งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำระบบการติดตามและบริหาร งบประมาณของกรมทางหลวงชนบท (MBMS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำระบบการติดตามและบริหาร งบประมาณของกรมทางหลวงชนบท (MBMS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำระบบการติดตามและบริหาร งบประมาณของกรมทางหลวงชนบท (MBMS)

2 การดำเนินงานด้าน Software แล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างขั้นตอนการฝึกอบรม (เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างงวดงานที่ 4) แผนการฝึกอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2556

3 ระบบการติดตามและบริหารงบประมาณ Project Monitoring and Budgeting Management System MBMS ระบบบริหารงบประมาณ ระบบรายงานข้อมูล โครงการ ระบบบริหารสัญญาจ้าง ระบบรายงานผู้บริหาร ระบบจัดการผู้ใช้งาน

4 ระบบบริหารงาน งบประมาณ ตั้งค่า งบประมาณ ประจำปี การ เบิกจ่าย จริง การ เปลี่ยนแปลง งบประมาณ รายงาน สวผ. ข้อมูล โครงสร้าง ลำดับชั้น โครงสร้าง แผนการใช้ จ่าย นำเข้าข้อมูล โครงการ การวางแผน เบิกจ่าย ประจำปี ข้อมูล โครงสร้าง ลำดับชั้น โครงสร้าง แผนการใช้ จ่าย นำเข้าข้อมูล โครงการ การวางแผน เบิกจ่าย ประจำปี นำเข้า ข้อมูล GFMIS โครงการโอน งบประมาณ ข้อมูลโอน งบประมาณ โครงการขอเงิน กันเหลื่อมปี โครงการขอ ขยายเวลา รายงานเบิกจ่าย ขอขยายเวลา โครงการโอน งบประมาณ ข้อมูลโอน งบประมาณ โครงการขอเงิน กันเหลื่อมปี โครงการขอ ขยายเวลา รายงานเบิกจ่าย ขอขยายเวลา สวผ. 01 - 05

5 ระบบรายงานข้อมูล โครงการ ก่อนการ ก่อสร้าง ร.01 – ร.05 รายงานข้อมูล โครงการ ระหว่างการ ก่อสร้าง ร.06 – ร.18 หลังการ ก่อสร้าง ร.19– ร.21

6 ระบบบริหารสัญญา จ้าง การแก้ไข สัญญา ข้อมูลผู้รับจ้าง โครงการขอแก้ไขสัญญา โครงการที่แก้ไขสัญญา โครงการขอแก้ไขสัญญา โครงการที่แก้ไขสัญญา ผู้รับจ้างที่ไม่ถูกตัด สิทธิ์ ผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิ์ ผู้รับจ้างที่ไม่ถูกตัด สิทธิ์ ผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิ์

7 ระบบรายงานผู้บริหาร ผลการจัดซื้อจัด จ้าง ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ผลการ ตรวจสอบ สภาพ 2 ปี ภาพรวม งบประมาณ ภาพรวมการ เบิกจ่าย แผน / ผลการ เบิกจ่าย สรุปเบิกจ่าย รายหน่วย สรุปกันเงิน เหลื่อมปี ภาพรวม งบประมาณ ภาพรวมการ เบิกจ่าย แผน / ผลการ เบิกจ่าย สรุปเบิกจ่าย รายหน่วย สรุปกันเงิน เหลื่อมปี การก่อสร้าง ปัญหา อุปสรรค ( ก่อน - ระหว่าง ) การแก้ไข สัญญา ผลทดสอบ วัสดุ (General Test – Control Test) การก่อสร้าง ปัญหา อุปสรรค ( ก่อน - ระหว่าง ) การแก้ไข สัญญา ผลทดสอบ วัสดุ (General Test – Control Test) ผลการ ดำเนินการ ก่อสร้าง ระดับความ เสียหาย สาเหตุของ ความเสียหาย รายละเอียด ความเสียหาย สถานะความ เสียหาย ระดับความ เสียหาย สาเหตุของ ความเสียหาย รายละเอียด ความเสียหาย สถานะความ เสียหาย

8 การจัดการระบบ ข้อมูลโครงการ จากระบบประกวด ราคา ข้อมูลโครงการ จากระบบประกวด ราคา ระบบจัดการ ผู้ใช้งาน ระบบจัดการ ข้อมูลอ้างอิง

9 ตั้งค่าในระบบ งบประมาณ ระบบ MBMS

10 นำเข้าข้อมูล โครงการ ระบบ MBMS นำเข้าข้อมูล File GF47 นำเข้าข้อมูล File GF47

11 ตั้งค่าการวางแผน เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ข้อมูล File GF47 ระบบ MBMS

12 File GF47 ระบบ MBMS

13 รายงานการ เบิกจ่าย โครงการที่กัน เหลื่อมปี รายงานการ เบิกจ่าย โครงการที่กัน เหลื่อมปี ระบบ MBMS

14 แบบฟอร์ม ร.1- ร 21 ปัญหาอุปสรรค การแก้ไขสัญญา ผลการทดสอบวัสดุ

15 แบบฟอร์ม ร.1- ร 21 สาเหตุความเสียหาย รายละเอียดความเสียหาย สถานะความเสียหาย


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำระบบการติดตามและบริหาร งบประมาณของกรมทางหลวงชนบท (MBMS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google