งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาศักยภาพการเรียนภาษาอังกฤษของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 คณะ บริหารธุรกิจ ห้อง ชค. 301 ด้วยแผ่นพับผัง ความคิดรายวิชา การเขียนจดหมายโต้ตอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาศักยภาพการเรียนภาษาอังกฤษของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 คณะ บริหารธุรกิจ ห้อง ชค. 301 ด้วยแผ่นพับผัง ความคิดรายวิชา การเขียนจดหมายโต้ตอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาศักยภาพการเรียนภาษาอังกฤษของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 คณะ บริหารธุรกิจ ห้อง ชค. 301 ด้วยแผ่นพับผัง ความคิดรายวิชา การเขียนจดหมายโต้ตอบ (Commercial Correspondence) รหัสวิชา 2000-1241 โดย นางสกุลยา กุล ธนบูรณกิจ

2 ความสำคัญและความเป็นมา ของปัญหา สังคมโลกปัจจุบันที่มีการสื่อสารไร้พรมแดน และไร้ขีดจำกัด ทำให้คนทุกมุมโลกมีโอกาสในการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมประเทศสมาชิก อาเซียน ซึ่งมีกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” “ ภาษาที่ใช้ในการ ทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ” ผู้วิจัยจึงได้ นำนวัตกรรมบทเรียนแผ่นเดียว : สื่อการสอน ภาษาอังกฤษแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มาประยุกต์ใช้ใน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้ชื่อว่า “ แผ่นพับ ผังความคิด ”

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา ภาษาอังกฤษ 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ของนักเรียน

4 ระเบียบวิธีการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ( ปวช.3) คณะ บริหารธุรกิจ ห้อง ชค.301 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 39 คน ตัวแปรต้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผ่นพับผัง ความคิด ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ ห้อง ชค.301 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 39 คน

5 เครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1. ผลงานแผ่นพับผังความคิดของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งนักศึกษาร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เพื่อเรียนรู้เนื้อหาของบทเรียน สรุปเนื้อหาของ บทเรียน การตั้งคำถามและคำตอบ ตลอดจนถึง กระบวนการทำหนังสือเล่มเล็กหรือแผ่นพับผังความคิด 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการจัดกิจกรรม แบบแผ่นพับผังความคิด รายวิชา การเขียนจดหมาย โต้ตอบ (Commercial Correspondence) รหัสวิชา 2000- 1241 ของนักศึกษาห้อง ชค.301 3. ผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมผลงานการทำแผ่นพับ ความคิดของนักศึกษา การเขียนสรุปเนื้อหา การ ตั้งคำถามและคำตอบ ตลอดจนบันทึกการทำงาน ของนักศึกษา และทำการประเมินผล 2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาโดยขอ ความร่วมมือจากนักศึกษาห้อง ชค.301 ที่ทำ แผ่นพับผังความคิด ในการทำแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนด้วย “ แผ่นพับผังความคิด ” 3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลคะแนน แบบทดสอบก่อน และหลังเรียน

7 สรุปผลการวิจัย 1. นักศึกษามีพัฒนาการการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีจากชิ้นงาน “ แผ่นพับผังความคิดของนักศึกษา ” 2. นักศึกษามีความสุขในการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ด้วยนวัตกรรม “ แผ่นพับผังความคิด ” และมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

8 สรุปผลความพึงพอใจใน การจัดกิจกรรมแผ่นพับ ผังความคิด หัวข้อการประเมินผลความพึงพอใจจากการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผ่นพับผัง ความคิด S.D. ค่าเฉ ลี่ย เกณ ฑ์ 1. ได้รับความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 0.713.74 มาก 2. เกิดทักษะการสรุปการเรียนรู้ ตั้งคำถาม 0.754.05 มาก 3. เกิดทักษะและพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ 0.813.74 มาก 4. ได้เรียนรู้ในบทเรียนด้วยตนเอง 0.933.85 มาก 5. เกิดกระบวนการเรียนรู้การทำงาน 0.624.08 มาก 6. เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 0.794.46 มาก 7. มีความสุขในการทำกิจกรรม 0.724.49 มาก 8. เกิดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และ สามารถแก้ไขปัญหาได้ 0.754.1 มาก 9. สามารถนำทักษะและการเรียนรู้ที่ได้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ 0.783.62 มาก 10. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 0.983.92 มาก

9 ข้อเสนอแนะและประโยชน์ของ การศึกษา ผลการวิจัยถือว่าการใช้นวัตกรรม “ แผ่นพับ ผังความคิด ” โดยได้รับแนวคิดนวัตกรรมจากผศ. ดร. อเนก ศิลปะนิลมาลย์ ด้วยบทเรียนแผ่นเดียว : สื่อการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จากผลการวิจัยพบว่าการจัดกระบวนการ เรียนรู้นี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดกระบวนการ เรียนรู้ของภาควิชาภาษาอังกฤษ และขยายผลใน ภาควิชาต่างๆ ต่อไปโดยจะทดลองใช้ในโรงเรียน ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาศักยภาพการเรียนภาษาอังกฤษของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 คณะ บริหารธุรกิจ ห้อง ชค. 301 ด้วยแผ่นพับผัง ความคิดรายวิชา การเขียนจดหมายโต้ตอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google