งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานตรวจคัดกรองนิ่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานตรวจคัดกรองนิ่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานตรวจคัดกรองนิ่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะ
ประจำปี จังหวัดยโสธร

2 การคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ เขต 13
Urine Strip นัดหมายเพื่อรอตรวจ Plain KUB Digital พบมีนิ่ว สิทธิ UC พบ UA ผิดปกติ ส่งมา รพ.ยโสธร ทุกวันจันทร์ (เช้า) ส่งต่อ รพ.ยโสธร

3 เป้าหมาย @ เป้าหมาย 3 ปี ปี 54 จำนวน 120,000 คน ปี 55 จำนวน 70,000 คน
ปี จำนวน 120,000 คน ปี 55 จำนวน 70,000 คน ปี 56 จำนวน 178,660 คน รวม 368,660 คน

4 เป้าหมายตรวจคัดกรองนิ่วในระบบฯ
อำเภอ เป้าหมาย 3 ปี ปี 54 ปี 55 ปี 56 เมือง 28,850 21,200 40,600 ทรายมูล 6,900 4,500 11,250 กุดชุม 14,600 7,400 23,100 คำเขื่อนแก้ว 14,900 23,900 ป่าติ้ว 6,860 5,000 11,500 มหาชนะชัย 13,800 6,700 20,150 ค้อวัง 5,900 3,400 8,660 เลิงนกทา 21,700 10,300 29,600 ไทยเจริญ 6,450 4,100 9,900 รวม 120,000 70,000 178,660

5 ผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
อำเภอ ผลการดำเนินงาน ปี 54 ผิดปกติ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ จำนวน เมือง 28,850 30,000 103.99 520 1.73 ทรายมูล 6,900 2,778 40.26 242 8.71 กุดชุม 14,600 30,740 210.55 87 0.28 คำเขื่อนแก้ว 14,900 33,991 228.13 61 0.18 ป่าติ้ว 6,860 5,818 84.32 107 1.84 มหาชนะชัย 13,800 5,921 42.91 142 2.39 ค้อวัง 5,900 5,355 90.76 25 0.47 เลิงนกทา 21,700 49,280 227.10 3,484 7.07 ไทยเจริญ 6,450 2,755 42.71 92 3.34 รวม 120,000 166,638 138.87 4,760 2.86

6 ผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

7 ผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
อำเภอ ผลการดำเนินงาน ปี 55 ผิดปกติ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ จำนวน เมือง 21,200 1,960 9.25 110 5.61 ทรายมูล 4,500 2,430 54.0 131 5.39 กุดชุม 7,400 7,897 106.7 439 5.56 คำเขื่อนแก้ว 4,162 56.24 210 5.05 ป่าติ้ว 5,000 4,691 93.82 220 4.69 มหาชนะชัย 6,700 3,132 46.75 117 3.74 ค้อวัง 3,400 2,309 67.91 90 3.90 เลิงนกทา 10,300 2805 27.23 218 7.77 ไทยเจริญ 4,100 2,004 48.88 86 4.29 รวม 70,000 31,390 44.84 1,621 5.16

8 ผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

9 ผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
อำเภอ ผลการดำเนินงาน ปี 56 ผิดปกติ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ จำนวน เมือง 19,240 10,448 54.30 904 8.65 ทรายมูล 2,070 1,400 67.63 124 8.86 กุดชุม 6,000 100 421 7.02 คำเขื่อนแก้ว 7,000 6,270 89.57 164 2.62 ป่าติ้ว 6,412 91.6 479 7.47 มหาชนะชัย 3,568 186 5.21 ค้อวัง 1,091 74 6.78 เลิงนกทา 12,000 11,147 92.89 818 7.34 ไทยเจริญ 2,096 68 3.24 รวม 60,065 48,432 80.63 3,238 6.68

10 ผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

11 ข้อมูลการรักษานิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ จังหวัดยโสธร ปี 56 (ต. ค
ข้อมูลการรักษานิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ จังหวัดยโสธร ปี 56 (ต.ค.55 – เม.ย.56) หน่วยบริการ จำนวน (คน) ผ่าตัด สลายนิ่ว ส่องกล้อง รพ.ยโสธร 346 120 106 รพ.นพ.หาญ 1,763 94 1,304 372 รวม 2,109 214 1,410 492

12 ข้อมูลการรักษานิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ จังหวัดยโสธร ปี 56 (ต. ค
ข้อมูลการรักษานิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ จังหวัดยโสธร ปี 56 (ต.ค.55 – เม.ย.56)

13 ข้อมูลการรักษาโรคนิ่ว โรงพยาบาลยโสธร ปี 56 (ต.ค.55 – เม.ย.56)

14 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.ยโสธร
สวัสดี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.ยโสธร


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานตรวจคัดกรองนิ่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google