งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่1 การบริหารการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่1 การบริหารการผลิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่1 การบริหารการผลิต
ความหมายของการบริหารการผลิต องค์ประกอบของการบริหารการผลิต หน้าที่ของการบริหารการผลิต ผู้นำในองค์การอุตสาหกรรม หลักการบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์ ความสำคัญของการบริหารการผลิต ความสำคัญในการวางแผนการผลิต

2 การบริหารการผลิต การบริหาร คือ กลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่วางแผน
การจัดองค์การ จัดคนเข้าทำงาน สั่งงาน ควบคุมการทำงาน การดำเนินการตามเป้าหมาย

3 การบริหารการผลิต การผลิต คือ การแปรรูปสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่ม
การผลิต คือ การแปรรูปสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างโอกาสของผลิตภัณฑ์ จุดเน้น ความแตกต่าง ราคา

4 องค์ประกอบของการบริหารการผลิต
มีเป้าหมาย มีปัจจัยในการบริหาร คน เงิน วัสดุ เทคนิควิธี เครื่องจักร

5 หน้าที่ของการบริหารการผลิต
การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ การประสานงาน การรายงาน การจัดทำงบประมาณ

6 ผู้นำในองค์การอุตสาหกรรม
ผู้นำแบบเผด็จการ เน้นการบังคับบัญชา เน้นการออกคำสั่ง ผู้นำแบบประชาธิปไตย ให้ความสำคัญแก่พนักงาน กระจายอำนาจ ผู้นำแบบเสรีนิยม ปล่อยปะละเลย ไม่สนใจพนักงาน

7 หลักการบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์
ค้นหาวิธีทำงานหลายๆวิธี เลือกวิธีทำงานที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด กำหนดเครื่องมือเครื่องจักรที่จะทำให้พอเพียง กำหนดเวลา การทำงานให้เป็นมาตรฐาน จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนให้พอเหมาะ

8 ความสำคัญของการบริหารการผลิต
หลักการบริหารการผลิต ตามแนวคิด การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การประสานงาน การควบคุมงาน

9 ความสำคัญของการบริหารการผลิต
หลักการบริหารการผลิต ตามแนวคิด ความรับผิดชอบ การบังคับบัญชา การอำนวยการ การแบ่งงานกันทำ ระเบียบวินัยในการทำงาน การออกคำสั่ง ความเสมอภาค

10 ความสำคัญของการบริหารการผลิต
การผลิตเปลี่ยนมาเป็นการผลิตด้วยเครื่องจักร ผลิตได้จำนวนมาก จัดระบบมาตรฐานการผลิต การจัดช่างชำนาญการเฉพาะงาน การผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

11 ความสำคัญในการวางแผนการผลิต
ความต้องการในการเปลี่ยนแปลง ความต้องการในการเพิ่มหรือลดลง ความต้องการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสินค้าใหม่

12 การวางแผนผลิตสินค้าและบริการ
การพัฒนาแนวคิดของสินค้า การวิเคราะห์ทางการตลาด การออกแบบสินค้า การวางแผนระบบการผลิต การออกแบบขั้นสุดท้าย

13 การวางแผนผลิตสินค้า การวางแผนกำลังคน การวางแผนกระบวนการผลิต
การวางแผนเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางแผนวิจัยและพัฒนา การพยากรณ์การผลิต การจัดลำดับการผลิต การควบคุมการผลิต

14 การออกแบบระบบการผลิต
การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการผลิต การออกแบบแผนผังโรงงาน การวิเคราะห์การทำงาน การกำหนดมาตรฐานของสินค้า

15 การวางแผนและการควบคุม
การวางแผนการผลิต การควบคุมพัสดุคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การควบคุมต้นทุนการผลิต การซ่อมบำรุง

16 สภาพทั่วไปของการวางแผน
การตัดสินใจผลิตชิ้นส่วน การเลือกกระบวนการผลิต ขนาดและปริมาณการผลิต การซ่อมบำรุง

17 กิจกรรมก่อนการผลิต การทำตารางการผลิต ความเห็นชอบของวิศวกร การวิเคราะห์
การจัดหาปัจจัยในการผลิต การบริการ การตรวจรับ การรวบรวมพัสดุ

18 กิจกรรมระหว่างการผลิต
การออกแบบกระบวนการผลิต การวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์การไหลของวัสดุ การกระจายสายงาน

19 ความสัมพันธ์ของการวางแผน
การตลาดหรือการขาย วิศวกรรมการผลิต ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเงิน

20 คำถามท้ายบท การบริหารการผลิตมีผลต่อการแข่งขันหรือไม่
การสร้างโอกาสของสินค้าจะนำไปสู่การแข่งขันได้หรือไม่ ความพึงพอใจต่อสินค้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt บทที่1 การบริหารการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google