งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน 20 ตุลาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน 20 ตุลาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน 20 ตุลาคม 2557

2 ๑. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนา งานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อ เทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์ ๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคน บนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงบริการที่ มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยใช้ ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ยั่งยืน ๓. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต ๔. สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไก นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ ทำงานข้ามภาคส่วน นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวง สาธารณสุข

3 ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ บุคลากรสุขภาพ ๖. พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ๗. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้าน สุขภาพ ๘. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (Global health) ๙. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบ วงจร ๑๐. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล ในกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวง สาธารณสุข

4 1. โครงการรากฟันเทียม และฟันเทียมพระราชทาน เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ  รากฟันเทียมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 8,400 ราย  ฟันเทียมผู้สูงอายุ 35,000 ราย 2. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ เนื่อง ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา เพื่อคุ้มครองคนไทยจากโรคร้ายด้วย วัคซีน  วัคซีน dT ในประชากร 20-50 ปี ไม่น้อยกว่า 85%.......... ตค.- ธค. 57 ดำเนินการ 19 จังหวัดในภาคอีสาน มค. 58 ทั่วประเทศ  วัคซีน MR ในประชากรเด็กอายุ 2.5-7 ปีไม่น้อย กว่า 95%... พค.- ธค. 58

5 3. พัฒนา “ ทีมหมอประจำครอบครัว (Family care team)” ดูแลประชาชนทุกครัวเรือนในเขตชนบท โดยแบ่งหมู่บ้านให้บุคลากร รพ. สต. และ รพช. แต่ละ คนดูแลให้คำปรึกษา ดูแลถึงบ้าน และประสานการ ส่งต่อ โดยมีแพทย์ รพช. เป็นที่ ปรึกษา …………………… ทำครอบคลุมทุกพื้นที่วันที่ 1 มค. 2558 หมู่บ้า น ก. หมู่บ้าน ข.

6 4. การคัดกรองเพื่อจำแนกกลุ่มผู้สูงอายุตามภาวะ พึ่งพิง และประเมินความ จำเป็นด้านการสนับสนุนบริการและการจัดบริการด้าน สุขภาพและสังคม รวมถึงมี Care giver และ Care manager อย่าง พอเพียง เพื่อช่วยดูแล ผู้สงอายุและผู้อยู่ในระยะพึ่งพิง ดำเนินการจังหวัด 1-3 อำเภอๆ ละ 1.- ตำบล  ดำเนินการ 20 จังหวัด................... ภายในเดือน ธค. 2557  ดำเนินการทั่วประเทศ..................... ภายในเดือน เมย.2558 จำนวนผู้สูงอายุที่พึ่งพาในระดับต่างๆ ปี 2557-2561 ( คน ) ที่มา : Srithamrongsawat, S., Bundhamcharoen, K., Sasat, S. et al., (2009) จำนวนผู้สูงอายุที่พึ่งพา ทั้งหมดและพี่งพิงมาก ในปี 2557 เท่ากับ 70,000 คนและ 110,000 คนและ เพิ่มขึ้นเป็น 86,000 คน และ 134,000 คนในปี 2561 ตามลำดับ

7

8 6. พัฒนา Palliative care unit ขึ้นใน รพ. ของกรม รพศ./ รพท. ทุกแห่งโดยมี พยาบาลที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติงาน เต็มเวลา  รพ. ของกรม รพศ./ รพท. ทุกแห่ง......... ภายใน เดือน ธค. 2557  ขยายเครือข่ายไปสู่ รพช. 300 แห่ง...... ภายใน เดือน กย. 2558 5. การตรวจคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจก ประเภท Blinding cataract ในผู้ป่วย 3 จังหวัดชายแดนใต้ ( นำ ร่องจากโครงการแสงแห่งความหวัง * 3 จังหวัดชายแดนใต้........................... ภายใน เดือน ธค. 2557 * ทั่วประเทศ..................................... ภายในเดือน กย. 2558

9 Company Logo 12 34

10 Company LOGO


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน 20 ตุลาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google