งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียน การสอนแบบ CCA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียน การสอนแบบ CCA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียน การสอนแบบ CCA กับการสอน แบบปกติ ผู้วิจัย อาจารย์ธนพร ผ่อนวัฒนา ผู้วิจัย อาจารย์ธนพร ผ่อนวัฒนา

2 ปัญหาปัญหา นักเรี ยน กระบวนการใน การจัดการเรียนรู้ กระบวนการใน การจัดการเรียนรู้ นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ

3 - เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาการเงินส่วนบุคคล เรื่อง ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาของนักเรียนระดับ ประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ ได้รับการเรียนรู้แบบ CCA และ การเรียนรู้แบบปกติ วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

4 ตัวแปรต้น ตัวแปรต้น - การจัดการ เรียนการ สอนแบบ CCA สอนแบบ CCA - การจัดการ เรียนการ สอนแบบปกติ สอนแบบปกติ ตัวแปรตาม ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการเงิน ส่วนบุคคล เรื่อง ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของ นักเรียนระดับ ประกาศนีย บัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 กรอบแนวคิดกรอบแนวคิด

5 ประชากร นักเรียน ปวช. 1 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง นักเรียน ปวช. 1 จำนวน 76 คน ขอบเขตการวิจัย

6 - รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CCA - แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ สอนตามปกติ - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - ข้อมูลเกี่ยวกับวิชากรเงินส่วน บุคคล - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7 วิธีการดำเนินการวิจัย - สร้างเครื่องมือและตรวจสอบ เครื่องมือ - นำไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง - นำมาใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่าง - วิเคราะห์ข้อมูล

8 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเงินส่วนบุคคลของ นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ CCA สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเงินส่วนบุคคลของ นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ CCA สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

9 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล จากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้เรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ CCA มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง กว่าแบบปกติเนื่องจากกระบวนการใน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างองค์ ความรู้ด้วยการปฏิบัติโดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการ สร้างองค์ความรู้ของผู้เรียนให้เกิดขึ้น มีการฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ และมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้ จากการศึกษามาส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชามากขึ้น จากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้เรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ CCA มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง กว่าแบบปกติเนื่องจากกระบวนการใน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างองค์ ความรู้ด้วยการปฏิบัติโดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการ สร้างองค์ความรู้ของผู้เรียนให้เกิดขึ้น มีการฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ และมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้ จากการศึกษามาส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชามากขึ้น

10 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย

11 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา ทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการ เรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น ในขณะเดียวกันผู้สอนได้ แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ หลากหลายและสามารถเลือกใช้ได้ กับการจัด การเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการ เรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น ในขณะเดียวกันผู้สอนได้ แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ หลากหลายและสามารถเลือกใช้ได้ กับการจัด การเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

12 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียน การสอนแบบ CCA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google