งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการการปูเตียง ด้วยสื่อมัลติมีเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการการปูเตียง ด้วยสื่อมัลติมีเดีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการการปูเตียง ด้วยสื่อมัลติมีเดีย
ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาการโรงแรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ผู้วิจัย นางสาวปิยะนุช บุญศิลป์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

2 การสอนแบบสาธิตไม่ทั่วถึง นักศึกษาไม่ให้ความสนใจ คะแนนสอบได้น้อย
ปัญหาการวิจัย การสอนแบบสาธิตไม่ทั่วถึง นักศึกษาไม่ให้ความสนใจ คะแนนสอบได้น้อย

3 1. เพื่อพัฒนาทักษะการปูเตียงของนักศึกษาโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการปูเตียงของนักศึกษาโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการเรียนรู้ทักษะการปูเตียงโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย

4 สรุปผลการวิจัย 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การใช้สื่อมัลติมิเดียก่อนและหลังเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 พบว่านักศึกษามีการพัฒนาทักษะการปูเตียงก่อนและหลังเรียนแตกต่างกัน ซึ่งคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.01 คิดเป็นร้อยละ80.33 ของคะแนนเต็ม 2. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้การใช้สื่อมัลติมิเดียก่อนและหลังเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้สื่อมัลติมีเดีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32คิดเป็นร้อยละ 86.48

5 ตารางที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่อมัลติมีเดีย
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ แปความหมาย ลำดับ 1.องค์ประกอบด้านมัลติมีเดีย 4.56 91.20 ดีมาก 1 2.ส่วนนำของบทเรียน 4.32 86.40 2 3.ด้านการประเมินผล 4.29 85.80 ดี 3 2.ด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน 4.25 85.00 4 4. องค์ประกอบด้าน การใช้ภาษา 4.22 84.40 5

6


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการการปูเตียง ด้วยสื่อมัลติมีเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google