งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง ชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง ชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง ชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในเขตเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2557 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 ตุลาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้สิ้นสุดระยะเวลาการ ใช้บังคับเมื่อมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองยโสธรที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการ ผังเมือง พ. ศ. 2518

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ให้ยกเลิกความใน (6) ของข้อ 4 แห่งเทศ บัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง กำหนดบริเวณ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง ชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขต เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร พ. ศ. 2555  2. ให้ยกเลิกความใน (8) และ (9) ของข้อ 7 แห่ง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง กำหนด บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในเขตเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พ. ศ. 2555

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง ชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google