งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงงาน เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจค่านิยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงงาน เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจค่านิยม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงงาน เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจค่านิยม

2 ประเภทโครงงาน สื่อเพื่อการศึกษา
ชื่อผู้ทำโครงงาน 1) เด็กชายธนพล เรียนฉิมพลี 2) เด็กหญิงวารีรัตน์ ชื่นเกษม 3) เด็กหญิงชลธิชา ช่วยงาน 4) เด็กหญิงศิรภัสสร เรือศรีจันทร์

3 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
คุณครู วรัญญา ลิ้มประเสริฐ ระยะเวลาดำเนินงาน 49 วัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สาระสำคัญของโครงงาน การใช้แผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ค่านิยม

4 หลักการและเหตุผล เนื่องจากผู้จัดทำต้องการทำสื่อเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ หัวข้อเรื่องเด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจค่านิยม เพื่อทำสื่อเป็นแผ่นพับให้น้องๆเพื่อนๆได้อ่าน ได้ศึกษา และปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นสื่อเพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย 2.เพื่อเผยแพร่ค่านิยม 12 ประการให้น้องๆได้อ่านและศึกษาผ่านแผ่นพับ

5 วิธีดำเนินงาน 1. การคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจทำ 2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 3. การจัดทำเค้าโครงของโครงงานที่จะทำ 4. การลงมือทำโครงงาน 5. การเขียนรายงาน 6. การนำเสนอและการแสดงผลงานของโครงงาน

6 บรรณานุกรม http://www.naewna.com/politic/columnist/13422
บรรณานุกรม

7 จัดทำแผนปฏิบัติงานของโครงงานในข้อ 1 โดยใช้รูปแบบดังนี้
โดยโครงงานนี้ให้เวลา 4 เดือน เขียนกิจกรรมที่ต้องทำ และใช้เวลาเท่าไร จำแนก สัปดาห์ เป็น 4 วัน

8 ขอจบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงงาน เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจค่านิยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google