งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7.Discussion การอภิปราย นายวัชรกร เดชะบุญ รหัสนิสิต 54160384.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7.Discussion การอภิปราย นายวัชรกร เดชะบุญ รหัสนิสิต 54160384."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7.Discussion การอภิปราย นายวัชรกร เดชะบุญ รหัสนิสิต 54160384

2 การอภิปราย วิวัฒนาการของแนวความคิด ในการจัดการความรู้ ที่จะถูกกระตุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรที่มี ความซับซ้อนบางอย่างและความกังวลในการ ลงทุนในโครงการที่จะช่วยให้บริษัทมีการแบ่งปัน และพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร ได้มีการอธิบาย ถึงการเติบโตที่น่าสนใจ โดยในหมู่นักวิชาการและ ผู้บริหารของบริษัท ที่วิเคราะห์ด้านไอที

3 การอภิปราย ( ต่อ ) ในปีที่ผ่านมา การศึกษาจำนวนมากได้ให้ ความสำคัญของไอที โดยนำมาจัดการความรู้ แต่ มันไม่ได้ชัดเจนว่ามีความเกี่ยวข้องกันระหว่าง การ จัดการความรู้และความสามารถในการทำงานด้าน ไอที เกิดจากหลายสาเหตุ

4 การอภิปราย ( ต่อ ) สาเหตุแรก คือ งานวิจัย โดยทั่วไปได้ตระหนักดีว่ามันมี ผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ แต่ นักวิจัยไม่ได้ สังเกตุการวิเคราะห์ว่ามันมีผลกระทบต่อไอทีแต่ละกระบวนการ ( ความรู้แต่ละช่วงในการถ่ายโอนความรู้และประมวลความรู้และ การเก็บรักษา ) หนึ่งในผลงานที่สำคัญของการทำงานใน ปัจจุบันได้รับการวิเคราะห์ผลกระทบของไอที​​เหล่านี้มี 3 กระบวนการ การจัดการความรู้ ผลของการทดสอบรูปแบบความ ช่วยเหลือเพื่อชี้แจงบทบาทที่ไอที ได้เข้าไปช่วยในการจัดการ ความรู้ทั่วโลก และสิ่งที่สำคัญในแต่ละกระบวนการคือการร่าง ส่วนประกอบต่างๆ ถึงแม้ว่าการศึกษาส่วนใหญ่เน้นความสำคัญของไอทีในการ ถ่ายทอดความรู้และการเก็บรักษาและค่อนข้างน้อยแต่ ความสำคัญของการรวบรวมความรู้ ผลที่ได้ ให้ความชัดเจนว่า ไอทีมีบทบาทสำคัญ อยู่ 3 กระบวนการ คือ : การถ่ายโอน และ การเข้ารหัส และการเก็บรักษา

5 การอภิปราย ( ต่อ ) ประการที่สอง การศึกษาก่อนหน้านี้ ไม่ได้ สังเกตุ การ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางอ้อม ระหว่าง ไอทีและ การจัดการ ความรู้ การทำงานในปัจจุบัน มีวิธีการคือ การวิเคราะห์ด้านไอทีได้มี มีอิทธิพลต่อ การจัดการความรู้ โดย มีผลกระทบต่อ ปัจจัย ต่างๆ เช่น โครงสร้าง ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ และการแนะนำของระบบสารสนเทศ โครงสร้างขององค์กร และมีการส่งเสริมการเผยแพร่มากขึ้นของข้อมูลไปยัง ประชาชนทุกคนซึ่งในที่สุดก็อำนวยความสะดวกใน กระบวนการที่แตกต่างกัน ของการผลิต และการเปลี่ยนแปลง ของ ความรู้ ในที่สุด งาน วิจัยหลายที่ได้มีการวัดการใช้จ่าย ด้านไอทีทั่วโลก หรือการลงทุน

6 การอภิปราย ( ต่อ ) มีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการนี้ว่าเหมาะสมหรือไม่ ปัญหาที่ พบในการประเมินค่าเงินเป็นการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี ที่ลดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และการแพร่กระจายของ เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปทั่วทั้งบริษัทหมายความว่า การ วัดของปริมาณเงิน มักจะเป็นที่น่าสงสัยของความน่าเชื่อถือ ( Piñeiro, 2006) ในขณะที่ ผู้เขียน อื่น ๆ ได้ให้ ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเฉพาะมาใช้ในบริษัทที่มี ความสามารถ ด้านไอที สำหรับ exampleHayes (2001) พบว่า การเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางการตลาด หลังจากที่มีการ ประกาศและการยอมรับของระบบ ERP ในทางตรงกันข้าม ได้มีการเลือกที่จะประเมินไอทีจาก มุมมองที่กว้าง

7 การอภิปราย ( ต่อ ) วัตถุประสงค์คือการวัดจากการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ ข้อมูลภายในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานมี การพิจารณาความสามารถด้านไอทีและความรู้ไอที การ ดำเนินงานด้านไอทีและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีมันเป็นสิ่งที่ จำเป็นที่จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆเช่น ความรู้ของบริษัททักษะและประสบการณ์ในการใช้งานไอที ที่มีเครื่องมือ ระบบที่บริษัทใช้ในการรับและเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน การตัดสินใจและโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ต้องการมี ความ ต้องการของตัวเอง การจัดสรรเงินที่จะได้ซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ การทำงานของบุคคลหรือหน่วยงานในความดูแลด้านไอ ที


ดาวน์โหลด ppt 7.Discussion การอภิปราย นายวัชรกร เดชะบุญ รหัสนิสิต 54160384.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google