งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสร้าง ความรู้ด้วยตนเอง ในวิชา 2003 - 1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องรายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสร้าง ความรู้ด้วยตนเอง ในวิชา 2003 - 1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องรายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสร้าง ความรู้ด้วยตนเอง ในวิชา 2003 - 1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องรายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ จังหวัดชลบุรี นางสาวมัทนา เครือแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการจัดการเรียนการสอน การบัญชีเบื้องต้น 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ การสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง การแก้ปัญหา ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา

3 การเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเองทฤษฎี (Constructivism ) การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การเชื่อมต่อความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ กระบวนการกลุ่ม เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและทักษะทางสังคม เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และทักษะทางสังคม กระบวนการเรียนรู้

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อสร้างนวัตกรรมวิธีการสอนตามแนว ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ในวิชา 2003 – 1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องรายการปรับปรุง เมื่อสิ้นงวดบัญชี ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง 10 วิทยาลัย เทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ จังหวัดชลบุรี 1. เพื่อสร้างนวัตกรรมวิธีการสอนตามแนว ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ในวิชา 2003 – 1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องรายการปรับปรุง เมื่อสิ้นงวดบัญชี ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง 10 วิทยาลัย เทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ จังหวัดชลบุรี 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 2003 – 1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องรายการ ปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง 10 ที่เรียน โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย ตนเอง

5 สมมติฐานของการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี เบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ 1 หลังเรียนโดยใช้วิธีสอนตามแนว ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองสูงกว่าก่อนเรียน กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรต้น (Independent variable) ได้แก่ วิธี สอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น

6 ขอบเขตการวิจัย 1. ประชากร 1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 255 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 700 คน 2. กลุ่มตัวอย่าง 2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 43 คน

7 การดำเนินการทดลองและเก็บ รวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยดำเนินการทดลอง ตามแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยดังนี้ T1T1 XT2T2 ความหมายของสัญลักษณ์ T 1 แทน การทดสอบก่อนที่จะจัดกระทำการ ทดลอง (Pretest) T 1 แทน การทดสอบก่อนที่จะจัดกระทำการ ทดลอง (Pretest) X แทน การจัดกระทำ (Treatment) X แทน การจัดกระทำ (Treatment) T 2 แทน การทดสอบหลังจากที่จัดกระทำการทดลอง (Posttest) T 2 แทน การทดสอบหลังจากที่จัดกระทำการทดลอง (Posttest)

8 ผลการทดลอง ตาราง แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาวิชาพณิชยการ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ วิธีสอนตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง *p<.05 กลุ่มตัวอย่าง ค่าสถิติ n X SD t p หลังเรียน 4 3 29. 26 5.16 18.51**.000 ก่อนเรียน 4 3 15.81 3.19 ** p <.01

9 ผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาวิชาพณิชยการ หลังเรียนโดยใช้วิธีสอน ตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้และ ความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพได้ 2. เป็นแนวทางสำหรับครูในการประยุกต์แนว ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองไปใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน นักเรียน ทุกระดับชั้นในวิทยาลัยฯ ต่อไป 2. เป็นแนวทางสำหรับครูในการประยุกต์แนว ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองไปใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน นักเรียน ทุกระดับชั้นในวิทยาลัยฯ ต่อไป 3. เป็นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ นำแนวทางการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้าง ความรู้ด้วยตนเอง ไปพัฒนาความสามารถด้าน อื่นๆ ของนักเรียนทุกระดับชั้นในวิทยาลัยฯ ต่อไป 3. เป็นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ นำแนวทางการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้าง ความรู้ด้วยตนเอง ไปพัฒนาความสามารถด้าน อื่นๆ ของนักเรียนทุกระดับชั้นในวิทยาลัยฯ ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ผลการใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสร้าง ความรู้ด้วยตนเอง ในวิชา 2003 - 1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องรายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google