งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญและ ประโยชน์ ของการวิจัย การตลาด. บทบาทและความสำคัญของการวิจัย การตลาด การตลาดสมัยก่อนเน้นการผลิตและการขายเป็น สำคัญ ประกอบกับจำนวนผู้ผลิตยังมีจำนวนน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญและ ประโยชน์ ของการวิจัย การตลาด. บทบาทและความสำคัญของการวิจัย การตลาด การตลาดสมัยก่อนเน้นการผลิตและการขายเป็น สำคัญ ประกอบกับจำนวนผู้ผลิตยังมีจำนวนน้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญและ ประโยชน์ ของการวิจัย การตลาด

2 บทบาทและความสำคัญของการวิจัย การตลาด การตลาดสมัยก่อนเน้นการผลิตและการขายเป็น สำคัญ ประกอบกับจำนวนผู้ผลิตยังมีจำนวนน้อย การ แข่งขันในการประกอบธุรกิจแต่ละชนิดจึงมีไม่มากนัก แต่ในระยะต่อมาคือตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การตลาดเริ่มเน้นตัวผู้บริโภคมากขึ้น และจำนวนผู้ผลิต มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ การวิจัยตลาดสามารถเพิ่ม คุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความ ต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคได้

3 บทบาทและความสำคัญของการวิจัย การตลาด ( ต่อ ) การวิจัยตลาดมีบทบาทในการประกอบธุรกิจมาก ขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้ ผลการวิจัยตลาดในการตัดสินใจและวางแผนธุรกิจได้ เป็นอย่างดี ทำให้ความเสี่ยงในการตัดสินใจและการ วางแผนธุรกิจผิดพลาดน้อยลงมาก การวิจัยตลาด นอกจากจะมีผลประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบธุรกิจ ดังที่ได้กล่าวมา ผู้บริโภคยังได้รับประโยชน์ทางอ้อม จากการวิจัยตลาดด้วย กล่าวคือ มีการปรับปรุงและ พัฒนาสินค้าและการบริการจากผู้ผลิตมากขึ้น

4 บทบาทและความสำคัญของการวิจัย การตลาด ( ต่อ ) นอกจากนี้ยังอาจมีผลทำให้ผู้บริโภค สามารถซื้อสินค้าและใช้บริการได้ในราคา ที่ถูกลงและสะดวกสบายมากขึ้น ความสำคัญของการวิจัยตลาดที่เห็น ได้ชัดอีกประการหนึ่งคือ มรการบรรจุ วิชาการวิจัยตลาดไว้ในหลักสูตรบริการ ธุรกิจในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

5 บทบาทและความสำคัญของการวิจัย การตลาด ( ต่อ ) นอกจากนี้ ยังมีบริษัทวิจัยตลาดจำนวน มากทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รับทำ วิจัยตลาดให้แก่สถานประกอบการธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ หรือ สถานประกอบการธุรกิจของ ชาวต่างชาติ

6 ประโยชน์การวิจัยการตลาด มีดังต่อไปนี้ ( ต่อ ) 1. ช่วยชี้แนวทางการผลิตสินค้าหรือ บริการ ทำให้ผู้ผลิตรู้ว่าเขาควรผลิตสินค้า อะไรเป็นจำนวนเท่าใด 2. ช่วยชี้แนวทางการกำหนดราคา ที่เหมาะสม ทำให้ผู้ผลิตรู้ว่าราคาที่ เหมาะสมควรเป็นเท่าไร 3. ช่วยชี้แนวทางการจัด จำหน่าย ทำให้ผู้ผลิตรู้ว่าจะจัดจำหน่าย อย่างไร ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ เหมาะสมควรใช้ช่องทางใด

7 ประโยชน์การวิจัยการตลาด มี ดังต่อไปนี้ ( ต่อ ) 4. ช่วยชี้แนวทางการส่งเสริม การตลาด ทำให้ผู้ผลิตรู้ว่าควรส่งเสริม การตลาดอย่างไร ควรสร้างสิ่ง ดึงดูดใจในตัว สินค้าเพื่อให้เกิดการซื้อ อย่างไร เมื่อไร เวลาใด 5. ทำให้ผู้ผลิตทราบผลการ ดำเนินงาน ยอดขาย ส่วนครองตลาด ต้นทุน และกำไร 6. ช่วยให้ผู้ผลิตทราบสารสนเทศ เกี่ยวกับการซื้อการขายและความต้องการสินค้า ทำให้ทราบแนวโน้ม ยอดขายสินค้าแต่ละชนิด มีประโยชน์ในการพยากรณ์ยอดขาย และ กำหนดอาณาเขตขาย 7. การวิจัยผลิตภัณฑ์ช่วยชี้แนวทางการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์

8 ประโยชน์การวิจัยการตลาด มี ดังต่อไปนี้ ( ต่อ ) 8. การวิจัยโฆษณาช่วยให้สามารถ สร้างอิทธิผลต่อความรู้สึกนึกคิดของ ผู้บริโภคได้ 9. การวิจัยการส่งกำลังบำรุงทาง การตลาดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ ขนส่ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ 10. ช่วยในการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานขาย


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญและ ประโยชน์ ของการวิจัย การตลาด. บทบาทและความสำคัญของการวิจัย การตลาด การตลาดสมัยก่อนเน้นการผลิตและการขายเป็น สำคัญ ประกอบกับจำนวนผู้ผลิตยังมีจำนวนน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google