งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำระบบการติดตามและบริหาร งบประมาณของกรมทางหลวงชนบท (MBMS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำระบบการติดตามและบริหาร งบประมาณของกรมทางหลวงชนบท (MBMS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำระบบการติดตามและบริหาร งบประมาณของกรมทางหลวงชนบท (MBMS)

2 ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน
การดำเนินงานด้าน Software แล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างขั้นตอนการฝึกอบรม (เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างงวดงานที่ 4) แผนการฝึกอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2556

3 Project Monitoring and Budgeting Management System MBMS
ระบบการติดตามและบริหารงบประมาณ Project Monitoring and Budgeting Management System MBMS ระบบบริหารงบประมาณ   ระบบรายงานข้อมูลโครงการ ระบบบริหารสัญญาจ้าง ระบบรายงานผู้บริหาร ระบบจัดการผู้ใช้งาน  

4 โครงสร้างระบบบริหารงบประมาณ
ระบบบริหารงานงบประมาณ ตั้งค่างบประมาณประจำปี การเบิกจ่ายจริง การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายงาน สวผ. ข้อมูลโครงสร้าง ลำดับชั้นโครงสร้าง แผนการใช้จ่าย นำเข้าข้อมูลโครงการ การวางแผนเบิกจ่ายประจำปี นำเข้าข้อมูล GFMIS โครงการโอนงบประมาณ ข้อมูลโอนงบประมาณ โครงการขอเงินกันเหลื่อมปี โครงการขอขยายเวลา รายงานเบิกจ่ายขอขยายเวลา สวผ

5 โครงสร้างระบบบริหารงานโครงการ
ระบบรายงานข้อมูลโครงการ ก่อนการก่อสร้าง ร.01 – ร.05 รายงานข้อมูลโครงการ ระหว่างการก่อสร้าง ร.06 – ร.18 หลังการก่อสร้าง ร.19– ร.21

6 โครงสร้างระบบบริหารสัญญาจ้าง
การแก้ไขสัญญา ข้อมูลผู้รับจ้าง โครงการขอแก้ไขสัญญา โครงการที่แก้ไขสัญญา ผู้รับจ้างที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ ผู้รับจ้างที่ถูกตัดสิทธิ์

7 โครงสร้างระบบรายงานผู้บริหาร
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินการ ก่อสร้าง ผลการตรวจสอบสภาพ 2 ปี ภาพรวมงบประมาณ ภาพรวมการเบิกจ่าย แผน/ผลการเบิกจ่าย สรุปเบิกจ่ายรายหน่วย สรุปกันเงินเหลื่อมปี การก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรค (ก่อน-ระหว่าง) การแก้ไขสัญญา ผลทดสอบวัสดุ (General Test – Control Test) ระดับความเสียหาย สาเหตุของความเสียหาย รายละเอียดความเสียหาย สถานะความเสียหาย

8 โครงสร้างระบบบริหารงบประมาณ ระบบจัดการข้อมูลอ้างอิง
การจัดการระบบ ข้อมูลโครงการ จากระบบประกวดราคา ระบบจัดการผู้ใช้งาน ระบบจัดการข้อมูลอ้างอิง

9 ตั้งค่าในระบบงบประมาณ
ภาพรวมงบประมาณ ตั้งค่าในระบบงบประมาณ ระบบ MBMS

10 ภาพรวมการเบิกจ่าย นำเข้าข้อมูลโครงการ ระบบ MBMS นำเข้าข้อมูล File GF47

11 ตั้งค่าการวางแผนเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
แผน-ผลการเบิกจ่าย ตั้งค่าการวางแผนเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ระบบ MBMS ข้อมูล File GF47

12 สรุปเบิกจ่ายรายหน่วย
File GF47 ระบบ MBMS

13 สรุปเงินกันเหลื่อมปี โครงการที่กันเหลื่อมปี
รายงานการเบิกจ่าย โครงการที่กันเหลื่อมปี ระบบ MBMS

14 ผลการดำเนินการก่อสร้าง
รายงาน ร.1-ร.21 ผลการดำเนินการก่อสร้าง การก่อสร้าง แบบฟอร์ม ร.1-ร21 ปัญหาอุปสรรค การแก้ไขสัญญา ผลการทดสอบวัสดุ

15 รายงาน ร.1-ร.21 (ต่อ) แบบฟอร์ม ร.1-ร21 ผลการตรวจสอบสภาพ 2 ปี
ระดับความเสียหาย แบบฟอร์ม ร.1-ร21 สาเหตุความเสียหาย รายละเอียดความเสียหาย สถานะความเสียหาย


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำระบบการติดตามและบริหาร งบประมาณของกรมทางหลวงชนบท (MBMS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google