งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักจัดการ ปฏิรูปที่ดิน ( สจก.) 22-24 ธันวาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักจัดการ ปฏิรูปที่ดิน ( สจก.) 22-24 ธันวาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักจัดการ ปฏิรูปที่ดิน ( สจก.) 22-24 ธันวาคม 2553

2 เป้าหมาย 1,000 ชุมชน 70,000 แปลง แผนปฏิบัติงาน 39 จังหวัด 1,466 ชุมชน 77,075 แปลง แผนงานจัดที่ดินชุมชน ปีงบประมาณ 2554 ภาคจังห วัด ชุม ชน แปลงโอนงบฯ แล้ว คงเหลือ เหนือ14518 26,2 42 1,892,2 70 1,690,5 09 อีสาน15783 41,8 37 3,722,8 87 2,315,8 56 กลาง5146 8,29 2 659,716 880,82 4 ใต้519704153,01476,650 ทั้ง ประเท ศ 39 1,4 66 77,0 75 6,427,8 87 4,963,8 39 สจก. ได้จัดทำเอกสารประกอบการ ประชุมรายจังหวัดเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติงานรายเดือน งบประมาณ โอนแล้ว และคงเหลือ

3 แผนงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2554 เป้าหมาย 53,000 ราย 800,000 ไร่ แผนปฏิบัติการ 62 จังหวัด 661,298 ไร่ ต้องการเพิ่ม 138,702 ไร่ (New Area + X-ray) ภาคจังห วัด ไร่โอนงบฯ แล้ว คงเหลือ เหนือ 17193,6 30 4,647,5554,065,79 5 อีสาน 19246,8 17 6,249,5104,857,25 5 กลาง 14127,9 02 3,157,8972,597,69 3 ใต้ 1292,94 9 2,379,8031,802,90 2 ทั้ง ประเท ศ 62 661,2 98 16,434,7 65 13,323,6 45 สจก. ได้จัดทำเอกสารประกอบการ ประชุมรายจังหวัดเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติงานรายเดือน งบประมาณ โอนแล้ว และคงเหลือ

4 พื้นที่จากการกำหนดเขตตราเป็นพระราชกฤษฎีกาใหม่ (New Area) พื้นที่ คปก. อนุมัติ 859,317 ไร่ 24 จังหวัด สผส. ทำ แผนที่ จัดทำ ร่าง พ. ร. ฎ. ใหม่ สลค.  ครม. เห็นชอบ  ส่ง สคก. สคก.  พิจารณาร่าง พ. ร. ฎ.  รอประชุม  ตรวจสอบ แนวเขต  ส. ป. ก. แก้ไข  ยืนยัน สคก. 770,878 ไร่ ครม.  ยืนยัน ครม. แจ้ง ส. ป. ก. จังหวัด / สำนัก / กอง ที่ เกี่ยวข้อง เตรียมการ  เห็นชอบ นำทูลเกล้าฯ - 21 จังหวัด 69,945 ไร่ 3 จังหวัดประกาศเขตฯ 18,494 ไร่ 3 จังหวัด

5 ผลการประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน ( New Area )

6 กษ ๑๒๐๕ / ว ๑๓๗๕ ลว. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง การตรวจสอบ พื้นที่คงเหลือใน เขตปฏิรูปที่ดิน

7 สรุปผลการตรวจสอบพื้นที่คงเหลือในเขตปฏิรูปที่ดิน ( ขนาดมากกว่า 100 ไร่ )

8

9 งบประมาณกิจกรรมจัดที่ดิน จัดสรรเพิ่มปีงบประมาณ 2554 สจก. ได้จัดทำเอกสารประกอบการ ประชุมรายจังหวัด

10 สรุปแผน X-ray

11 สรุปแผนรังวัดแบ่งแปลง จัดให้เช่า ปีงบ 54

12 สรุปแผนทำสัญญาเช่า ปีงบ 54

13 สรุปแผนทำสัญญาเช่าซื้อ ปีงบ 54

14 สรุปแผนรังวัดแบ่งแปลงในนามเดิม ปีงบ 54

15 สรุปแผนโอนกรรมสิทธิ์ ปีงบ 54


ดาวน์โหลด ppt สำนักจัดการ ปฏิรูปที่ดิน ( สจก.) 22-24 ธันวาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google