งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าอยู่ ผลงาน ปี 2551 แผนงาน ปี 2552 ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก 2 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าอยู่ ผลงาน ปี 2551 แผนงาน ปี 2552 ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก 2 กันยายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าอยู่ ผลงาน ปี 2551 แผนงาน ปี 2552 ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก 2 กันยายน 2551

2 ร้อยละของเทศบาล / อบต. ที่ผ่านเกณฑ์ ด้านกระบวนการ ปี 2551

3 ร้อยละของเทศบาลที่ผ่านเกณฑ์ด้านผลลัพธ์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2551

4 จัดทำสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ การออกข้อกำหนดของราชการ ส่วนท้องถิ่น

5 ปัญหา / อุปสรรค 1) ระดับท้องถิ่น พบว่า ปัญหาคือความไม่ ต่อเนื่องของผู้รับผิดชอบงาน รวมทั้ง ศักยภาพที่ยังต้องการการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง 2) ระดับจังหวัด พบว่า ปัญหาคือ การ ปรับเปลี่ยนบุลากรการดำเนินงาน 3) ระดับศูนย์ พบว่าปัญหาคือ งบประมาณมี ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน ( หมวด อุดหนุน ) 4) ระดับกรม พบว่าปัญหาคือ สื่อสนับสนุนมี น้อย รูปแบบการดำเนินโครงการยืดหยุ่น มากเกินไป

6 ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ 1) ความต่อเนื่องของ โครงการ 2) เป็นตัวชี้วัดของสำนัก ตรวจราชการฯ 3) เป็นคำที่สร้างผลในเชิง บวก 4) ความรับผิดชอบของ ผู้รับผิดชอบและ เครือข่าย

7 แผนการดำเนินงานปี 2552 งาน / โครงการมาตรการ / กิจกรรมหลักผลที่คาดพื้นที่ดำเนินการ เชิงรุก 1) งานพัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่ายเพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนา ชุมชนน่าอยู่ เมืองน่า อยู่ 1) อบรมผู้ประเมิน 2) อบรมเรื่องการ อนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นฐาน 3) จัด ศึกษาดูงาน 4) จัด เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ภาคีเครือข่ายสามารถ ดำเนินงานและ แก้ไขปัญหา อนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ของตนเอง 5 จังหวัด ( ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ) 2) งานเฝ้าระวัง 1) จัดทำและตรวจสอบ ฐานข้อมูล 2) จัดทำรายงาน วิเคราะห์สถานการณ์ ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมระดับเขต 3) สุ่มประเมินซ้ำราย เก่า มีข้อมูลที่สามารถ นำมาใช้ในการ ตัดสินใจ และ วางแผนแก้ปัญหา ได้ทันท่วงที 5 จังหวัด ( ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ) 3) งานนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล 1) จัดประชุมเพื่อพบปะ พูดคุย 2) ตรวจ เยี่ยมพื้นที่ 3) จัดทำระบบติดตาม งาน 4) ประเมิน รับรอง ผลการดำเนินงานมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 5 จังหวัด ( ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ) 4) งานวิจัยและพัฒนา 1) วิจัยและพัฒนาเพื่อ ประเมินผลและ ปรับปรุงโครงการ 2) การจัดทำ มาตรฐานหรือแนว ทางการปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการสา ธารณภัยในพื้นที่ 3) พัฒนารูปแบบ การการดำเนินงาน มีรูปแบบการ ดำเนินงานที่ดี 5 จังหวัด ( ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ) 5) งานลูกค้าสัมพันธ์ 1) จัดประชุมชี้แจงแนว ทางการดำเนินงาน 2) ปรับปรุง web page 3) การ ประกวดผลงานเด่น 4) การจัดทำ ทำเนียบเครือข่าย ลูกค้ามีความพึงพอใจ และให้ความ ร่วมมือด้วยดี 5 จังหวัด ( ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ )

8 แผนการดำเนินงานปี 2552 งาน / โครงการ มาตรการ / กิจกรรม หลัก ผลที่คาด พื้นที่ ดำเนินการ เชิงรับ 6) งานสนับสนุนภาคี เครือข่าย 1) เป็นวิทยากร 2) เป็นที่ปรึกษา 3) จัดทำสื่อ / คู่มือ ต่างๆ 4) สนับสนุนการ ดำเนินงาน โครงการต่างๆ ของกรมที่ ต้องการจะ ดำเนินการใน พื้นที่ของศูนย์ 5) สำรวจความ ต้องการสิ่ง สนับสนุนของ เครือข่าย ผลการดำเนินงานมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 5 จังหวัด ( ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ )

9 ร้อยละของเทศบาลที่ผ่านเกณฑ์ด้านการ จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รายจังหวัด ปี 2551

10 ร้อยละของเทศบาลที่ผ่านเกณฑ์ด้านอาหาร และน้ำรายจังหวัด ปี 2551

11 ร้อยละของเทศบาลที่ผ่านเกณฑ์ด้านการใช้ มาตรการ ด้านกฎหมายสาธารณสุขรายจังหวัด ปี 2551

12 ร้อยละของอบต. ที่ผ่านเกณฑ์ด้านอาหารและ น้ำรายจังหวัด ปี 2551

13 ร้อยละของอบต. ที่ผ่านเกณฑ์ด้านการจัดการ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รายจังหวัด ปี 2551

14 ร้อยละของอบต. ที่ผ่านเกณฑ์ด้านการใช้ มาตรการ ด้านกฎหมายสาธารณสุขรายจังหวัด ปี 2551


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าอยู่ ผลงาน ปี 2551 แผนงาน ปี 2552 ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก 2 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google