งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสมรรถภาพทางการ เรียนรู้โดยวิธีเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อน ในการท่องสูตรของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสมรรถภาพทางการ เรียนรู้โดยวิธีเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อน ในการท่องสูตรของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาสมรรถภาพทางการ เรียนรู้โดยวิธีเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อน ในการท่องสูตรของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ปีการศึกษา 2556 พรชัย กิจเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง

2 ปัญหาการวิจัย - มีนักเรียนกลุ่มเรียนช้า - นักเรียนอ่อนทางการท่องสูตรคูณ - มีเทคนิคการสอนแบบกลุ่มเพื่อน - จึงอยากรู้ว่าเทคนิคนี้ได้ผลจริงไหม

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางการเรียนรู้ โดยวิธีเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนในการท่อง สูตรคูณของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (2000 – 1501) วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ปีการศึกษา 2556

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย

5 ตารางบันทึกการท่องสูตรคูณ วันที่การท่อง สูตรคูณ ปัญหาที่พบวิธีการแก้ปัญหา 15/5/56 ครั้งที่ 1 นักเรียนเกือบครึ่งห้อง ท่องสูตรคูณไม่ได้ บอกให้นักเรียนคนที่ท่องสูตรไม่ได้พยายามท่อง ตามเพื่อนคนที่ท่องสูตรคูณได้ 17/5/56 ครั้งที่ 2 นักเรียนเกือบครึ่งห้อง ท่องสูตรคูณไม่ได้ บอกให้นักเรียนคนที่ท่องสูตรไม่ได้พยายามท่อง ตามเพื่อนคนที่ท่องสูตรคูณได้ 29/5/56 ครั้งที่ 3 นักเรียนเกือบครึ่งห้อง ท่องสูตรคูณไม่ได้ บอกให้นักเรียนคนที่ท่องสูตรไม่ได้พยายามท่อง ตามเพื่อนคนที่ท่องสูตรคูณได้ 31/5/56 ครั้งที่ 4 นักเรียนเกือบครึ่งห้อง ท่องสูตรคูณไม่ได้ บอกให้นักเรียนคนที่ท่องสูตรไม่ได้พยายามท่อง ตามเพื่อนคนที่ท่องสูตรคูณได้ 12/6/56 ครั้งที่ 5 นักเรียนเกือบครึ่งห้อง ท่องสูตรคูณไม่ได้ บอกให้นักเรียนคนที่ท่องสูตรไม่ได้พยายามท่อง ตามเพื่อนคนที่ท่องสูตรคูณได้ 26/6/56 ครั้งที่ 6 นักเรียนเกือบครึ่งห้อง ท่องสูตรคูณไม่ได้ บอกให้นักเรียนคนที่ท่องสูตรไม่ได้พยายามท่อง ตามเพื่อนคนที่ท่องสูตรคูณได้

6 ตารางบันทึกการท่องสูตรคูณ ( ต่อ ) วันที่การท่องสูตรคูณปัญหาที่พบวิธีการแก้ปัญหา 10/7/56 ครั้งที่ 7 นักเรียนที่ท่องสูตรไม่ได้พยายาม ท่องตามเพื่อน แต่ยังไม่มีความ แม่นยำ สร้างแรงจูงใจโดย ใครท่องสูตรคูณได้ ครูผู้สอนปล่อยพักก่อน 12/7/56 ครั้งที่ 8 นักเรียนที่ท่องสูตรไม่ได้พยายาม ท่องตามเพื่อน แต่ยังไม่มีความ แม่นยำ สร้างแรงจูงใจโดย ใครท่องสูตรคูณได้ ครูผู้สอนปล่อยพักก่อน 24/7/56 ครั้งที่ 9 นักเรียนที่ท่องสูตรไม่ได้พยายาม ท่องตามเพื่อน แต่ยังไม่มีความ แม่นยำ สร้างแรงจูงใจโดย ใครท่องสูตรคูณได้ ครูผู้สอนปล่อยพักก่อน 26/7/56 ครั้งที่ 10 นักเรียนที่ท่องสูตรไม่ได้พยายาม ท่องตามเพื่อน แต่ยังไม่มีความ แม่นยำ สร้างแรงจูงใจโดย ใครท่องสูตรคูณได้ ครูผู้สอนปล่อยพักก่อน

7 ตารางบันทึกการท่องสูตรคูณ ( ต่อ ) วันที่การท่อง สูตรคูณ ปัญหาที่พบวิธีการแก้ปัญหา 7/8/ 56 ครั้งที่ 11 นักเรียนส่วนใหญ่ท่อง สูตรคูณได้ แต่มีบาง คนที่ยังท่องไม่ได้ สร้างแรงจูงใจโดยการเปิดโอกาศให้นักเรียนที่ ท่องสูตรคูณได้ สอบท่องกับครูผู้สอนบนห้อง เพื่อเก็บคะแนน นักเรียนที่ท่องไม่ได้จะมีความ พยายามมากขึ้น 9/8/ 56 ครั้งที่ 12 นักเรียนส่วนใหญ่ท่อง สูตรคูณได้ แต่มีบาง คนที่ยังท่องไม่ได้ สร้างแรงจูงใจโดยการเปิดโอกาศให้นักเรียนที่ ท่องสูตรคูณได้ สอบท่องกับครูผู้สอนบนห้อง เพื่อเก็บคะแนน นักเรียนที่ท่องไม่ได้จะมีความ พยายามมากขึ้น

8 ตารางบันทึกการท่องสูตรคูณ ( ต่อ ) วันที่การท่องสูตร คูณ ปัญหาที่พบวิธีการแก้ปัญหา 21/8/ 56 ครั้งที่ 13 นักเรียนทุกคนท่อง ได้ แต่บางคนขาด ความแม่นยำ ให้จับคู่กับเพื่อนคนที่ท่องสูตรคูณได้แม่นยำ 23/8/ 56 ครั้งที่ 14 นักเรียนทุกคนท่อง ได้ แต่บางคนขาด ความแม่นยำ ให้จับคู่กับเพื่อนคนที่ท่องสูตรคูณได้แม่นยำ 4/9/5 6 ครั้งที่ 15 นักเรียนทุกคนท่อง ได้ แต่บางคนขาด ความแม่นยำ ให้จับคู่กับเพื่อนคนที่ท่องสูตรคูณได้แม่นยำ

9 สรุปผลการวิจัย - วิธีเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนสามารถ พัฒนาการท่องสูตรคูณ - นักเรียนมีพัฒนาการในการท่องสูตร คูณที่ดีขึ้นจากความรับผิดชอบในการ เรียนของแต่ละคน - นักเรียนทุกคนสามารถสอบท่องสูตร คูณกับครูผู้สอนตัวต่อตัวได้ครบทุกคน

10 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย - การนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นเพื่อกระตุ้นให้ ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ - ในการทำการวิจัยวิธี เรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนครั้งต่อไป ควรทำวิจัยโดยใช้ วิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนกับวิชาอื่น เพื่อดูว่าจะ เกิดผลดีต่อผู้เรียนมากน้อยเพียงใด - นำผลการวิจัยฉบับนี้ไปต่อยอดโดยการทำวิจัย กับผู้เรียนที่กลุ่มใหญ่ขึ้นโดยใช้สถิติวิจัยที่สูงขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสมรรถภาพทางการ เรียนรู้โดยวิธีเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อน ในการท่องสูตรของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google