งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บำเหน็จบำนาญ และ UNDO สุริยงค์ ลูกจันทร์ สำนักงานคลังเขต 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บำเหน็จบำนาญ และ UNDO สุริยงค์ ลูกจันทร์ สำนักงานคลังเขต 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บำเหน็จบำนาญ และ UNDO สุริยงค์ ลูกจันทร์ สำนักงานคลังเขต 4

2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ และ พรบ.ข้าราชการอื่น ๆ เช่น พรบ. ข้าราชการครู ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2527 การขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญฯผ่านระบบบำเหน็จบำนาญe-pension (ว.53) หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ UNDO (ว 114 ลว 25 พ.ย. 2557)

3 สิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญ
ความหมาย บำเหน็จ คือ เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว บำนาญ คือ เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน

4 บำเหน็จบำนาญ ประเภทของบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จบำนาญปกติ บำนาญพิเศษ
บำเหน็จตกทอด บำเหน็จดำรงชีพ

5 บำเหน็จบำนาญปกติ ผู้มีสิทธิได้รับ เป็นข้าราชการตามกฎหมาย
รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากร เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งใน 4 เหตุ ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้มีสิทธิ

6 บำเหน็จบำนาญปกติ เหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ
ทางราชการสั่งให้ออกจากราชการ ยุบ / เลิกตำแหน่ง / ผลของรัฐธรรมนูญ / ทหารออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด เหตุทุพพลภาพ - ป่วยเจ็บทุพพลภาพ - แพทย์ที่ทางราชการเห็นว่าไม่สามารถรับราชการ ในตำแหน่งหน้าที่ต่อไปได้

7 บำเหน็จบำนาญปกติ เหตุสูงอายุ
อายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป / กรณีเกษียณอายุ เหตุรับราชการนาน / มาตรา 48 มีเวลาราชการตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

8 บำเหน็จบำนาญปกติ เหตุทดแทน / เหตุทุพพลภาพ / เหตุสูงอายุ
เหตุทดแทน / เหตุทุพพลภาพ / เหตุสูงอายุ - ถ้ามีเวลาราชการตั้งแต่ 1 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิรับบำเหน็จ - ถ้ามีเวลาราชการตั้งแต่ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิรับบำนาญ เหตุรับราชการนาน/ม.48 มีสิทธิรับบำเหน็จหรือบำนาญก็ได้ ผู้มีสิทธิรับบำนาญขอเปลี่ยนเป็นรับบำเหน็จก็ได้

9 บำเหน็จบำนาญปกติ บำเหน็จ มาตรา 17 หรือ มาตรา 47 (พ.ร.บ. กองทุนฯ)
บำเหน็จ มาตรา 17 หรือ มาตรา 47 (พ.ร.บ. กองทุนฯ) ลาออกจากราชการ มีเวลาราชการสำหรับคำนวณครบ 10 ปีบริบูรณ์ (9 ปี 6 เดือน) ไม่มีสิทธิได้รับด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งใน 4 เหตุ

10 บำเหน็จบำนาญปกติ เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ เวลาปกติ
วันเริ่มรับราชการ ถึง วันสุดท้ายที่ได้รับเงินเดือน เวลาทวีคูณ ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ปฏิบัติหน้าที่ในเขตประกาศกฎอัยการศึก

11 บำเหน็จบำนาญปกติ เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ การตัดเวลาราชการ
เวลาที่ไม่ได้รับเงินเดือน วันลาในระหว่างประกาศกฎอัยการศึก

12 บำเหน็จบำนาญปกติ การนับเวลา ตาม พ.ร.บ.กองทุนฯ มาตรา 66
การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิ ให้นับจำนวนปี เศษของปีถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี การนับเวลาเพื่อคำนวณ ให้นับจำนวนปีรวมทั้งเศษของปีด้วย ให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี ให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน

13 วิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญปกติ
พ.ร.บ. 2494 บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ บำนาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ (ไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย)

14 วิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญปกติ
พ.ร.บ. กองทุนฯ บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ บำนาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x เวลาราชการ (ไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย )

15 สิทธิประโยชน์ของสมาชิก กบข.
บำเหน็จหรือบำนาญ เงินสะสม ร้อยละ 3 – 15 (หักจากเงินเดือนก่อนหักภาษี ไม่รวมเงินเพิ่มทุกประเภท) เงินสมทบ ร้อยละ 3 (รัฐสมทบ) เงินประเดิม ร้อยละ 2 (โดยประมาณ) เงินชดเชย ร้อยละ 2 ผลประโยชน์ของ เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย

16 สำหรับ ส่วนราชการผู้เบิก
ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ (ระบบUNDO) ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (ระบบ UNDO) สำหรับ ส่วนราชการผู้เบิก

17 ผู้ที่มีสิทธิ UNDO “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่เข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 “ผู้รับบำนาญ” หมายถึง ผู้รับบำนาญซึ่งเคยเป็นข้าราชการและเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่เข้ารับราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 “ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด” หมายถึง ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

18 ให้รวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้ด้วย
ตุลาการศาลปกครองซึ่งเคยเป็นข้าราชการที่เข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และลาออกจากราชการเพื่อไปเป็นตุลาการศาลปกครอง มาตรา 35 พรบ.กบข. 2. ข้าราชการ ซึ่งเคยเป็นข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที 27 มีนาคม 2540 ซึ่งลาออกจากราชการและกลับเข้า รับราชการตั้งแต่ หมวด 3 พรบ. กบข.ใช้บังคับ มาตรา 35 พรบ.กบข. 3. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเคยเป็นข้าราชการ ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และมีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 70/1 พรบ.กบข. 4. พนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งเคยเป็น ข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และมี กฎหมายกำหนดให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ มาตรา 70/6 พรบ.กบข.


ดาวน์โหลด ppt บำเหน็จบำนาญ และ UNDO สุริยงค์ ลูกจันทร์ สำนักงานคลังเขต 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google