งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Variable, Data type, Expression, Operators Data input, Data output Ubon Ratchathani University Mukdahan Campus : อ. วรยุทธ วงศ์นิล 1 1106 102 การเขียนโปรแกรมเชิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Variable, Data type, Expression, Operators Data input, Data output Ubon Ratchathani University Mukdahan Campus : อ. วรยุทธ วงศ์นิล 1 1106 102 การเขียนโปรแกรมเชิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Variable, Data type, Expression, Operators Data input, Data output Ubon Ratchathani University Mukdahan Campus : อ. วรยุทธ วงศ์นิล 1 1106 102 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ (Object – Oriented Programming)

2 Variable การประกาศตัวแปร  ต้องตั้งชื่อตัวแปร  ต้องกำหนดประเภทข้อมูลที่จะเก็บ  ต้องประกาศก่อนใช้ 2 public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { int number = 0; double sum = 0.0; }

3 Variable  ตัวแปร คือ ชื่อที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในการ จัดเก็บข้อมูล  รูปแบบการตั้งชื่อ data_type variableName - ชื่อประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข $ หรือ _ - ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข - ตัวอักษรใหญ่ไม่เหมือนตัวเล็ก - ต้องไม่ซ้ำกับคำสงวนของภาษาจาวา - ต้องไม่ซ้ำกับชื่ออื่นของโปรแกรมที่ใช้มา ก่อน 3

4 Variable virus11pailin Public month_of_year 7elevenString Yahoo!Kilo per-hour  รูปแบบการกำหนดค่า variableName = variable  หรืออาจจะทำการกำหนดค่าให้ตัวแปรในขั้นตอน การประกาศเลยก็ได้ เช่น float score = 73.25f 4

5 Variable ถูก ผิด 5 int n ; double a, b, c ; double x = 0, y, z = 8.5 ; String s = “hello” ; int p ; double q ; Int s ; string t ; y = 6.6 ; double y ; int p, double q ;

6 Variable การให้ค่ากับตัวแปร  ตัวแปรเก็บได้เฉพาะแบบที่ประกาศไว้ int a = 20 ;// ถูก double x = 1.25 ; // ถูก int b = 1.5 ;// ผิด double y = 2 ;// ถูก int n = “1” ;// ผิด String s = 1 ;// ผิด 6

7 Variable  ตัวแปร (variable) มีความหมายเดียวกันกับฟิลด์ (field)  ชนิดของตัวแปร - instance variable ( ที่ไม่ใช่ตัวแปรแบบ static) เป็นค่าที่จะไม่เหมือนกันในแต่ละ object - class variable ( ตัวแปร static) คือตัวแปรใน คลาส จะมีเพียงชุดเดียวเท่านั้น - local variable คือ ตัวแปรที่ถูกใช้ภายในเมธ อดเท่านั้น เพื่อใช้เก็บข้อมูลชั่วคราว - parameters คือ ตัวแปรที่ถูกส่งไปยังเมธอด ต่างๆ 7

8 Operators  ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์มีลำดับ ความสำคัญไม่เท่ากัน ดังนี้ 8 ลำดับที่เครื่องหมาย 1() 2++, -- 3*, /, % 4+, - 5+=, -=, *=, /=, %=

9 Variable จำนวนเต็ม VS จำนวนจริง 5 / 2 ผลลัพธ์ 2 5.0 / 2.0 ”2.5 5.0 / 2 ”2.5 5 / 2.0 ”2.5 5.25 / 0.5 ”10.5 9

10 Expression ตัวอย่าง 2 * 3 + 8 / - (2 – 4) – 1 =2 * 3 + 8 / - ( - 2) – 1 =2 * 3 + 8 / 2 – 1 =6 + 8 / 2 – 1 =6 + 4 – 1 =10 – 1 =9 10

11 Expression  2 + 3 * 4 =  - 5 – 3 * 2 =  (5 + 1 * 5) % 5 + 1 =  2 * (5 + (17 % 3 / 2) + 26) * 2 + 4 = 11

12 การต่อ String System.out.println( “a” + “b” ); //”ab” System.out.println( “a” + 1 ); //”a1” System.out.println( 1 + “a” );// System.out.println( “1” + “2” ); // System.out.println( “1” + 2 );// System.out.println( 1 + “2” );// System.out.println( “a” + 1 + 2 ); // System.out.println( “a” + ( 1 + 2) ); // System.out.println( “a” + ( 1 – 2 )); // System.out.println( “a” + 1 – 2 ); // 12

13 Expression ตัวอย่าง การหาพื้นที่ของวงกลมรัศมี 4 ได้ผลลัพธ์เป็น พื้นที่วงกลมรัศมี 4.0 = 50.26544 13 public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { double r = 4; double pi = 3.14159; double area = pi * r * r; System.out.println(" พื้นที่วงกลมรัศมี "+ r +" = " + area); }

14 Type Conversion int a = 1, b = 2, c ; double d = 2.6 ; double x = 7 ; c = (int)d ; ผลลัพธ์ 2 d = (double)a; ” 1.0 d = (double)( a / b ); ”0 14

15 Constant การกำหนดค่าคงที่ให้กับตัวแปรสามารถทำได้โดย เพิ่มคำว่า “final” เข้าไป เช่น final float TAX_RATE = 0.0725f ; หากต้องการให้ตัวแปรหรือเมธอดใดๆ ถูกเรียกใช้ ได้จากทุกที่ หรือทุก class สามารถทำได้โดยเพิ่ม คำว่า “static” เช่น static final float TAX_RATE = 0.0725f ; 15

