งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานตรวจคัด กรองนิ่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะ ประจำปี 2554-2556 จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานตรวจคัด กรองนิ่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะ ประจำปี 2554-2556 จังหวัดยโสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานตรวจคัด กรองนิ่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะ ประจำปี จังหวัดยโสธร

2 การคัดกรองนิ่วในระบบทางเดิน ปัสสาวะ เขต 13 Urine Strip นัดหมายเพื่อรอตรวจ Plain KUB Digital พบมีนิ่ว ส่งต่อ รพ. ยโสธร สิทธิ UC พบ UA ผิดปกติ ส่งมา รพ. ยโสธร ทุกวัน จันทร์ ( เช้า )

3 @ เป้าหมาย 3 เป้าหมาย 3 ปี ปี 54 จำนวน 120,000 คน ปี 55 จำนวน 70,000 คน ปี 55 จำนวน 70,000 คน ปี 56 จำนวน 178,660 คน รวม 368,660 คน เป้าหมาย

4 เป้าหมายตรวจคัดกรองนิ่วในระบบฯ อำเภอ เป้าหมาย 3 ปี ปี 54 ปี 55 ปี 56 เมือง 28,85021,20040,600 ทรายมูล 6,9004,50011,250 กุดชุม 14,6007,40023,100 คำเขื่อนแก้ว 14,9007,40023,900 ป่าติ้ว 6,8605,00011,500 มหาชนะชัย 13,8006,70020,150 ค้อวัง 5,9003,4008,660 เลิงนกทา 21,70010,30029,600 ไทยเจริญ 6,4504,1009,900 รวม 120,00070,000178,66 0

5 ผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดิน ปัสสาวะ อำเภอ ผลการดำเนินงาน ปี 54 ผิดปกติ เป้าหมายผลงานร้อยละจำนวนร้อยละ เมือง 28,85030, ทรายมูล 6,9002, กุดชุม 14,60030, คำเขื่อนแก้ว 14,90033, ป่าติ้ว 6,8605, มหาชนะชัย 13,8005, ค้อวัง 5,9005, เลิงนกทา 21,70049, , ไทยเจริญ 6,4502, รวม 120,000166, ,

6 ผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดิน ปัสสาวะ

7 อำเภอ ผลการดำเนินงาน ปี 55 ผิดปกติ เป้าหมายผลงานร้อยละจำนวนร้อยละ เมือง 21,2001, ทรายมูล 4,5002, กุดชุม 7,4007, คำเขื่อนแก้ว 7,4004, ป่าติ้ว 5,0004, มหาชนะชัย 6,7003, ค้อวัง 3,4002, เลิงนกทา 10, ไทยเจริญ 4,1002, รวม 70,00031, ,

8 ผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดิน ปัสสาวะ

9 อำเภอ ผลการดำเนินงาน ปี 56 ผิดปกติ เป้าหมายผลงานร้อยละจำนวนร้อยละ เมือง 19,24010, ทรายมูล 2,0701, กุดชุม 6, คำเขื่อนแก้ว 7,0006, ป่าติ้ว 7,0006, มหาชนะชัย 3, ค้อวัง 1, เลิงนกทา 12,00011, ไทยเจริญ 2, รวม 60,06548, ,

10 ผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดิน ปัสสาวะ

11 ข้อมูลการรักษานิ่วในระบบทางเดิน ปัสสาวะ จังหวัดยโสธร ปี 56 ( ต. ค.55 – เม. ย.56) หน่วยบริการจำนวน ( คน ) ผ่าตัดสลายนิ่วส่องกล้อง รพ. ยโสธร รพ. นพ. หาญ 1,763941, รวม 2, ,410492

12 ข้อมูลการรักษานิ่วในระบบทางเดิน ปัสสาวะ จังหวัดยโสธร ปี 56 ( ต. ค.55 – เม. ย.56)

13 ข้อมูลการรักษาโรคนิ่ว โรงพยาบาล ยโสธร ปี 56 ( ต. ค.55 – เม. ย.56)

14 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ. ยโสธร


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานตรวจคัด กรองนิ่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะ ประจำปี 2554-2556 จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google