งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บำเหน็จบำนาญ และ UNDO สุริยงค์ ลูกจันทร์ สำนักงานคลังเขต 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บำเหน็จบำนาญ และ UNDO สุริยงค์ ลูกจันทร์ สำนักงานคลังเขต 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บำเหน็จบำนาญ และ UNDO สุริยงค์ ลูกจันทร์ สำนักงานคลังเขต 4

2 กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ. ศ. 2494  พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ. ศ. 2539  พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จ บำนาญตาม พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ. ศ. 2494   พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 และ พรบ. ข้าราชการอื่น ๆ เช่น พรบ. ข้าราชการครู  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการ จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ. ศ. 2527  การขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญฯผ่าน ระบบบำเหน็จบำนาญ e-pension ( ว.53)  หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ UNDO ( ว 114 ลว 25 พ. ย. 2557)

3 ความหมาย  บำเหน็จ คือ เงินตอบแทน ความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว  บำนาญ คือ เงินตอบแทนความชอบ ที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นราย เดือน สิทธิในการรับบำเหน็จ บำนาญ

4 ประเภทของบำเหน็จ บำนาญ  บำเหน็จ บำนาญปกติ  บำนาญพิเศษ  บำเหน็จตก ทอด  บำเหน็จดำรง ชีพ บำเหน็จ บำนาญ

5 ผู้มีสิทธิ ได้รับ เป็นข้าราชการตามกฎหมาย รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประเภทงบบุคลากร เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งใน 4 เหตุ ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้มีสิทธิ บำเหน็จ บำนาญปกติ

6 เหตุทดแทน ทางราชการสั่งให้ออกจากราชการ ยุบ / เลิกตำแหน่ง / ผลของ รัฐธรรมนูญ / ทหารออกจาก กองหนุนเบี้ยหวัด เหตุทุพพลภาพ - ป่วยเจ็บทุพพลภาพ - แพทย์ที่ทางราชการเห็นว่าไม่ สามารถรับราชการ ในตำแหน่ง หน้าที่ต่อไปได้ บำเหน็จ บำนาญปกติ

7 เหตุสูงอายุ อายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป / กรณีเกษียณอายุ เหตุรับราชการนาน / มาตรา 48 มีเวลาราชการตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้น ไป บำเหน็จ บำนาญปกติ

8 เหตุทดแทน / เหตุทุพพลภาพ / เหตุสูงอายุ - ถ้ามีเวลาราชการตั้งแต่ 1 ปีบริบูรณ์ขึ้น ไป แต่ไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิรับ บำเหน็จ - ถ้ามีเวลาราชการตั้งแต่ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้น ไป มีสิทธิรับบำนาญ เหตุรับราชการนาน / ม.48 มีสิทธิรับ บำเหน็จหรือบำนาญก็ได้ ผู้มีสิทธิรับบำนาญขอเปลี่ยนเป็นรับ บำเหน็จก็ได้ บำเหน็จ บำนาญปกติ

9 บำเหน็จ มาตรา 17 หรือ มาตรา 47 ( พ. ร. บ. กองทุนฯ ) ลาออกจากราชการ มีเวลาราชการสำหรับคำนวณครบ 10 ปีบริบูรณ์ (9 ปี 6 เดือน ) ไม่มีสิทธิได้รับด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งใน 4 เหตุ บำเหน็จ บำนาญปกติ

10 เวลาราชการสำหรับคำนวณ บำเหน็จบำนาญ เวลาปกติ  วันเริ่มรับราชการ ถึง วันสุดท้ายที่ได้รับ เงินเดือน เวลาทวีคูณ  ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม กำหนด  ปฏิบัติหน้าที่ในเขตประกาศกฎอัยการศึก บำเหน็จ บำนาญปกติ

11 การตัดเวลาราชการ  เวลาที่ไม่ได้รับเงินเดือน  วันลาในระหว่างประกาศกฎ อัยการศึก เวลาราชการสำหรับคำนวณ บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จ บำนาญปกติ

12 การนับเวลา ตาม พ. ร. บ. กองทุนฯ มาตรา 66 การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิ  ให้นับจำนวนปี เศษของปีถ้าถึงครึ่ง ปีให้นับเป็นหนึ่งปี การนับเวลาเพื่อคำนวณ  ให้นับจำนวนปีรวมทั้งเศษของปี ด้วย  ให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี  ให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน บำเหน็จ บำนาญปกติ

13 วิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญ ปกติ พ. ร. บ. 2494  บำเหน็จ = เงินเดือนเดือน สุดท้าย X เวลาราชการ  บำนาญ = เงินเดือนเดือน สุดท้าย x เวลาราชการ 50 ( ไม่เกินเงินเดือนเดือน สุดท้าย )

14 พ. ร. บ. กองทุนฯ  บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ  บำนาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน สุดท้าย x เวลาราชการ 50 ( ไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ) วิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญ ปกติ

15 1) บำเหน็จหรือบำนาญ 2) เงินสะสม ร้อยละ 3 – 15 ( หักจากเงินเดือนก่อนหักภาษี ไม่รวมเงินเพิ่ม ทุกประเภท ) 3) เงินสมทบ ร้อยละ 3 ( รัฐสมทบ ) 4) เงินประเดิม ร้อยละ 2 ( โดยประมาณ ) 5) เงินชดเชย ร้อยละ 2 6) ผลประโยชน์ของ  เงินสะสม  เงินสมทบ  เงินประเดิม  เงินชดเชย

16 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ใน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตาม พ. ร. บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ. ศ. 2494 ( ระบบ UNDO) สำหรับ ส่วนราชการผู้เบิก ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO)

17 ผู้ที่มีสิทธิ UNDO “ ข้าราชการ ” หมายถึง ข้าราชการซึ่ง เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ( กบข.) ที่เข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 “ ผู้รับบำนาญ ” หมายถึง ผู้รับบำนาญซึ่ง เคยเป็นข้าราชการและเป็นสมาชิกกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( กบข.) ที่เข้ารับ ราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 “ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ” หมายถึง ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดซึ่งเคยเป็นสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( กบข.)

18 3. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเคยเป็นข้าราชการ ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และมีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.ตุลาการศาลปกครองซึ่งเคยเป็นข้าราชการที่เข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และลาออกจากราชการเพื่อไป เป็นตุลาการศาลปกครอง 4. พนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งเคยเป็น ข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และมี กฎหมายกำหนดให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ให้รวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้ด้วย 2. ข้าราชการ ซึ่งเคยเป็นข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที 27 มีนาคม 2540 ซึ่งลาออกจากราชการและกลับเข้า รับราชการตั้งแต่ หมวด 3 พรบ. กบข.ใช้บังคับ มาตรา 35 พรบ.กบข. มาตรา 70/1 พรบ.กบข. มาตรา 70/6 พรบ.กบข.


ดาวน์โหลด ppt บำเหน็จบำนาญ และ UNDO สุริยงค์ ลูกจันทร์ สำนักงานคลังเขต 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google