งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานตรวจคัด กรองนิ่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะ ประจำปี 2554-2556 จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานตรวจคัด กรองนิ่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะ ประจำปี 2554-2556 จังหวัดยโสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานตรวจคัด กรองนิ่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะ ประจำปี 2554-2556 จังหวัดยโสธร

2 การคัดกรองนิ่วในระบบทางเดิน ปัสสาวะ เขต 13 Urine Strip นัดหมายเพื่อรอตรวจ Plain KUB Digital พบมีนิ่ว ส่งต่อ รพ. ยโสธร สิทธิ UC พบ UA ผิดปกติ ส่งมา รพ. ยโสธร ทุกวัน จันทร์ ( เช้า )

3 @ เป้าหมาย 3 ปี @ เป้าหมาย 3 ปี ปี 54 จำนวน 120,000 คน ปี 55 จำนวน 70,000 คน ปี 55 จำนวน 70,000 คน ปี 56 จำนวน 178,660 คน รวม 368,660 คน เป้าหมาย

4 เป้าหมายตรวจคัดกรองนิ่วในระบบฯ อำเภอ เป้าหมาย 3 ปี ปี 54 ปี 55 ปี 56 เมือง 28,85021,20040,600 ทรายมูล 6,9004,50011,250 กุดชุม 14,6007,40023,100 คำเขื่อนแก้ว 14,9007,40023,900 ป่าติ้ว 6,8605,00011,500 มหาชนะชัย 13,8006,70020,150 ค้อวัง 5,9003,4008,660 เลิงนกทา 21,70010,30029,600 ไทยเจริญ 6,4504,1009,900 รวม 120,00070,000178,66 0

5 ผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดิน ปัสสาวะ อำเภอ ผลการดำเนินงาน ปี 54 ผิดปกติ เป้าหมายผลงานร้อยละจำนวนร้อยละ เมือง 28,85030,000103.995201.73 ทรายมูล 6,9002,77840.262428.71 กุดชุม 14,60030,740210.55870.28 คำเขื่อนแก้ว 14,90033,991228.13610.18 ป่าติ้ว 6,8605,81884.321071.84 มหาชนะชัย 13,8005,92142.911422.39 ค้อวัง 5,9005,35590.76250.47 เลิงนกทา 21,70049,280227.103,4847.07 ไทยเจริญ 6,4502,75542.71923.34 รวม 120,000166,638138.874,7602.86

6 ผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดิน ปัสสาวะ

7 อำเภอ ผลการดำเนินงาน ปี 55 ผิดปกติ เป้าหมายผลงานร้อยละจำนวนร้อยละ เมือง 21,2001,9609.251105.61 ทรายมูล 4,5002,43054.01315.39 กุดชุม 7,4007,897106.74395.56 คำเขื่อนแก้ว 7,4004,16256.242105.05 ป่าติ้ว 5,0004,69193.822204.69 มหาชนะชัย 6,7003,13246.751173.74 ค้อวัง 3,4002,30967.91903.90 เลิงนกทา 10,300280527.232187.77 ไทยเจริญ 4,1002,00448.88864.29 รวม 70,00031,39044.841,6215.16

8 ผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดิน ปัสสาวะ

9 อำเภอ ผลการดำเนินงาน ปี 56 ผิดปกติ เป้าหมายผลงานร้อยละจำนวนร้อยละ เมือง 19,24010,44854.30 904 8.65 ทรายมูล 2,0701,40067.63 124 8.86 กุดชุม 6,000 100 421 7.02 คำเขื่อนแก้ว 7,0006,27089.57 164 2.62 ป่าติ้ว 7,0006,41291.6 479 7.47 มหาชนะชัย 3,568 100 186 5.21 ค้อวัง 1,091 100 74 6.78 เลิงนกทา 12,00011,14792.89 818 7.34 ไทยเจริญ 2,096 100 68 3.24 รวม 60,06548,43280.63 3,238 6.68

10 ผลการตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดิน ปัสสาวะ

11 ข้อมูลการรักษานิ่วในระบบทางเดิน ปัสสาวะ จังหวัดยโสธร ปี 56 ( ต. ค.55 – เม. ย.56) หน่วยบริการจำนวน ( คน ) ผ่าตัดสลายนิ่วส่องกล้อง รพ. ยโสธร 346120106120 รพ. นพ. หาญ 1,763941,304372 รวม 2,1092141,410492

12 ข้อมูลการรักษานิ่วในระบบทางเดิน ปัสสาวะ จังหวัดยโสธร ปี 56 ( ต. ค.55 – เม. ย.56)

13 ข้อมูลการรักษาโรคนิ่ว โรงพยาบาล ยโสธร ปี 56 ( ต. ค.55 – เม. ย.56)

14 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ. ยโสธร


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานตรวจคัด กรองนิ่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะ ประจำปี 2554-2556 จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google