งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำ คำอธิบาย รายวิชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณ บริหารธุรกิจ (VBAC) หัวหน้านักวิจัยภาคเหนือ มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำ คำอธิบาย รายวิชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณ บริหารธุรกิจ (VBAC) หัวหน้านักวิจัยภาคเหนือ มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำ คำอธิบาย รายวิชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณ บริหารธุรกิจ (VBAC) หัวหน้านักวิจัยภาคเหนือ มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้

2 คำอธิบายรายวิชา (Course Description) หมายถึง ขอบเขตของ “ สาระ การเรียนรู้ ” และ “ ตัวชี้วัด ” หรือ “ ผลการเรียนรู้ ” ( รายวิชา พต.) เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ นำเสนอภาพรวมของรายวิชา ( พฐ. และ พต.) นำเสนอภาพรวมของรายวิชา ( พฐ. และ พต.) เป็นภาพกว้างตลอดปี ( ประถมศึกษา ) เป็นภาพกว้างตลอดปี ( ประถมศึกษา ) หรือตลอดภาค ( มัธยมศึกษา ) หรือตลอดภาค ( มัธยมศึกษา )

3 ขั้นตอนการ จัดทำ ระดับประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

4 ขั้นตอนการจัดทำ : ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 1. ศึกษาตัวชี้วัดชั้นปีทุกตัว 2. จัดกลุ่มตัวชี้วัด ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 3. เขียนตัวชี้วัดลงในตารางฯ 4. เขียนสาระการเรียนรู้แกนกลาง ลงในตารางฯ

5 5. เขียนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นลงใน ตาราง ระดับ สพม./ สพป. ระดับ สพม./ สพป. ระดับโรงเรียน ระดับโรงเรียน 6. นำรายละเอียดทั้งหมดเขียน คำอธิบายรายวิชา แบบรวมสาระ แบบรวมสาระ แบบแยกสาระ แบบแยกสาระ 7. สรุปจำนวนตัวชี้วัด พร้อมกับระบุรหัส ตัวชี้วัดแต่ละตัว ขั้นตอนการจัดทำ : ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

6 ขั้นตอนการจัดทำ : ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 1. ศึกษา “ ตัวชี้วัดช่วงชั้น ” ทุกตัว 2. “ จัดวาง ” ตัวชี้วัดลงในชั้น ม.4, ม.5 และ ม. 6 3. จัดกลุ่มตัวชี้วัด ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 4. เขียนตัวชี้วัดลงในตารางฯ 5. เขียนสาระการเรียนรู้แกนกลางลงใน ตารางฯ

7 6. เขียนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นลงใน ตาราง ระดับ สพม. ระดับ สพม. ระดับโรงเรียน ระดับโรงเรียน 7. นำรายละเอียดทั้งหมดเขียน คำอธิบายรายวิชา แบบรวมสาระ แบบรวมสาระ แบบแยกสาระ แบบแยกสาระ 8. สรุปจำนวนตัวชี้วัด และระบุรหัส ตัวชี้วัดแต่ละตัว ขั้นตอนการจัดทำ : ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ขั้นตอนการจัดทำ : สำหรับ รายวิชาเพิ่มเติม 1. เขียนสาระการเรียนรู้ที่ต้องการ เพิ่มเติมลงในตาราง 2. กำหนด “ ผลการเรียนรู้ ” 3. นำรายละเอียดตามข้อ 1 และ 2 มา เขียนคำอธิบายรายวิชา 4. สรุปจำนวนผลการเรียนรู้และระบุ ผลการเรียนรู้แต่ละตัว

9


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำ คำอธิบาย รายวิชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณ บริหารธุรกิจ (VBAC) หัวหน้านักวิจัยภาคเหนือ มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google