งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับให้ได้รับเงินเดือน ตามคุณวุฒิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับให้ได้รับเงินเดือน ตามคุณวุฒิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับให้ได้รับเงินเดือน ตามคุณวุฒิ

2 การปรับวุฒิ จะต้องตรวจสอบวุฒิ ดังนี้
1. ตรง spec 2. ก.พ.รับรอง ตาม ว.41/53 , ว 21/54 (ม.เอกชน) และ ว 14/55 หรือไม่ 3. ใช้อัตราเงินเดือนขั้นใด ปัจจุบันใช้ ตาม ก.พ. ว 20/55 ( ณ วันที่ 1 ม.ค.57 เป็นต้นไป เอกสารแนบท้าย 1 (ง) )

3 ม.50 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน ตามตำแหน่งใน แต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้ในบัญชี เงินเดือนขั้นสูงขั้นต่ำ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร /ว 8 ลว. 28 เม.ย.54) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. (กฎ ก.พ.ว่าด้ายการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนพ.ศ.2551)

4 ก. ปวส. ดำรงตำแหน่ง วุฒิ ปวช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 ข้อ 2 (3) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น ที่ตรง spec ก. ปวส ดำรงตำแหน่ง วุฒิ ปวช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ข. ป.โท ดำรงตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ค. ป.เอก ดำรงตำแหน่ง วุฒิ ป.โท มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ง. ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น และเป็นวุฒิที่ ก.พ.กำหนด ให้เป็นวุฒิคัดเลือก ให้ไม่ก่อนวันที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและไม่ก่อนวันมารายงานตัว


ดาวน์โหลด ppt การปรับให้ได้รับเงินเดือน ตามคุณวุฒิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google