งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้แนวการสอนภาษาที่เน้น คำศัพท์เพื่อส่งเสริมความรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ความสามารถ ทางการอ่านและแรงจูงใจของ นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ Use of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้แนวการสอนภาษาที่เน้น คำศัพท์เพื่อส่งเสริมความรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ความสามารถ ทางการอ่านและแรงจูงใจของ นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ Use of."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้แนวการสอนภาษาที่เน้น คำศัพท์เพื่อส่งเสริมความรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ความสามารถ ทางการอ่านและแรงจูงใจของ นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ Use of Lexical Approach to Promote English Vocabulary Knowledge, Reading Ability, and Motivation Among Vocational Certificate Students นางธิดารัตน์ เหลืองไตรรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา ในปัจจุบันเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ได้ถูกพัฒนาก้าวล้ำไปอย่างมาก ตลอดจนวัฒนธรรมของกระแสโลก ตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศ ในเอเชียมากขึ้นโดยเฉพาะในโลก ของการสื่อสารที่เข้ามามีบทบาทใน ทุกช่วงทุกวัย ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน การสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

3 ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา จากสภาพปัญหาดังกล่าวแนวทาง หนึ่งที่นำมาใช้แก้ปัญหา คือการใช้ แนวการสอนแบบเน้นคำศัพท์ ( The Lexical Approach) ซึ่งเป็น การสอนที่เน้นสอนความหมายของ กลุ่มคำ กลุ่มคำและไวยากรณ์ของคำ ที่ปรากฏในบริบทต่างๆ ฝึกให้ผู้เรียน เช้าใจความหมายหลากหลายมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงและใช้คำได้ถูกตาม ความหมาย

4 วัตถุประ สงค์ - เพื่อศึกษาความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนหลังการเรียนโดยใช้แนวการสอน แบบเน้นคำศัพท์ - เพื่อเปรียบเทียบทางด้านการอ่าน ภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้แนวการสอนภาษาที่เน้นคำศัพท์ - เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจของผู้เรียนก่อน และหลังการเรียนโดยใช้แนวการสอน ภาษาอังกฤษแบบเน้นคำศัพท์

5 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปี การศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ สาขา พาณิชยการและการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว ( ทท 1101) จำนวน 30 คน ตัวแปรต้น ได้แก่ แนวการสอนภาษาอังกฤษ แบบเน้นคำศัพท์ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษและ แรงจูงใจ

6 สรุปผลการวิจัย ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ของคะแนนแรงจูงใจใน การเรียนของผู้เรียนก่อน และหลังการเรียนโดย ใช้แนวการสอนภาษาที่เน้นคำศัพท์ การ ทดสอบ คะแนน เต็ม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ก่อนเรียน 7550.1070.11 หลังเรียน 7550.1275.40

7 อภิปรายผลการศึกษา ผู้เรียนมีคะแนนความรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี คือ ผ่าน เกณฑ์ร้อยละ 60 ผู้เรียนมีความสามารถทางการอ่าน ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับการ สอนตามวิธีข้างต้น ผู้เรียนมีแรงจูงใจสูงขึ้นเมื่อได้รับการ สอนตามวิธีข้างต้น


ดาวน์โหลด ppt การใช้แนวการสอนภาษาที่เน้น คำศัพท์เพื่อส่งเสริมความรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ความสามารถ ทางการอ่านและแรงจูงใจของ นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ Use of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google