16 Data input (Package java.io) แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ - การรับข้อมูลโดยใช้เมธอด read() เป็นการรับที ละตัวอักษรแบบ char ch = (char)System.in.read() ; - การใช้ BufferedReader ร่วมกับ InputStreamReader โดยใช้เมธอด readLine() รับ ข้อมูลแบบ String ทางแป้นพิมพ์ครั้งละหลายตัวอักษร InputStreamReader reader = new InputStreamReader(System.in); BufferedReader stdin = new BufferedReader(reader); String input = stdin.readLine(); 16

17 การใช้ read() import java.io.* ; class Read1{ public static void main (String args[])throws IOException { char ch; System.out.print(“Input one character : ”); ch = (char)System.in.read(); System.out.println(“Your input : ” + ch ); } 17

18 การใช้ BufferedReader ร่วมกับ InputStreamReader import java.io.*; class Read2 { public static void main(String arge[]) throws IOException{ InputStreamReader reader = new InputStreamReader(System.in); BufferedReader stdin = new BufferedReader(reader); String input = “”; System.out.println(“Please input any character : ”); input = stdin.readLine(); System.out.println(“Your input :” + input); } 18

19 Data input (Package java.util) เป็นการรับข้อมูลที่เป็นตัวเลขและนำไปคำนวณต่อได้เลยด้วยคลาส Scanner โดยใช้เมธอด nextInt() import java.util.*; public class InputTest1{ public static void main(String[] args){ Scanner sc = new Scanner(System.in); System.out.println(“Please input number 1”); int num1 = sc.nextInt(); System.out.println(“Please input number2”); int num2 = sc.nextInt(); int result = num1 + num2; System.out.println(“num1 + num2 = ” + result); } 19

20 Data input (Package java.util) คลาส Scanner จะไม่มี Exception มาตรวจสอบ ความผิดพลาดของข้อมูล แต่จะมีเมธอด hasNext() ไว้ตรวจสอบเงื่อนไขแบบ boolean NextLine() ไว้เลื่อนไปที่บรรทัดถัดไป มาช่วยในการตรวจสอบ 20

21 Data input & output (Swing) Swing ถือ package หนึ่งใน Java ที่มีการทำงาน ของข้อมูลรับเข้าและการแสดงผลในรูปแบบ กราฟิก เรียกใช้ด้วยคำสั่ง Import javax.swing.* ; 21

22 JOptionPane คลาส JOptionPane มีเมธอดหลักอยู่ 2 เมธอด คือ - showInputDialog() คือ เมธอดสำหรับสร้าง จอภาพเพื่อให้ user ป้อนข้อมูล ซึ่งเมธอดจะรับข้อมูลที่ อยู่ในรูปของ String String in =JOptionPane.showInputDialog(“input”); - showMessageDialog() คือ เมธอดที่ใช้ แสดงผลลัพธ์แจ้งแก่ user เท่านั้น JOptionPane.showMessageDialog(nulll, “sum is :”, “result”, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 22

23 Data input & output (Swing) ตัวอย่างการแสดงผลแบบ GUI import javax.swing.* ; Class TestSwing{ public static void main(String args[]){ JOptionPane.showMessageDialog(null, “Welcom\nto\nJava\nProgramming!”); System.exit(0); } 23

24 ชนิดของจอภาพที่ใช้แสดงใน showMessageDialog() Message Dialog Type การทำงาน JOptionPane.ERROR_MES SAGE แสดงจอภาพให้ทราบว่ามี Error เกิดขึ้น JOptionPane.INFORMATIO N_MESSAGE แสดงจอภาพเพื่อแสดงผลลัพธ์ (Default) JOptionPane.WARNING_M ESSAGE แสดงจอภาพเพื่อเตือน JOptionPane.QUESTION_ MESSAGE แสดงจอภาพเพื่อถาม 24

25 ตัวอย่าง การหาผลรวมของเลข 2 จำนวน Import javax.swing.JOptionPane class Addition{ public static void main(String args[]){ String firstNum, secondNum; int num1, num2, sum; firstNum=JOptionPane.showInputDialog(“Enter first integer”); secondNum=JOptionPane.showInputDialog(“Enter second integer”); num1=Integer.parseInt(firstNum); num2=Integer.parseInt(secondNum); sum=num1 + num2; JOptionPane.showMessageDialog(null, “The sum is” + sum, “Result”, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); System.exit(0); } 25

26 Lab 3 ให้เขียนโปรแกรมคำนวณจำนวนเงินต่อเดือนในการ ผ่อนรถ Toyota new Vios โดยมีเงื่อนไขคือ - ราคารถ 559,000 บาท - user สามารถกำหนดเอง ต้องการดาวน์กี่ เปอร์เซ็นต์ก็ได้ - ที่เหลือผ่อนโดยให้ user กรอก จำนวน เดือนที่ต้องการผ่อน เช่น 12 24 36 48 60 72 หรือ 84 เดือน - ไม่มีดอกเบี้ยในการผ่อน 26

27 Lab 3 ตัวอย่างผลลัพธ์ เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการดาวน์ : 25 จำนวนเดือนที่ต้องการผ่อน : 48 คุณต้องผ่อนชำระเป็นเงิน 8734.38 บาท ต่อเดือน 27


ดาวน์โหลด ppt Variable, Data type, Expression, Operators Data input, Data output Ubon Ratchathani University Mukdahan Campus : อ. วรยุทธ วงศ์นิล 1 1106 102 การเขียนโปรแกรมเชิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google