งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสร้างสรรค์ การ ท่องเที่ยว งานเสริมสร้าง ศักยภาพ การท่องเที่ยว งานสร้าง เครือข่ายการ มีส่วนร่วม งานวิชาการ ท่องเที่ยว โครงสร้างองค์การส่วนกลาง ( ฉบับแก้ไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสร้างสรรค์ การ ท่องเที่ยว งานเสริมสร้าง ศักยภาพ การท่องเที่ยว งานสร้าง เครือข่ายการ มีส่วนร่วม งานวิชาการ ท่องเที่ยว โครงสร้างองค์การส่วนกลาง ( ฉบับแก้ไข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานสร้างสรรค์ การ ท่องเที่ยว งานเสริมสร้าง ศักยภาพ การท่องเที่ยว งานสร้าง เครือข่ายการ มีส่วนร่วม งานวิชาการ ท่องเที่ยว โครงสร้างองค์การส่วนกลาง ( ฉบับแก้ไข ) สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์ สำนัก แผนพัฒนาพื้นที่ พิเศษ งานแผน ยุทธศาสตร์ องค์กรและ งบประมาณ งานติดตาม และ ประเมินผล งานบริหาร องค์ความรู้ งานวิเทศ สัมพันธ์ งานข้อมูล สารสนเทศ แหล่ง ท่องเที่ยว งานจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ การบริหาร การพัฒนา พื้นที่พิเศษ งานสนับสนุน การจัดทำ แผนแม่บท งานพัฒนา ธุรกิจและ บริการ กพท. สำนักท่องเที่ยว โดยชุมชน สำนักตรวจสอบ ภายใน งานตรวจสอบ ภายใน อพท. โครงการ พิเศษ งาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และเสริม ภาพลักษณ์ องค์การ สำนักบริหารกลาง งานการเงิน การ บัญชี และงบประมาณ งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล งานกฎหมาย และพัสดุ งานเทคโนโลยี สารสนเทศ งานเลขานุการ และ บริหารทั่วไป

3 โครงสร้างสำนักงานพื้นที่พิเศษแบบ บทบาทบูรณาการ สำนักงานพื้นที่ พิเศษ คณะที่ ปรึกษา ฝ่ายอำนวยการ งานการเงินและ งบประมาณ งานบัญชี งานธุรการและพัสดุ งานกฎหมาย งานเทคโนโลยี สารสนเทศ ฝ่ายบริหารแผนและ ประสานงาน งานการเงินและ งบประมาณ งานบัญชี งานธุรการและพัสดุ งานกฎหมาย งานเทคโนโลยี สารสนเทศ

4 โครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร ( สพพ. ๔ ) สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร ( สพพ. ๔ ) คณะที่ ปรึกษา ฝ่ายอำนวยการ งานการเงินและงบประมาณ งานบัญชี งานธุรการและพัสดุ งานกฎหมาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารแผนและ ประสานงาน งานจัดทำแผนและติดตามผล การดำเนินงาน งานมวลชนสัมพันธ์ งานประสานการพัฒนา งานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ผจก. พพ. ๔ รอง ผจก. พพ. ๔ ( ๑ อัตรา ) ( ๑ อัตรา ) ( ๖ อัตรา )( ๘ อัตรา )

5 ฝ่ายอำนวยการ งานการเงินและงบประมาณ งานบัญชี งานธุรการและพัสดุ งานกฎหมาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารแผนและ ประสานงาน งานจัดทำแผนและติดตามผล การดำเนินงาน งานมวลชนสัมพันธ์ งานประสานการพัฒนา งานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ผจก. พพ. ๕ รอง ผจก. พพ. ๕ ( ๑ อัตรา ) ( ๑ อัตรา ) ( ๖ อัตรา )( ๘ อัตรา ) สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย ( สพพ. ๕ ) โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย ( สพพ. ๕ ) คณะที่ ปรึกษา


ดาวน์โหลด ppt งานสร้างสรรค์ การ ท่องเที่ยว งานเสริมสร้าง ศักยภาพ การท่องเที่ยว งานสร้าง เครือข่ายการ มีส่วนร่วม งานวิชาการ ท่องเที่ยว โครงสร้างองค์การส่วนกลาง ( ฉบับแก้ไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google