งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 การบริหารการผลิต ความหมายของการบริหารการผลิต องค์ประกอบของการบริหารการผลิต หน้าที่ของการบริหารการผลิต ผู้นำในองค์การอุตสาหกรรม หลักการบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 การบริหารการผลิต ความหมายของการบริหารการผลิต องค์ประกอบของการบริหารการผลิต หน้าที่ของการบริหารการผลิต ผู้นำในองค์การอุตสาหกรรม หลักการบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 การบริหารการผลิต ความหมายของการบริหารการผลิต องค์ประกอบของการบริหารการผลิต หน้าที่ของการบริหารการผลิต ผู้นำในองค์การอุตสาหกรรม หลักการบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์ ความสำคัญของการบริหารการผลิต ความสำคัญในการวางแผนการผลิต

2 การบริหารการผลิต การบริหาร คือ กลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่วางแผน การจัดองค์การ จัดคนเข้าทำงาน สั่งงาน ควบคุมการทำงาน การดำเนินการตามเป้าหมาย

3 การบริหารการผลิต การผลิต คือ การแปรรูปสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างโอกาสของผลิตภัณฑ์ จุดเน้น ความแตกต่าง ราคา

4 องค์ประกอบของการบริหาร การผลิต มีเป้าหมาย มีปัจจัยในการบริหาร คน เงิน วัสดุ เทคนิควิธี เครื่องจักร

5 หน้าที่ของการบริหารการผลิต การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ การประสานงาน การรายงาน การจัดทำงบประมาณ

6 ผู้นำในองค์การอุตสาหกรรม ผู้นำแบบเผด็จการ เน้นการบังคับบัญชา เน้นการออกคำสั่ง ผู้นำแบบประชาธิปไตย ให้ความสำคัญแก่พนักงาน กระจายอำนาจ ผู้นำแบบเสรีนิยม ปล่อยปะละเลย ไม่สนใจพนักงาน

7 หลักการบริหารตามหลัก วิทยาศาสตร์ ค้นหาวิธีทำงานหลายๆวิธี เลือกวิธีทำงานที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด กำหนดเครื่องมือเครื่องจักรที่จะทำให้ พอเพียง กำหนดเวลา การทำงานให้เป็นมาตรฐาน จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนให้พอเหมาะ

8 ความสำคัญของการบริหารการ ผลิต หลักการบริหารการผลิต ตามแนวคิด การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การประสานงาน การควบคุมงาน

9 ความสำคัญของการบริหารการ ผลิต หลักการบริหารการผลิต ตามแนวคิด ความรับผิดชอบ การบังคับบัญชา การอำนวยการ การแบ่งงานกันทำ ระเบียบวินัยในการทำงาน การออกคำสั่ง ความเสมอภาค

10 ความสำคัญของการบริหารการ ผลิต การบริหารการผลิต การผลิตเปลี่ยนมาเป็นการผลิตด้วยเครื่องจักร ผลิตได้จำนวนมาก จัดระบบมาตรฐานการผลิต การจัดช่างชำนาญการเฉพาะงาน การผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

11 ความสำคัญในการวาง แผนการผลิต ความต้องการในการเปลี่ยนแปลง ความต้องการในการเพิ่มหรือลดลง ความต้องการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สินค้าใหม่

12 การวางแผนผลิตสินค้า และบริการ การพัฒนาแนวคิดของสินค้า การวิเคราะห์ทางการตลาด การออกแบบสินค้า การวางแผนระบบการผลิต การออกแบบขั้นสุดท้าย

13 การวางแผนผลิต สินค้า การวางแผนกำลังคน การวางแผนกระบวนการผลิต การวางแผนเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางแผนวิจัยและพัฒนา การพยากรณ์การผลิต การจัดลำดับการผลิต การควบคุมการผลิต

14 การออกแบบระบบ การผลิต การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการผลิต การออกแบบแผนผังโรงงาน การวิเคราะห์การทำงาน การกำหนดมาตรฐานของสินค้า

15 การวางแผนและ การควบคุม การวางแผนการผลิต การควบคุมพัสดุคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การควบคุมต้นทุนการผลิต การซ่อมบำรุง

16 สภาพทั่วไปของ การวางแผน การตัดสินใจผลิตชิ้นส่วน การเลือกกระบวนการผลิต ขนาดและปริมาณการผลิต การซ่อมบำรุง

17 กิจกรรมก่อนการ ผลิต การทำตารางการผลิต ความเห็นชอบของวิศวกร การวิเคราะห์ การจัดหาปัจจัยในการผลิต การบริการ การตรวจรับ การรวบรวมพัสดุ

18 กิจกรรม ระหว่างการ ผลิต การออกแบบกระบวนการผลิต การวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์การไหลของวัสดุ การกระจายสายงาน

19 ความสัมพันธ์ของ การวางแผน การตลาดหรือการขาย วิศวกรรมการผลิต ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเงิน

20 คำถามท้ายบท การบริหารการผลิตมีผลต่อการแข่งขันหรือไม่ การสร้างโอกาสของสินค้าจะนำไปสู่การ แข่งขันได้หรือไม่ ความพึงพอใจต่อสินค้าส่วนใหญ่ ประกอบด้วยอะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 การบริหารการผลิต ความหมายของการบริหารการผลิต องค์ประกอบของการบริหารการผลิต หน้าที่ของการบริหารการผลิต ผู้นำในองค์การอุตสาหกรรม หลักการบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google