งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวพิชญาภา อิ่มประไพ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ (MBAC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวพิชญาภา อิ่มประไพ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ (MBAC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวพิชญาภา อิ่มประไพ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ (MBAC)
วิธีสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) วิชา หลักการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนปวช.2 ห้อง 1 สาขาการบัญชี นางสาวพิชญาภา อิ่มประไพ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ (MBAC)

2 ปัญหาการวิจัย วิธีสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) จะทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ดีขึ้นหรือไม่?

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนและเรียบเรียงข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ของนักเรียนปวช.2 ห้อง 1 สาขาการบัญชี โดยใช้วิธีสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ วิชาหลักการประชาสัมพันธ์ ก่อนและหลังการเรียนด้วยวิธีสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) สำหรับนักเรียนระดับชั้นปวช.2 ห้อง 1 สาขาการบัญชี

4 วิธีสอนแบบอุปนัย (Inductive Method)
เป็นการสอนรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ หรือสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ โดยการนำเอาตัวอย่างข้อมูล  เหตุการณ์  สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ ที่มีหลักการแฝงอยู่มาให้ผู้เรียนศึกษา  สังเกต  ทดลอง  เปรียบเทียบหรือวิเคราะห์จนสามารถสรุปหลักการหรือกฎเกณฑ์ได้ด้วยตนเอง

5 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ กลุ่มตัวอย่าง ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 จำนวน 38 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

6 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
แบบทดสอบชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ทฤษฎี) ที่ คำถาม คะแนน 1 จงบอกความหมายของข่าวแจก 2 จงบอกหลักในการเขียนข่าว 3 จงอธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับพาดหัวข่าว 4 จงอธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับพาดหัวรอง 5 จงอธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อข่าว รวม

7 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
แบบทดสอบชุดที่ 2 เรื่อง การเขียนข่าวแจก (ปฏิบัติ) คะแนนเต็ม 5 คะแนน โจทย์: ให้นักเรียนเขียนข่าวแจก คนละ 1 ข่าว เพื่อทดสอบความสามารถในการเขียน ข่าวแจก โดยให้นักเรียนคิดหัวข้อข่าวขึ้นเองภายใต้แนวคิด “การประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน” โดยนักเรียนแต่ละคน ต้องสมมติตนเองเป็นนักประชาสัมพันธ์ของบริษัทหนึ่งๆ และเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม

8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
t – test แบบ Dependent Sample คือ สถิติอ้างอิง เป็นสถิติที่ใช้สรุปคุณลักษณะของกลุ่มประชากร และใช้สถิติอ้างอิงแบบการทดลองที่ 2 คือ การทดลองกลุ่มเดียว และมีการวัดผลการทดลอง 2 ครั้ง คือก่อนและหลังการทดลอง โดยครั้งที่ 1 จะทำการทดสอบก่อนการทดลอง หลังจากนั้นจึงทำการทดลองใช้วิธีสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) กับกลุ่มประชากร เมื่อทดลองเสร็จสิ้นจึงทำการทดสอบหลังการทดลอง จากนั้นนำเอาคะแนนทั้ง 2 ครั้ง มาเปรียบเทียบกัน

9 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษา พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน (Post – test) มีค่ามากกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน (Pre – test) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หรือกลุ่มตัวอย่างก่อนใช้นวัตกรรมและหลังใช้นวัตกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน จากการใช้นวัตกรรมนี้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 งานวิจัยนี้จึงถือว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สรุปว่านวัตกรรมนี้ใช้ได้

10 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า วิธีสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) ใช้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างได้ผล นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดตามหลักการ เหตุผล ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเขียนและการเรียบเรียงประโยคให้กลมกลืนกันสะท้อนให้เห็นการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการคิดอย่างเป็นระบบตามลักษณะเฉพาะของวิธีสอนแบบอุปนัย ผลการวิจัยที่ได้ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการประชาสัมพันธ์สำหรับอาจารย์ท่านอื่น หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นได้ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเนื้อหาในรายวิชานั้นๆ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวพิชญาภา อิ่มประไพ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ (MBAC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google