งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับให้ได้รับ เงินเดือน ตามคุณวุฒิ. การปรับวุฒิ จะต้องตรวจสอบวุฒิ ดังนี้ 1. ตรง spec 2. ก. พ. รับรอง ตาม ว.41/53, ว 21/54 ( ม. เอกชน ) และ ว 14/55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับให้ได้รับ เงินเดือน ตามคุณวุฒิ. การปรับวุฒิ จะต้องตรวจสอบวุฒิ ดังนี้ 1. ตรง spec 2. ก. พ. รับรอง ตาม ว.41/53, ว 21/54 ( ม. เอกชน ) และ ว 14/55."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับให้ได้รับ เงินเดือน ตามคุณวุฒิ

2 การปรับวุฒิ จะต้องตรวจสอบวุฒิ ดังนี้ 1. ตรง spec 2. ก. พ. รับรอง ตาม ว.41/53, ว 21/54 ( ม. เอกชน ) และ ว 14/55 หรือไม่ 3. ใช้อัตราเงินเดือนขั้นใด ปัจจุบันใช้ ตาม ก. พ. ว 20/55 ( ณ วันที่ 1 ม. ค.57 เป็น ต้นไป เอกสารแนบท้าย 1 ( ง ) )

3 ม.5 0 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับ เงินเดือน ตามตำแหน่งใน แต่ละ ประเภทตามที่กำหนดไว้ในบัญชี เงินเดือนขั้นสูงขั้นต่ำ ของข้าราชการ พลเรือนสามัญ ( ตามหนังสือ สำนักงาน ก. พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ ว 8 ลว. 28 เม. ย.54) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ตาม บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เป็นไป ตามที่กำหนดในกฎ ก. พ. ( กฎ ก. พ. ว่าด้ายการให้ข้าราชการพลเรือน สามัญได้รับเงินเดือนพ. ศ.2551)

4 กฎ ก. พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือน สามัญ ได้รับเงินเดือน พ. ศ. 2551 ข้อ 2 (3) ได้รับปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น ที่ตรง spec ก. ปวส. ดำรงตำแหน่ง วุฒิ ปวช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ข. ป. โท ดำรงตำแหน่ง วุฒิ ป. ตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ค. ป. เอก ดำรงตำแหน่ง วุฒิ ป. โท มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ง. ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น และเป็นวุฒิที่ ก. พ. กำหนด ให้เป็นวุฒิคัดเลือก ให้ไม่ ก่อนวันที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและไม่ก่อนวัน มารายงานตัว


ดาวน์โหลด ppt การปรับให้ได้รับ เงินเดือน ตามคุณวุฒิ. การปรับวุฒิ จะต้องตรวจสอบวุฒิ ดังนี้ 1. ตรง spec 2. ก. พ. รับรอง ตาม ว.41/53, ว 21/54 ( ม. เอกชน ) และ ว 14/55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google