งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทโครงงาน สื่อเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทำโครงงาน 1) เด็กชายธนพล เรียนฉิมพลี 2) เด็กหญิงวารีรัตน์ ชื่นเกษม 3) เด็กหญิงชลธิชา ช่วยงาน 4) เด็กหญิงศิรภัสสร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทโครงงาน สื่อเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทำโครงงาน 1) เด็กชายธนพล เรียนฉิมพลี 2) เด็กหญิงวารีรัตน์ ชื่นเกษม 3) เด็กหญิงชลธิชา ช่วยงาน 4) เด็กหญิงศิรภัสสร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเภทโครงงาน สื่อเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทำโครงงาน 1) เด็กชายธนพล เรียนฉิมพลี 2) เด็กหญิงวารีรัตน์ ชื่นเกษม 3) เด็กหญิงชลธิชา ช่วยงาน 4) เด็กหญิงศิรภัสสร เรือศรีจันทร์

3 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คุณครู วรัญญา ลิ้มประเสริฐ ระยะเวลาดำเนินงาน 49 วัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สาระสำคัญของโครงงาน การใช้แผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ค่านิยม

4 หลักการและเหตุผล เนื่องจากผู้จัดทำต้องการทำสื่อเพื่อ การศึกษาเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ หัวข้อเรื่อง เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจค่านิยม เพื่อทำสื่อเป็นแผ่นพับ ให้น้องๆเพื่อนๆได้อ่าน ได้ศึกษา และปฏิบัติตาม ค่านิยม 12 ประการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นสื่อเพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย 2. เพื่อเผยแพร่ค่านิยม 12 ประการให้น้องๆได้ อ่านและศึกษาผ่านแผ่นพับ

5 วิธีดำเนินงาน 1. การคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจทำ 2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 3. การจัดทำเค้าโครงของโครงงานที่จะทำ 4. การลงมือทำโครงงาน 5. การเขียนรายงาน 6. การนำเสนอและการแสดงผลงานของโครงงาน

6 บรรณานุกรม http://www.naewna.com/politic/columnist/13422 http://beta.ookbeecomics.com/illustrations/--12--- 11--by-KiDDy-Apps/detail-page/866

7 จัดทำแผนปฏิบัติงานของโครงงานในข้อ 1 โดยใช้รูปแบบ ดังนี้ โดยโครงงานนี้ให้เวลา 4 เดือน เขียนกิจกรรมที่ต้อง ทำ และใช้เวลาเท่าไร จำแนก สัปดาห์ เป็น 4 วัน

8


ดาวน์โหลด ppt ประเภทโครงงาน สื่อเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทำโครงงาน 1) เด็กชายธนพล เรียนฉิมพลี 2) เด็กหญิงวารีรัตน์ ชื่นเกษม 3) เด็กหญิงชลธิชา ช่วยงาน 4) เด็กหญิงศิรภัสสร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google