งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) กรณีเลือก ผู้รับเบี้ยหวัด / ประจำรอบที่ / ใบสรุปประจำรอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) กรณีเลือก ผู้รับเบี้ยหวัด / ประจำรอบที่ / ใบสรุปประจำรอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) กรณีเลือก ผู้รับเบี้ยหวัด / ประจำรอบที่ / ใบสรุปประจำรอบ

2 2 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) พิมพ์ใบรับรองสิทธิฯ

3 3 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ค้นหาข้อมูล

4 4 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) กรณีเลือก ข้าราชการ

5 5 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) กรณีเลือก ผู้รับบำนาญได้รับเงินส่วนเพิ่ม

6 6 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) กรณีเลือก ผู้รับบำนาญคืนเงิน

7 7 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) กรณีเลือก ผู้รับเบี้ยหวัด

8 8 สรุปขั้นตอนการ ทำงานสำหรับ ส่วนราชการผู้ เบิก ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO)

9 9 ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญที่รับแบบ / ส. คลังจังหวัดที่เป็น ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญที่รับแบบ ระดับ ปฎิบัติงาน ขั้นตอนการทำงาน เจ้าหน้าที่ผู้ ปฎิบัติงาน บันทึกรับแบบ หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย ยืนยันข้อมูลส่งกรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่ผู้ ปฎิบัติงาน / หัวหน้างาน พิมพ์ใบสรุปรายชื่อผู้ยื่นแบบแสดงความ ประสงค์ประจำวัน ( ปะหน้า ) พิมพ์ใบสรุปรายชื่อผู้ยื่นแบบแสดงความ ประสงค์ประจำรอบ ( ปะหน้า )

10 10 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) กรณีนำเงินมาคืนให้ส่วนราชการผู้เบิก ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญที่รับแบบ / ส. คลังจังหวัดที่เป็น ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญที่รับแบบ ระดับ ปฎิบัติงาน ขั้นตอนการทำงาน เจ้าหน้าที่ผู้ ปฎิบัติงาน / หัวหน้างาน บันทึกข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินสิ้นวันพร้อมบันทึก ข้อมูล Pay-in A สรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินสิ้นรอบพร้อม บันทึกข้อมูล Pay-in TR พิมพ์ใบสรุปรายชื่อผู้ที่ได้นำเงินมาคืน ประจำวัน ( ปะหน้า ) พิมพ์ใบสรุปรายชื่อผู้ที่ได้นำเงินมาคืน ประจำรอบ ( ปะหน้า )

11 11 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) Q & A

12 กรมบัญชีกลาง โทร. 02 127 7000 สำนักกฎหมาย กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ ด้านเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ ต่อเบอร์ภายใน 4361 4383 4443 หรือ 6847 สำนักบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 1 ต่อเบอร์ภายใน 4512 4532 4538 หรือ 4509 ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 2 ต่อเบอร์ภายใน 4246 4247 4248 หรือ 4250 ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 3 ต่อเบอร์ภายใน 6200 6203 6206 หรือ 6208 ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 4 ต่อเบอร์ภายใน 4210 4213 4340 หรือ 6401 Call Center โทร. 02 270 6400 - 3 สำนักการเงินการ คลัง ต่อเบอร์ภายใน 6321 4927


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) กรณีเลือก ผู้รับเบี้ยหวัด / ประจำรอบที่ / ใบสรุปประจำรอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google