งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าประสงค์ มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดีด้าน อาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน และชุมชนที่พึงประสงค์ด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าประสงค์ มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดีด้าน อาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน และชุมชนที่พึงประสงค์ด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าประสงค์ มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดีด้าน อาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน และชุมชนที่พึงประสงค์ด้าน โภชนาการ เด็กทารก เด็กวัยก่อนเรียน และเด็กวัยเรียน อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรม โภชนาการที่พึงประสงค์

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างการบริหาร การจัดการ เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย 1.1 สนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ อาหารและโภชนาการในระดับชุมชน 1.2 จัดทำฐานข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ 1.3 จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้าน อาหารและโภชนาการ

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่าย 2.1 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม 2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านอาหารและ โภชนาการ 2.3 ส่งเสริมให้เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยง โรงเรียน และชุมชนพึงประสงค์ด้านโภชนาการ 2.4 สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการส่งเสริม พฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ 3.1 จัดปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา พฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์ 3.2 จัดทำแผนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการบริโภคอาหาร

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสื่อสาร 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสื่อสารสังคม 4.2 สนับสนุนกระบวนการสร้างกระแสสังคมเพื่อ การขับเคลื่อนนโยบายผ่านสื่อท้องถิ่น หอ กระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน 4.3 พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อการ เรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายสาธารณะ 5.1 พัฒนาโภชนาการเข้าสู่นโยบาย ภารกิจ และ แผนงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับ เลี้ยง โรงเรียน และชุมชน 5.2 บริหารจัดการให้เกิดต้นแบบที่ดีด้านโภชน บูรณาการกับภาคีเครือข่าย

7 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2554-2556) 1. ยุทธศาสตร์ที่.................................................................................................... 1.1 แนวทางการพัฒนา............................................................................... ที่โครงการวัตถุประสงค์เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) งบประมาณและที่มาผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

8 แผนพัฒนา/ปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2553 - 2554 ที่โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) งบประมาณ และ ที่มา ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

9 ตัวอย่างโครงการฯ ปี 2553 – 2554 1. โครงการพัฒนาชุมชน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก และ โรงเรียน สู่องค์กรที่พึงประสงค์ด้าน โภชนาการ 2. โครงการส่งเสริมการปลูกผัก ผลไม้ หลากสี ปลอดสารพิษ 3. โครงการชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดน้ำอัดลม / ขนม กรุบกรอบ 4. โครงการส่งเสริมร้านค้าจำหน่าย อาหารได้มาตรฐานโภชนาการ ( เมนูชูสุขภาพ / เกลือ น้ำปลาเสริม ไอโอดีน ขนมกรุบกรอบมีตรา สัญลักษณ์ลดน้ำตาล ไขมัน โซเดียม 25% ฯลฯ ) 5. โครงการตำบลอ่อนหวาน 6. โครงการ Cook จิ๋ว ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt เป้าประสงค์ มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดีด้าน อาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน และชุมชนที่พึงประสงค์ด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google