งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการการปูเตียง ด้วยสื่อ มัลติมีเดีย ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาการโรงแรมวิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต ผู้วิจัย นางสาวปิยะนุช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการการปูเตียง ด้วยสื่อ มัลติมีเดีย ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาการโรงแรมวิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต ผู้วิจัย นางสาวปิยะนุช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการการปูเตียง ด้วยสื่อ มัลติมีเดีย ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาการโรงแรมวิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต ผู้วิจัย นางสาวปิยะนุช บุญศิลป์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

2 ปัญหา การวิจัย การสอน แบบสาธิต ไม่ทั่วถึง นักศึกษา ไม่ให้ความ สนใจ คะแนน สอบได้ น้อย

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการ ปูเตียงของนักศึกษา โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย 2. เพื่อศึกษาความพึง พอใจการเรียนรู้ทักษะ การปูเตียงโดยใช้สื่อ มัลติมีเดีย

4 สรุปผลการวิจัย 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การใช้สื่อมัลติมิเดีย ก่อนและหลังเรียนสำหรับนักศึกษาชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 พบว่า นักศึกษามีการพัฒนาทักษะการปูเตียงก่อนและ หลังเรียนแตกต่างกัน ซึ่งคะแนนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 คิดเป็นร้อยละ ของคะแนนเต็ม 2. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้การใช้สื่อมัล ติมิเดียก่อนและหลังเรียนสำหรับนักศึกษาชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้สื่อมัลติมีเดีย มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.48

5 ตารางที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อ การใช้สื่อมัลติมีเดีย รายการประเมินค่าเฉลี่ยค่าร้อยละแปความหมายลำดับ 1. องค์ประกอบ ด้านมัลติมีเดีย ดีมาก 1 2. ส่วนนำของ บทเรียน ดีมาก 2 3. ด้านการ ประเมินผล ดี 3 2. ด้านการ ออกแบบระบบ การเรียนการ สอน ดี 4 4. องค์ประกอบ ด้านการใช้ภาษา ดี 5

6


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการการปูเตียง ด้วยสื่อ มัลติมีเดีย ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาการโรงแรมวิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต ผู้วิจัย นางสาวปิยะนุช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google