งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดอนดึง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายสุ กัญญา หนุนบุญ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดอนดึง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายสุ กัญญา หนุนบุญ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดอนดึง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายสุ กัญญา หนุนบุญ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย ก่อเกียรติ รัชนิพนธ์

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์ การจัดการความรู้ คณะกรรมการบริหาร ศูนย์บริการฯ เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ กำหนดองค์ความรู้ การจัดการความรู้ คณะกรรมการบริหาร ศูนย์บริการฯ เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ กำหนดองค์ความรู้ ปรับแผนและปฏิทินการปลูกพืชให้ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตำบล และ หมู่บ้าน ปรับแผนและปฏิทินการปลูกพืชให้ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตำบล และ หมู่บ้าน จัดทำแปลงสาธิตและส่งเสริมการปลูก พืชเหลื่อมฤดู เพื่อลดการเสี่ยงภัยจาก ฝนทิ้งช่วง จัดทำแปลงสาธิตและส่งเสริมการปลูก พืชเหลื่อมฤดู เพื่อลดการเสี่ยงภัยจาก ฝนทิ้งช่วง ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ตรงกับความ ต้องการของตลาด ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ตรงกับความ ต้องการของตลาด

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรม ศูนย์บริการฯ ดีเด่น เรื่อง การส่งเสริมการปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์เหลื่อมฤดู เพื่อแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง เรื่อง การส่งเสริมการปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์เหลื่อมฤดู เพื่อแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง ชื่อกิจกรรม การส่งเสริมการปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหลื่อมฤดู เพื่อแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง ชื่อกิจกรรม การส่งเสริมการปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหลื่อมฤดู เพื่อแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง สถานที่ตั้ง หมู่ 5 ตำบลดอนดึง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สถานที่ตั้ง หมู่ 5 ตำบลดอนดึง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ข้าวโพด 700 กิโลกรัม / ไร่ ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ข้าวโพด 700 กิโลกรัม / ไร่

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรดีเด่น จุดถ่ายทอดเรื่อง การทำการเกษตรตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง จุดถ่ายทอดเรื่อง การทำการเกษตรตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง สถานที่ตั้ง 160 หมู่ 7 ตำบลดอนดง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สถานที่ตั้ง 160 หมู่ 7 ตำบลดอนดง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นายกา รุณ ศุขพันธ์ ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นายกา รุณ ศุขพันธ์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา ปรับใช้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา ปรับใช้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

5 กิจกรรมเด่นด้านการ ให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด เป็นบุคคลที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาปรับใช้ในพื้นที่ ทำให้มี รายได้ตลอดปี เป็นบุคคลที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาปรับใช้ในพื้นที่ ทำให้มี รายได้ตลอดปี

6 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM) การปลูกข้าวโพดเลี้ยง สัตว์เหลื่อมฤดู เพื่อ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง การปลูกข้าวโพดเลี้ยง สัตว์เหลื่อมฤดู เพื่อ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ข้าว ข้าว วัชพืช วัชพืช

7 ผลงานอื่นๆ โครงการส่งเสริมเพิ่ม ผลผลิตมันสำปะหลัง โครงการส่งเสริมเพิ่ม ผลผลิตมันสำปะหลัง

8 ภาพกิจกรรม

9 ภาพกิจกรรม ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดอนดึง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายสุ กัญญา หนุนบุญ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google