งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่อง ระบบแรง วิชากลศาสตร์ โครงสร้าง 1 สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู ภาคเหนือ นายอนุพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่อง ระบบแรง วิชากลศาสตร์ โครงสร้าง 1 สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู ภาคเหนือ นายอนุพงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่อง ระบบแรง วิชากลศาสตร์ โครงสร้าง 1 สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู ภาคเหนือ นายอนุพงศ์ อินทนิด วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

2 ปัญหาการวิจัย เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอน ตามปกติมักจะสอนโดยใช้วิธีการอธิบายให้ นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้ แต่การที่จะอธิบายนักศึกษาพร้อมๆกันให้ทุก คนเกิดการเรียนรู้และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่วางไว้โดยใช้เวลาเท่ากัน เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะนักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ได้ ไม่เท่ากันและไม่เหมือนกัน การสอนโดยใช้วิธี อธิบายนักศึกษาทั้งห้องในเวลาเท่ากัน เป็นการ สอนนักศึกษาเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น

3 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้ความสนใจที่จะใช้ แบบเรียนเสริมเอาไว้ และการสอนเสริมยังเป็น การสอนที่ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในตัว นักศึกษา ซึ่งเชื่อว่าผู้เรียนสามารถเรียนให้บรรลุ ตามจุดประสงค์ได้ ทั้งยังเป็นการที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนเอาใจใส่ต่อการเรียน ช่วยเสริมสร้าง ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นให้แก่ผู้เรียน อันจะเป็น แนวทางที่จะทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการ เรียนที่ดียิ่งขึ้นต่อๆไป

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบแรง วิชากลศาสตร์ โครงสร้าง 1 ที่ได้รับการเรียนเสริม 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่ใช้บทเรียนเสริม เรื่องระบบแรง วิชา กลศาสตร์โครงสร้าง 1

5 ผังสรุปสำคัญ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบแรง วิชากลศาสตร์โครงสร้าง 1 สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู ภาคเหนือ ขอบเข ต เครื่องมื อที่ใช้ หลักการ ออกแบบ เครื่องมือ 1. บทเรียน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน 2. แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 3. แบบวัด ทัศนคติของ นักศึกษา 1. การออกแบบ บทเรียน 2. การสร้าง บทเรียน 3. การประเมิน บทเรียน 1. ขอบเขต ด้าน ประชากร 2. ขอบเขต ด้าน เนื้อหา

6 โครงสร้างแผนผังการสอนของการใช้ บทเรียนเสริม เรื่อง ระบบแรง วิชากลศาสตร์โครงสร้าง 1 ชื่อ บทเรียน แบบทดส อบหลัง เรียน เริ่มต้น โปรแกรม จบการ ทำงาน ปิด โปรแกรม แบบทดสอบ ก่อนเรียน บทเรียน หรือ เนื้อหา

7 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการใช้ บทเรียนเสริมเรื่อง ระบบแรง วิชากลศาสตร์โครงสร้าง 1 เมื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการ เรียน พบว่า ผลที่ได้เท่ากับ 0.78444 แสดงให้เห็นว่า การใช้บทเรียนเสริม สามารถพัฒนาการเรียนรู้และ เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 72.54 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ การใช้บทเรียนเสริม พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนเห็น ด้วยในระดับมาก โดยมีหัวข้อมีประเด็นในเรื่อง การ ช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย สูงสุด รองลงมาจะเป็นที่ทำให้นักเรียนสนุกกับการ เรียน ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และนักเรียนชอบการใช้ บทเรียนเสริม เรื่อง ระบบแรง วิชากลศาสตร์ โครงสร้าง 1 ชุดนี้

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ศึกษาวิจัย 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น 2. ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มมากขึ้น 3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้บทเรียนเสริม 4. เป็นการให้ความรู้ใหม่และยังช่วยเสริมทักษะ ให้ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยวิธีการและการใช้ เทคโนโลยีทางการศึกษา

9 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัย ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาอื่นในระดับชั้น การศึกษาอื่น ๆ ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชากลศาสตร์ โครงสร้าง 1 ในหัวข้ออื่นๆ เพื่อให้ ครอบคลุมเนื้อหาในส่วนอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่อง ระบบแรง วิชากลศาสตร์ โครงสร้าง 1 สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู ภาคเหนือ นายอนุพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google