งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 2. การตัดสินใจในการเลือกมีดังนี้ 1. เมื่อมีโครงการก่อตั้งโรงงานใหม่ 2. เมื่อโรงงานเดิมหมดอายุ 3. เมื่อต้องการขยายกำลังการผลิต 4. เมื่อมีการย้ายโรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 2. การตัดสินใจในการเลือกมีดังนี้ 1. เมื่อมีโครงการก่อตั้งโรงงานใหม่ 2. เมื่อโรงงานเดิมหมดอายุ 3. เมื่อต้องการขยายกำลังการผลิต 4. เมื่อมีการย้ายโรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 2. การตัดสินใจในการเลือกมีดังนี้ 1. เมื่อมีโครงการก่อตั้งโรงงานใหม่ 2. เมื่อโรงงานเดิมหมดอายุ 3. เมื่อต้องการขยายกำลังการผลิต 4. เมื่อมีการย้ายโรงงาน 5. เมื่อเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การเลือกสถาน ที่ตั้งโรงงาน

2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก 1. ปัจจัยด้านการผลิตและ การตลาด 2. ปัจจัยด้าน สาธารณูปโภค 3. ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย 4. ปัจจัยด้าน สภาพแวดล้อมและสังคม

3 การผลิตและ การตลาด ประกอบด้วย 1. แหล่งวัตถุดิบ 2. แหล่งแรงงาน 3. แหล่งเทคโนโลยีการ ผลิต 4. การตลาด

4 สาธารณูปโภค ประกอบด้วย 1. แหล่งพลังงาน 2. แหล่งน้ำ 3. สิ่งอำนวยความสะดวก และการสื่อสาร

5 ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 1. ที่ดิน 2. ค่าก่อสร้าง 3. การขนส่ง

6 สภาพแวดล้อมและ สังคม ประกอบด้วย 1. การยอมรับของชุมชน 2. การบริการและสิ่งอำนวยความ สะดวกแก่ชุมชน 3. กฎหมายและภาษี 4. การขจัดของเสีย 5. การป้องกันภัย 6. ความร่วมมือของชุมชน

7 การเลือกที่ตั้งโรงงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1. การเลือกสถานที่ตั้ง โรงงานในเมือง 2. การเลือกสถานที่ตั้ง โรงงานชานเมือง 3. การเลือกสถานที่ตั้ง โรงงานในชนบท

8 โรงงานในเมือง ข้อดี 1. มีระบบการขนส่งดีกว่า 2. หาแรงงานง่าย 3. ใกล้ตลาดกว่า 4. หาแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่า เงื่อนไขประกอบด้วย 1. สามารถใช้อาคารหลายชั้นเป็น โรงงานได้ 2. ต้องการความรวดเร็วในการ ติดต่อทางธุรกิจ 3. ต้องการความพร้อมทางด้าน สาธารณูปโภค

9 โรงงานในชาน เมือง ข้อดี 1. ราคาที่ดินถูกกว่า 2. แรงงานที่มีฝีมือพอหาได้ 3. โอกาสการขยายโรงงานมีมาก 4. การคมนาคมมีแนวโน้มดีขึ้น เงื่อนไขประกอบด้วย 1. ต้องการพื้นที่ของโรงงาน ขนาดใหญ่ 2. มีโอกาสขยายโรงงานสูง 3. ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหา สิ่งแวดล้อม

10 โรงงานในชนบท ข้อดี 1. ราคาที่ดินถูกกว่า 2. มีแหล่งน้ำเพียงพอ 3. กฎหมายทางราชการน้อยกว่า 4. มีสถานที่พักผ่อนตามธรรมชาติ เงื่อนไข ประกอบด้วย 1. ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ 2. มีการขยายโรงงานในอนาคต 3. มีกระบวนการผลิตที่สร้างปัญหา ของชุมชน 4. มีแรงงานไร้ฝีมือจำนวนมาก ค่าแรงต่ำ

11 การเลือกสถานที่ตั้ง โรงงาน ขั้นตอนการตัดสินใจ 1. กำหนดคณะทำงาน 2. กำหนดวัตถุประสงค์ 3. พิจารณาทางด้านเทคนิค 4. การเก็บข้อมูล 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 6. การกำหนดทางเลือก 7. เปรียบเทียบทางเลือก 8. การตัดสินใจเลือก

12 การเลือกสถานที่ตั้ง โรงงาน การเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจ ประกอบด้วย 1. การเปรียบเทียบโดย วิธีการให้คะแนน 2. การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย

13 นิคมอุตสาหกรรม ความหมาย สถานที่สำหรับดำเนิน ธุรกิจทางอุตสาหกรรม ข้อดีในการเลือกที่ตั้งโรงงานในนิคม อุตสาหกรรม 1. สะดวกในการก่อสร้าง 2. ไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาที่ดิน 3. สิ่งอำนวยความสะดวกครบ 4. มีบริการด้านการขนส่ง 5. หาแรงงานง่าย

14 ข้อเสียในการเลือกที่ตั้งโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรม 1. ค่าที่ดินแพง 2. ค่าก่อสร้างสูง 3. มีกฎระเบียบมาก 4. ค่าจ้างแรงงานสูง 5. โอกาสขยายโรงงานต่ำ นิคมอุตสาหกรรม ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 2. การตัดสินใจในการเลือกมีดังนี้ 1. เมื่อมีโครงการก่อตั้งโรงงานใหม่ 2. เมื่อโรงงานเดิมหมดอายุ 3. เมื่อต้องการขยายกำลังการผลิต 4. เมื่อมีการย้ายโรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google