งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญและประโยชน์ ของการวิจัยการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญและประโยชน์ ของการวิจัยการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญและประโยชน์ ของการวิจัยการตลาด

2 บทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาด
การตลาดสมัยก่อนเน้นการผลิตและการขายเป็นสำคัญ ประกอบกับจำนวนผู้ผลิตยังมีจำนวนน้อย การแข่งขันในการประกอบธุรกิจแต่ละชนิดจึงมีไม่มากนัก แต่ในระยะต่อมาคือตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การตลาดเริ่มเน้นตัวผู้บริโภคมากขึ้น และจำนวนผู้ผลิตมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ การวิจัยตลาดสามารถเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคได้

3 บทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาด (ต่อ)
การวิจัยตลาดมีบทบาทในการประกอบธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้ผลการวิจัยตลาดในการตัดสินใจและวางแผนธุรกิจได้เป็นอย่างดี ทำให้ความเสี่ยงในการตัดสินใจและการวางแผนธุรกิจผิดพลาดน้อยลงมาก การวิจัยตลาดนอกจากจะมีผลประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบธุรกิจดังที่ได้กล่าวมา ผู้บริโภคยังได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการวิจัยตลาดด้วย กล่าวคือ มีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและการบริการจากผู้ผลิตมากขึ้น

4 บทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาด (ต่อ)
นอกจากนี้ยังอาจมีผลทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าและใช้บริการได้ในราคาที่ถูกลงและสะดวกสบายมากขึ้น ความสำคัญของการวิจัยตลาดที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งคือ มรการบรรจุวิชาการวิจัยตลาดไว้ในหลักสูตรบริการธุรกิจในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5 บทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาด (ต่อ)
นอกจากนี้ ยังมีบริษัทวิจัยตลาดจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รับทำวิจัยตลาดให้แก่สถานประกอบการธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ หรือ สถานประกอบการธุรกิจของชาวต่างชาติ Cheap and quality

6 ประโยชน์การวิจัยการตลาด มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)
       1.  ช่วยชี้แนวทางการผลิตสินค้าหรือบริการ ทำให้ผู้ผลิตรู้ว่าเขาควรผลิตสินค้าอะไรเป็นจำนวนเท่าใด          2.  ช่วยชี้แนวทางการกำหนดราคาที่เหมาะสม ทำให้ผู้ผลิตรู้ว่าราคาที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไร          3.  ช่วยชี้แนวทางการจัดจำหน่าย ทำให้ผู้ผลิตรู้ว่าจะจัดจำหน่ายอย่างไร ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ เหมาะสมควรใช้ช่องทางใด

7 ประโยชน์การวิจัยการตลาด มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)
4. ช่วยชี้แนวทางการส่งเสริมการตลาด ทำให้ผู้ผลิตรู้ว่าควรส่งเสริมการตลาดอย่างไร ควรสร้างสิ่ง ดึงดูดใจในตัวสินค้าเพื่อให้เกิดการซื้ออย่างไร เมื่อไร เวลาใด 5. ทำให้ผู้ผลิตทราบผลการดำเนินงาน ยอดขาย ส่วนครองตลาด ต้นทุน และกำไร 6. ช่วยให้ผู้ผลิตทราบสารสนเทศเกี่ยวกับการซื้อการขายและความต้องการสินค้า ทำให้ทราบแนวโน้ม ยอดขายสินค้าแต่ละชนิดมีประโยชน์ในการพยากรณ์ยอดขาย และกำหนดอาณาเขตขาย 7. การวิจัยผลิตภัณฑ์ช่วยชี้แนวทางการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์

8 ประโยชน์การวิจัยการตลาด มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)
8. การวิจัยโฆษณาช่วยให้สามารถสร้างอิทธิผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคได้ 9. การวิจัยการส่งกำลังบำรุงทางการตลาดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ 10. ช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานขาย


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญและประโยชน์ ของการวิจัยการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google