งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำคำอธิบายรายวิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำคำอธิบายรายวิชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำคำอธิบายรายวิชา
โสภณ จุโลทก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC) หัวหน้านักวิจัยภาคเหนือ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้

2 คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
หมายถึง ขอบเขตของ “สาระการเรียนรู้” และ “ตัวชี้วัด” หรือ “ผลการเรียนรู้” (รายวิชา พต.) เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ นำเสนอภาพรวมของรายวิชา (พฐ. และ พต.) เป็นภาพกว้างตลอดปี (ประถมศึกษา) หรือตลอดภาค (มัธยมศึกษา)

3 ขั้นตอนการจัดทำ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ขั้นตอนการจัดทำ : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศึกษาตัวชี้วัดชั้นปีทุกตัว จัดกลุ่มตัวชี้วัด ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เขียนตัวชี้วัดลงในตารางฯ เขียนสาระการเรียนรู้แกนกลางลงในตารางฯ

5 ขั้นตอนการจัดทำ : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5. เขียนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นลงในตาราง ระดับ สพม./สพป. ระดับโรงเรียน 6. นำรายละเอียดทั้งหมดเขียนคำอธิบายรายวิชา แบบรวมสาระ แบบแยกสาระ 7. สรุปจำนวนตัวชี้วัด พร้อมกับระบุรหัสตัวชี้วัดแต่ละตัว

6 ขั้นตอนการจัดทำ : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศึกษา “ตัวชี้วัดช่วงชั้น” ทุกตัว “จัดวาง” ตัวชี้วัดลงในชั้น ม.4, ม.5 และ ม. 6 จัดกลุ่มตัวชี้วัด ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เขียนตัวชี้วัดลงในตารางฯ เขียนสาระการเรียนรู้แกนกลางลงในตารางฯ

7 ขั้นตอนการจัดทำ : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. เขียนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นลงในตาราง ระดับ สพม. ระดับโรงเรียน 7. นำรายละเอียดทั้งหมดเขียนคำอธิบายรายวิชา แบบรวมสาระ แบบแยกสาระ 8. สรุปจำนวนตัวชี้วัด และระบุรหัสตัวชี้วัดแต่ละตัว

8 ขั้นตอนการจัดทำ : สำหรับรายวิชาเพิ่มเติม
เขียนสาระการเรียนรู้ที่ต้องการเพิ่มเติมลงในตาราง กำหนด “ผลการเรียนรู้” นำรายละเอียดตามข้อ 1 และ 2 มาเขียนคำอธิบายรายวิชา สรุปจำนวนผลการเรียนรู้และระบุผลการเรียนรู้แต่ละตัว

9 ? สงสัย เราตอบ ท่านถาม


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำคำอธิบายรายวิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google