งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จำนวนของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. ตัวชี้วัดที่ ๓. ๑ เจ้าภาพหลัก : กอง แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จำนวนของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. ตัวชี้วัดที่ ๓. ๑ เจ้าภาพหลัก : กอง แผนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จำนวนของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. ตัวชี้วัดที่ ๓. ๑ เจ้าภาพหลัก : กอง แผนงาน

2 หน่วยวัด : ครัวเรือน น้ำหนัก : ร้อยละ ๕ หน่วยวัด : ครัวเรือน น้ำหนัก : ร้อยละ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๓. ๑ จำนวนของครัวเรือนยากจนที่มี รายได้เฉลี่ย ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ตัวชี้วัดที่ ๓. ๑ จำนวนของครัวเรือนยากจนที่มี รายได้เฉลี่ย ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความ ยากจนระดับครัวเรือน พิจารณาจากการบริหารจัดการ ครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการการ : ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศ ชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต ของส่วนราชการ ชุมชน ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง จนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย สามารถยกระดับรายได้เฉลี่ยสูงกว่า ๒๓, ๐๐๐ บาท / คน / ปี ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย : หมายถึง ครัวเรือน ที่มี รายได้เฉลี่ย ต่ำกว่า ๒๓, ๐๐๐ บาท / คน / ปี จากการสำรวจข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๖๔, ๙๗๓ ครัวเรือน ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย : หมายถึง ครัวเรือน ที่มี รายได้เฉลี่ย ต่ำกว่า ๒๓, ๐๐๐ บาท / คน / ปี จากการสำรวจข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๖๔, ๙๗๓ ครัวเรือน

3 ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ๑ ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ที่ ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี คงเหลือ ร้อยละ ๗๐ (๔๕,๔๘๒ ครัวเรือน) ๒ ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ที่ ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี คงเหลือ ร้อยละ ๖๕ (๔๒,๒๓๓ ครัวเรือน) ๓ ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ที่ ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี คงเหลือ ร้อยละ ๖๐ (๓๘,๙๘๔ ครัวเรือน) ๔ ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ที่ ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี คงเหลือ ร้อยละ ๕๕ (๓๕,๗๓๖ ครัวเรือน) ๕ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ที่ ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี คงเหลือ ร้อยละ ๕๐ (๓๒,๔๘๗ ครัวเรือน) กำหนดเป็นระดับขั้นความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้ คะแนนออกเป็น ๕ ระดับ โดยแต่ละระดับดับพิจารณาจากความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังนี้ กำหนดเป็นระดับขั้นความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้ คะแนนออกเป็น ๕ ระดับ โดยแต่ละระดับดับพิจารณาจากความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังนี้ เกณฑ์การให้ คะแนน :

4 เงื่อนไข : ๒. หากหัวหน้าครัวเรือนยากจนเป้าหมายเสียชีวิต แต่ยังคงเหลือสมาชิกรายอื่นอยู่ ให้ดำเนินการสนับสนุน สมาชิกคงเหลือบริหารจัดการชีวิตเพื่อยกระดับรายได้ให้ ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ๑. กรณีพื้นที่ใดมีครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มี รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า ๒๓, ๐๐๐ บาท / คน / ปี ในปี ๒๕๕๔ ย้ายออกนอกพื้นที่ หรือ เสียชีวิตและไม่เหลือสมาชิกรายอื่นในครัวเรือนแล้ว ให้นำ จำนวนครัวเรือนดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนครัวเรือน เป้าหมายในปี ๒๕๔๔ ( ๖๔, ๙๗๓ ครัวเรือน ) คงเหลือ เท่าใดจึงใช้เป็นฐานคำนวณค่าคะแนน ๑. กรณีพื้นที่ใดมีครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มี รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า ๒๓, ๐๐๐ บาท / คน / ปี ในปี ๒๕๕๔ ย้ายออกนอกพื้นที่ หรือ เสียชีวิตและไม่เหลือสมาชิกรายอื่นในครัวเรือนแล้ว ให้นำ จำนวนครัวเรือนดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนครัวเรือน เป้าหมายในปี ๒๕๔๔ ( ๖๔, ๙๗๓ ครัวเรือน ) คงเหลือ เท่าใดจึงใช้เป็นฐานคำนวณค่าคะแนน

5 แหล่งข้อมู ล : ๑. ข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ด้าน รายได้ ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๖๔, ๙๗๓ ครัวเรือน ได้จากการ ประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๔๔ โดยศูนย์สารสนเทศ เพื่อการ - พัฒนาชุมชน ๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นหน่วยงานในการ รวบรวมข้อมูล ผลการบริหารจัดการชีวิตครัวเรือนยากจนแบบบูรณา การในพื้นที่ จังหวัด และรายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบตาม แนวทาง และแบบรายงานที่กำหนด ๓. กองแผนงาน เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการสนับสนุน ประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมบริหารจัดการชีวิต ครัวเรือนยากจน แบบบูรณาการ และเป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล ระดับประเทศ ๑. ข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ด้าน รายได้ ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๖๔, ๙๗๓ ครัวเรือน ได้จากการ ประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๔๔ โดยศูนย์สารสนเทศ เพื่อการ - พัฒนาชุมชน ๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นหน่วยงานในการ รวบรวมข้อมูล ผลการบริหารจัดการชีวิตครัวเรือนยากจนแบบบูรณา การในพื้นที่ จังหวัด และรายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบตาม แนวทาง และแบบรายงานที่กำหนด ๓. กองแผนงาน เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการสนับสนุน ประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมบริหารจัดการชีวิต ครัวเรือนยากจน แบบบูรณาการ และเป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล ระดับประเทศ

6 วิธีการจัดเก็บ ข้อมูล : ๑.ให้จังหวัดรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตาม แบบที่กำหนด ๒. ให้อำเภอเก็บข้อมูลรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ยากจน ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ตามแบบที่กำหนด ๑.ให้จังหวัดรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตาม แบบที่กำหนด ๒. ให้อำเภอเก็บข้อมูลรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ยากจน ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ตามแบบที่กำหนด ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม โทรศัพท์ ๐๘๙ ๙๒๒ ๖๖๑๔ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรัชตา แย้มพุทธคุณโทรศัพท์ ๐๘๙ ๗๑๗ ๒๓๙๘ ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม โทรศัพท์ ๐๘๙ ๙๒๒ ๖๖๑๔ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรัชตา แย้มพุทธคุณโทรศัพท์ ๐๘๙ ๗๑๗ ๒๓๙๘

7 เอกสารเชิงประจักษ์ที่ เกี่ยวข้อง : 1. คำสั่ง ศจพ. จ. และบันทึกการประชุมของ ศจพ. จ. 2. คำสั่งคณะทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบูร ณาการแก้จนแบบบูรณาการ 3. ทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 กระบวนงาน 4. รายงานผลการบูรณาการการดำเนินงาน 5. Family Folder ของครัวเรือนยากจน เป้าหมาย / บัญชีรับ - จ่ายครัวเรือน 6. ภาพถ่ายกิจกรรม 4 กระบวนงาน 7. อื่นๆ ถ้ามี

8


ดาวน์โหลด ppt กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จำนวนของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. ตัวชี้วัดที่ ๓. ๑ เจ้าภาพหลัก : กอง แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google