งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลการให้นักศึกษา ท่องชุดคำถามก่อนการสอบ รายหน่วยรายวิชาวิถีธรรมวิถี ไทยของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลการให้นักศึกษา ท่องชุดคำถามก่อนการสอบ รายหน่วยรายวิชาวิถีธรรมวิถี ไทยของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลการให้นักศึกษา ท่องชุดคำถามก่อนการสอบ รายหน่วยรายวิชาวิถีธรรมวิถี ไทยของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร นายกิตติพงษ์ ปินตา วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร

2 ปัญหาการวิจัย หลังจากที่ครูผู้สอนได้ทำการเรียนการสอน เสร็จสิ้นในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะทำการวัดและ ประเมินผลผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบของแต่ละหน่วย การเรียนรู้ ผู้วิจัยสังเกตว่า มีผู้เรียนที่มีผลการสอบ รายหน่วยต่ำกว่าที่กำหนดเป็นจำนวนมาก และอาจ ส่งผลให้เมื่อทำการตัดสินผลการเรียนจะมีผู้เรียนมี ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์เป็นจำนวนมาก โดย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการซักถามจากผู้เรียน รับทราบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เข้าใจในเนื้อหาแต่ไม่ทราบว่า ผู้สอนจะเน้นออกข้อสอบตรงจุดใดเป็นหลัก ด้วย เหตุนี้ผู้วิจัยจึงนำวิธีการที่ผู้วิจัยมีประสบการณ์ใน การสอบภาคความรู้ต่าง ๆ มาใช้นั่นคือ การท่องชุด คำถาม ซึ่งเป็นแนวทางที่ให้ผู้อ่านได้ค้นคว้า คำตอบ จดจำคำถามและคำตอบได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งเป็นการให้คะแนนตนเองหลังจากที่ทำ ข้อสอบเสร็จสิ้น

3 วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 ปี การศึกษา 2554 สอบรายหน่วยรายวิชา วิถี ธรรมวิถีไทยไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดด้วย วิธีการท่อง ชุดคำถาม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ นักศึกษาระดับ ปวช. 1 รายวิชาวิถีธรรมวิถี ไทยให้สูงขึ้น เพื่อลดปัญหาการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ใน รายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย

4 ตารางสรุปสำคัญ แบบทดสอบ จำนวนร้อยละ นักศึกษาสอบผ่าน เกณฑ์ก่อนทำการ ท่องชุดคำถาม จำนวนร้อยละ นักศึกษาสอบผ่าน เกณฑ์หลังทำการ ท่อง ชุดคำถาม เพิ่มขึ้น ร้อยละ แบบทดสอบราย หน่วยที่ 1 28.8481.3952.55 แบบทดสอบราย หน่วยที่ 2 59.0686.0526.99 แบบทดสอบราย หน่วยที่ 3 64.1883.7219.54 ค่าเฉลี่ย 50.6083.8946.53 ตาราง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจำนวนนักศึกษาสอบผ่านเก็บการวิจัย และหลังจากทำการวิจัย

5 สรุปผลการวิจัย จากผลที่ผู้วิจัยทำการศึกษาผลการให้ นักศึกษาท่องชุดคำถามก่อนการสอบราย หน่วยรายวิชา วิถีธรรมวิถีไทยของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร พบว่านักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น เมื่อเทียบ ก่อนทำการท่องชุดคำถาม ทั้งนี้เพราะว่าใน ชุดคำถามที่นักศึกษาได้ทำการ ท่องมี ลักษณะเป็นการเก็งข้อสอบ นักศึกษามีการ จับประเด็นคำถามที่ผู้สอนได้กำหนดไว้เป็น แนวทางในการทดสอบ และผลจาก การศึกษามีค่าประสิทธิภาพของนักศึกษาที่ ผ่านเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้น

6 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย มีแนวทางในการแก้ปัญหานักศึกษาที่สอบไม่ ผ่านเกณฑ์ทุกรายวิชาที่กำหนดด้วยวิธีการท่อง ชุดคำถาม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา สูงขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลการให้นักศึกษา ท่องชุดคำถามก่อนการสอบ รายหน่วยรายวิชาวิถีธรรมวิถี ไทยของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google