งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวมัทนา เครือแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวมัทนา เครือแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวมัทนา เครือแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ
ผลการใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ในวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องรายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ จังหวัดชลบุรี นางสาวมัทนา เครือแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน การบัญชีเบื้องต้น 2 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำ การสอนตามแนวทฤษฎี การสร้างความรู้ด้วยตนเอง การแก้ปัญหา

3 โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเอง การเชื่อมต่อความรู้เดิม
กระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎี (Constructivism) การสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง การเรียนรู้ โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเอง การเชื่อมต่อความรู้เดิม กับความรู้ใหม่ กระบวนการกลุ่ม เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และทักษะทางสังคม

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างนวัตกรรมวิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ในวิชา 2003 – 1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องรายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง 10 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ จังหวัดชลบุรี 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 2003 – 1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องรายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง 10 ที่เรียนโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

5 สมมติฐานของการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 หลังเรียนโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองสูงกว่าก่อนเรียน กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรต้น (Independent variable) ได้แก่ วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น

6 ขอบเขตการวิจัย 1. ประชากร
1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 700 คน 2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 43 คน

7 การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยดำเนินการทดลองตามแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยดังนี้ T1 X T2 ความหมายของสัญลักษณ์ T แทน การทดสอบก่อนที่จะจัดกระทำการทดลอง (Pretest) X แทน การจัดกระทำ (Treatment) T แทน การทดสอบหลังจากที่จัดกระทำการทดลอง (Posttest)

8 ผลการทดลอง ตาราง แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาวิชาพณิชยการ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่าง ค่าสถิติ n X SD t p หลังเรียน 18.51** .000 ก่อนเรียน ** p < .01 *p<.05

9 ผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาวิชาพณิชยการ หลังเรียนโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้และความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพได้ 2. เป็นแนวทางสำหรับครูในการประยุกต์แนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียน ทุกระดับชั้นในวิทยาลัยฯ ต่อไป 3. เป็นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และนำแนวทางการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ไปพัฒนาความสามารถด้านอื่นๆ ของนักเรียนทุกระดับชั้นในวิทยาลัยฯ ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt นางสาวมัทนา เครือแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google