้งสองห้องมาสัมนาร่วมกัน  เสาร์ – อาทิตย์ เรียน เวลา 13.00 – 17.00 น วันที่ 6 พ. ย.53 อังคาร - ศุกร์ เปิดเรียนในวันอังคารที่ 9 พ. ย. 53

6 Company LOGO Company Logo ขั้นตอนการลงทะเบียน รับเอกสาร รับเอกสารลงทะเบียน กรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง ชำระเงิน ชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน ( ต้นฉบับ 1 ใบและ สำเนา 1 ใบ ) หาก ขอผ่อนชำระให้ติดต่อที่สำนักงาน บัณฑิตศึกษาก่อนติดต่อฝ่ายการเงิน

7 Company LOGO Company Logo โครงการศึกษาดูงาน เงื่อนไข ประโยชน์ที่ได้รับ การมีส่วนร่วม นักศึกษาทุกคนมี ส่วนร่วม ระดมความ คิดเห็น เสนอสถานที่ดู งาน พิจารณาความ เหมาะสม ร่วมกันตามหลัก ประชาธิปไตย สรุป ลงทะเบียนใน ภาคเรียนที่ 2 โดยสมบูรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของ รายวิชา ชำระค่ามัดจำใน การศึกษา ดูงาน แต่งตั้ง คณะกรรมการ 7 – 9 คนในการ ดำเนินงาน สอดคล้องกับ ประโยชน์ของ หลักสูตรและ วิชาชีพ เป็นความต้องการ ร่วมกันของ นักศึกษา Balance of cost and benefit

8 Company LOGO Company Logo กิจกรรมเสริมหลักสูตร เงื่อนไข ประโยชน์ที่ได้รับ การมีส่วนร่วม นักศึกษาทุกคนมี ส่วนร่วม ระดมความ คิดเห็น เสนอสถานที่ดู งาน พิจารณาความ เหมาะสม ร่วมกันตามหลัก ประชาธิปไตย สรุป ลงทะเบียนใน ภาคเรียนที่ 2 โดยสมบูรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของ รายวิชา สถาบันสนับสนุน งบประมาณ แต่งตั้ง คณะกรรมการ 7 – 9 คนในการ ดำเนินงาน สอดคล้องกับ ประโยชน์ของ หลักสูตรและ วิชาชีพ เป็นความต้องการ ร่วมกันของ นักศึกษา Balance of cost and benefit

9 Company LOGO Company Logo ปฏิบัติการสอน 1 ส่งบันทึกปฏิบัติการสอน ภายใน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 1

10 Company LOGO Company Logo ปฏิบัติการสอน 2 Add Your Text สัมมนา นิเทศ / ปฏิบัติการสอน ยืนยัน หน่วยงาน ปฏิบัติการ สอน

11 Company LOGO ในวันที่ 6 พฤศจิกายน ถ้าใครมีสถานที่ฝึกงานอยู่แล้วให้แจ้งได้เลย โดยแจ้งชื่อโรงเรียน ทิ่อยู่ ของโรงเรียน ชื่อของผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ คนที่จะต้องทำ หนังสือส่งไป

12 Company LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO ประชุม นักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วันที่ 3 ตุลาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google