งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชกฤษฎีกา กำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการ พลังงาน ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง ขอรับใบอนุญาตการประกอบ กิจการพลังงาน พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชกฤษฎีกา กำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการ พลังงาน ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง ขอรับใบอนุญาตการประกอบ กิจการพลังงาน พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชกฤษฎีกา กำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการ พลังงาน ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง ขอรับใบอนุญาตการประกอบ กิจการพลังงาน พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 มิถุนายน พ. ศ.2552

2 พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท ขนาด และลักษณะ ของกิจการพลังงานที่ได้รับการ ยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการ ประกอบกิจการพลังงาน พ. ศ. 2552 ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป สาระสำคัญ

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

4 ประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการ พลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานมี ดังต่อไปนี้ - กิจการผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตรวม ของแต่ละแหล่งผลิตต่ำกว่า 1,000 กิโลโวลต์ แอมแปร์ - กิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ผู้ประกอบ กิจการผลิตไฟฟ้าตาม 1 นำไฟฟ้าที่ได้จาก การผลิตไปใช้ในกิจการของตนเอง

5 - กิจการจำหน่ายไฟฟ้าที่มีขนาดการ จำหน่ายไฟฟ้าต่ำกว่า 1,000 กิโลโวลต์ แอมแปร์โดยผ่านระบบจำหน่ายไฟฟ้า - กิจการศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าซึ่งโดยปกติ ไม่มีหน้าที่สั่งการด้านการผลิตไฟฟ้าโดยตรง - กิจการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซ ธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซที่มีปริมาณ การเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติเหลวรวมของแต่ ละแหล่งเก็บรักษาต่ำกว่า 50,000 ลิตร

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt พระราชกฤษฎีกา กำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการ พลังงาน ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง ขอรับใบอนุญาตการประกอบ กิจการพลังงาน พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google