งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยก าร นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุวรรณ บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) เพราะเราคู่ ( หู ) กัน ประชุม วางแผน ร่วมกัน อนุบาลบ้าน แพ้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยก าร นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุวรรณ บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) เพราะเราคู่ ( หู ) กัน ประชุม วางแผน ร่วมกัน อนุบาลบ้าน แพ้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้อำนวยก าร นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุวรรณ

3 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) เพราะเราคู่ ( หู ) กัน ประชุม วางแผน ร่วมกัน อนุบาลบ้าน แพ้ว

4

5

6 หนึ่งในแรงบันดาลใจ สร้างเด็กไทยฟันดี ตามวิถีพ่อ อย่างพอเพียง สู่การเรียนรู้บูรณาการ ปีที่ ๒ “ ตี่ตงใส่ใจ ใช้ภูมิปัญญาไทยให้ ฟ. ฟัน แข็งแรง ”

7 โครงการส่งเสริมทันต สุขภาพ โรงเรียนบ้านแพ้ว วิทยา ( ตี่ตง ) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้และตระหนัก ถึงความสำคัญและความจำเป็นในการดูแล รักษาอนามัยในช่องปาก

8 วัตถุประสงค์ 2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเลือกบริโภคอาหาร ที่ไม่เป็นอันตรายต่อฟันของนักเรียน 3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์และแปรงได้ อย่างถูกวิธี 4. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ในด้านการรักษาอนามัยในช่องปาก

9 ขั้นตอนการจัดทำ หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. วิเคราะห์เรื่องราว / ประเด็น หัวข้อ ที่เป็นปัญหาสำคัญหรือ เรื่องราวที่ควรจัดประสบการณ์ให้แก่ ผู้เรียน 2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วง ชั้นและกำหนดผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังของแต่ละกลุ่มสาระที่ สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด

10 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลการ เรียนรู้ที่คาดหวัง รายปี / รายภาค และสาระการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ 4. เขียนผังมโนทัศน์แสดงความ เชื่อมโยงของประเด็น / หัวเรื่อง / สาระ การเรียนรู้ของกลุ่มสาระที่นำมาบูรณา การ 5. ร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้

11 6. จัดทำแผนการเรียนรู้ 7. ครูผู้สอนดำเนินการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ตามกำหนดที่วางแผนร่วมกัน 8. ประเมินผลหน่วยการเรียนรู้และ ร่วมมือกันปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา 9. ดำเนินงานพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ แบบบูรณาการ

12 หมวดที่ 1 การจัดกิจกรรม การเรียนรู้

13

14

15 กิจกรรมที่ดำเนินการ ให้ความรู้เรื่องทันต สุขภาพแก่นักเรียน โดยการบูรณาการทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้

16 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา การ ระดับประถม และมัธยม เรื่อง ตี่ตงใส่ใจ ใช้ภูมิปัญญาไทย ให้ ฟ. ฟัน แข็งแรง

17 การเรียนการสอนแบบ ศูนย์การเรียน ตี่ตงใส่ใจ ใช้ภูมิปัญญาไทย ให้ ฟ. ฟัน แข็งแรง

18

19 มีการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ “ น้ำยา บ้วนปาก ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

20 ผลไม้ ธัญพืช ลอยแก้ว ขนมอ่อนหวาน ที่มีประโยชน์ ต่อฟัน การจัดการเรียน การสอน แบบบูรณาการ ของน้องๆ อนุบาล

21 ผลงานพี่ๆ ประถม นิทาน ฟอ ฟัน 3 ภาษา

22 นิทาน เกี่ยวกับการ ดูแลรักษาฟัน

23 นิทาน เกี่ยวกับการ ดูแลรักษาฟัน

24 ผลงานกลุ่มสาระการ เรียนรู้ศิลปะ หนังสือ มหัศจรรย์

25 ผลงาน นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ

26 ตัวอย่างสื่อการเรียนการ สอน

27

28

29 การจัดการ เรียนรู้ กิจกรรมที่ส่งเสริม

30 ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กไทยทำได้

31 กิจกรรมประกวด เด็กขยัน แปรงทุกวัน ฟันแข็งแรง

32 ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ

33 กิจกรรม ฟันสวย ยิ้มใส สานสายใยครอบครัว

34

35

36 กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส ไม่กินหวาน

37

38 กิจกรรมประจำวันของ หนูๆ อนุบาล

39

40 รณรงค์... เชิญชวน รักษาสุขภาพฟัน

41 กิจกรรมเคล็ดลับฟันดี 1 นาที

42 ประกวดคำขวัญ หัวข้อ หนูรักษ์ฟัน ด. ญ. ศิริขวัญ บุตรเพ็ชร ป.6/1

43 ประกวดคำขวัญ หัวข้อ หนูรักษ์ฟัน

44 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

45 อมน้ำเกลือ ฟลูออไรด์ ใกล้ตัว

46 โรงเรียนปากดงท่าศาล จ. สุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม ทันตสุขภาพในโรงเรียน

47

48

49 ผลงาน ที่ ภาคภูมิ ใจ


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยก าร นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุวรรณ บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) เพราะเราคู่ ( หู ) กัน ประชุม วางแผน ร่วมกัน อนุบาลบ้าน แพ้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google