งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวพิชญาภา อิ่มประไพ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ (MBAC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวพิชญาภา อิ่มประไพ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ (MBAC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวพิชญาภา อิ่มประไพ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ (MBAC)

2  วิธีสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) จะทำให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ดีขึ้น หรือไม่ ?

3  เพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนและเรียบเรียงข่าวเพื่อ การประชาสัมพันธ์ของนักเรียนปวช.2 ห้อง 1 สาขา การบัญชี โดยใช้วิธีสอนแบบอุปนัย (Inductive Method)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ เขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ วิชาหลักการประชาสัมพันธ์ ก่อนและหลังการเรียน ด้วยวิธีสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) สำหรับ นักเรียนระดับชั้นปวช.2 ห้อง 1 สาขาการบัญชี

4  เป็นการสอนรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ หรือสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ โดยการ นำเอาตัวอย่างข้อมูล เหตุการณ์ สถานการณ์หรือ ปรากฏการณ์ ที่มีหลักการแฝงอยู่มาให้ผู้เรียน ศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ จนสามารถสรุปหลักการหรือกฎเกณฑ์ได้ด้วย ตนเอง

5  ประชากรนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองชลบริหารธุรกิจ  กลุ่มตัวอย่าง ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าความ น่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ด้วยวิธีการ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) สาขาการบัญชี ชั้น ปีที่ 2 ห้อง 1 จำนวน 38 คน วิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองชลบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

6  แบบทดสอบชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนข่าวเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ ( ทฤษฎี ) ที่คำถามคะแนน 1 จงบอกความหมายของข่าว แจก 1 2 จงบอกหลักในการเขียนข่าว 1 3 จงอธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับ พาดหัวข่าว 1 4 จงอธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับ พาดหัวรอง 1 5 จงอธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อข่าว 1 รวม 5

7  แบบทดสอบชุดที่ 2 เรื่อง การเขียนข่าวแจก ( ปฏิบัติ ) คะแนนเต็ม 5 คะแนน โจทย์ : ให้นักเรียนเขียนข่าวแจก คนละ 1 ข่าว เพื่อ ทดสอบความสามารถในการเขียน ข่าวแจก โดยให้นักเรียนคิดหัวข้อข่าวขึ้นเอง ภายใต้แนวคิด “ การประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน ” โดยนักเรียนแต่ละคน ต้องสมมติตนเองเป็นนัก ประชาสัมพันธ์ของบริษัทหนึ่งๆ และเขียนข่าวเพื่อ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ แก่ประชาชนส่วนรวม

8  t – test แบบ Dependent Sample คือ สถิติอ้างอิง เป็นสถิติที่ใช้สรุปคุณลักษณะของ กลุ่มประชากร และใช้สถิติอ้างอิงแบบการทดลองที่ 2 คือ การทดลองกลุ่มเดียว และมีการวัดผลการ ทดลอง 2 ครั้ง คือก่อนและหลังการทดลอง โดย ครั้งที่ 1 จะทำการทดสอบก่อนการทดลอง หลังจากนั้นจึงทำการทดลองใช้วิธีสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) กับกลุ่มประชากร เมื่อทดลองเสร็จสิ้นจึงทำการทดสอบหลังการ ทดลอง จากนั้นนำเอาคะแนนทั้ง 2 ครั้ง มา เปรียบเทียบกัน

9  จากการศึกษา พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน (Post – test) มีค่ามากกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน (Pre – test) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หรือ กลุ่มตัวอย่างก่อนใช้นวัตกรรมและหลังใช้นวัตกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน จากการใช้ นวัตกรรมนี้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 งานวิจัยนี้จึงถือว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สรุปว่านวัตกรรมนี้ใช้ได้

10  ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า วิธีสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) ใช้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างได้ผล นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดตามหลักการ เหตุผล ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเขียน และการเรียบเรียงประโยคให้กลมกลืนกันสะท้อน ให้เห็นการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการ คิดอย่างเป็นระบบตามลักษณะเฉพาะของวิธีสอน แบบอุปนัย  ผลการวิจัยที่ได้ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการ สอนในรายวิชาหลักการประชาสัมพันธ์สำหรับ อาจารย์ท่านอื่น หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน การเรียนการสอนในรายวิชาอื่นได้ โดยพิจารณา จากความเหมาะสมของเนื้อหาในรายวิชานั้นๆ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวพิชญาภา อิ่มประไพ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ (MBAC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google