งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอนุพงศ์ อินทนิด วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอนุพงศ์ อินทนิด วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายอนุพงศ์ อินทนิด วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบแรง วิชากลศาสตร์โครงสร้าง 1 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ นายอนุพงศ์ อินทนิด วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

2 ปัญหาการวิจัย เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนตามปกติมักจะสอนโดยใช้วิธีการอธิบายให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่การที่จะอธิบายนักศึกษาพร้อมๆกันให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยใช้เวลาเท่ากัน เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะนักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ได้ไม่เท่ากันและไม่เหมือนกัน การสอนโดยใช้วิธีอธิบายนักศึกษาทั้งห้องในเวลาเท่ากัน เป็นการสอนนักศึกษาเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น

3 ปัญหาการวิจัย (ต่อ) ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้ความสนใจที่จะใช้แบบเรียนเสริมเอาไว้ และการสอนเสริมยังเป็นการสอนที่ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในตัวนักศึกษา ซึ่งเชื่อว่าผู้เรียนสามารถเรียนให้บรรลุตามจุดประสงค์ได้ ทั้งยังเป็นการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเอาใจใส่ต่อการเรียน ช่วยเสริมสร้างความรู้พื้นฐานที่จำเป็นให้แก่ผู้เรียน อันจะเป็นแนวทางที่จะทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้นต่อๆไป

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบแรง วิชากลศาสตร์โครงสร้าง 1 ที่ได้รับการเรียนเสริม 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนเสริม เรื่องระบบแรง วิชากลศาสตร์โครงสร้าง 1

5 หลักการออกแบบเครื่องมือ
ผังสรุปสำคัญ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบแรง วิชากลศาสตร์โครงสร้าง 1 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ หลักการออกแบบเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ ขอบเขต 1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.แบบวัดทัศนคติของนักศึกษา 1.ขอบเขตด้านประชากร 2.ขอบเขตด้านเนื้อหา 1.การออกแบบบทเรียน 2.การสร้างบทเรียน 3.การประเมินบทเรียน

6 โครงสร้างแผนผังการสอนของการใช้บทเรียนเสริม เรื่อง ระบบแรง วิชากลศาสตร์โครงสร้าง 1
เริ่มต้นโปรแกรม ชื่อบทเรียน จบการทำงาน แบบทดสอบก่อนเรียน ปิดโปรแกรม บทเรียน หรือเนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน

7 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการใช้บทเรียนเสริมเรื่อง ระบบแรง วิชากลศาสตร์โครงสร้าง 1 เมื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการเรียน พบว่า ผลที่ได้เท่ากับ แสดงให้เห็นว่าการใช้บทเรียนเสริม สามารถพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นร้อยละ และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนเสริม พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยในระดับมาก โดยมีหัวข้อมีประเด็นในเรื่อง การช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาจะเป็นที่ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียน ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และนักเรียนชอบการใช้บทเรียนเสริม เรื่อง ระบบแรง วิชากลศาสตร์โครงสร้าง 1 ชุดนี้

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น 2.ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มมากขึ้น 3.ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้บทเรียนเสริม 4.เป็นการให้ความรู้ใหม่และยังช่วยเสริมทักษะให้ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยวิธีการและการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา

9 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาอื่นในระดับชั้นการศึกษาอื่น ๆ ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชากลศาสตร์โครงสร้าง 1 ในหัวข้ออื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาในส่วนอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt นายอนุพงศ์ อินทนิด วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google