งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าประสงค์ มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน และชุมชนที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าประสงค์ มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน และชุมชนที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าประสงค์ มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน และชุมชนที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ เด็กทารก เด็กวัยก่อนเรียน และเด็กวัยเรียน อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างการบริหารการจัดการ เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย 1.1 สนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารและโภชนาการในระดับชุมชน 1.2 จัดทำฐานข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ 1.3 จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการ

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่าย 2.1 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม 2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านอาหารและโภชนาการ 2.3 ส่งเสริมให้เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยง โรงเรียน และชุมชนพึงประสงค์ด้านโภชนาการ 2.4 สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการส่งเสริมพฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ 3.1 จัดปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์ 3.2 จัดทำแผนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริโภคอาหาร

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสื่อสาร 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสื่อสารสังคม 4.2 สนับสนุนกระบวนการสร้างกระแสสังคมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายผ่านสื่อท้องถิ่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน 4.3 พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายสาธารณะ 5.1 พัฒนาโภชนาการเข้าสู่นโยบาย ภารกิจ และแผนงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยง โรงเรียน และชุมชน 5.2 บริหารจัดการให้เกิดต้นแบบที่ดีด้านโภชนบูรณาการกับภาคีเครือข่าย

7 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ ) 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 แนวทางการพัฒนา ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 2554 (บาท) 2555 2556

8 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
แผนพัฒนา/ปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ และ ที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

9 ตัวอย่างโครงการฯ ปี 2553 – 2554 โครงการพัฒนาชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียน สู่องค์กรที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ โครงการส่งเสริมการปลูกผัก ผลไม้ หลากสี ปลอดสารพิษ โครงการชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดน้ำอัดลม / ขนมกรุบกรอบ โครงการส่งเสริมร้านค้าจำหน่ายอาหารได้มาตรฐานโภชนาการ (เมนูชูสุขภาพ / เกลือ น้ำปลาเสริมไอโอดีน ขนมกรุบกรอบมีตราสัญลักษณ์ลดน้ำตาล ไขมัน โซเดียม 25% ฯลฯ) 5. โครงการตำบลอ่อนหวาน 6. โครงการ Cook จิ๋ว ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt เป้าประสงค์ มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน และชุมชนที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google