งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ จัดทำโดย ด. ญ. ปิยฉัตร ชนะศึก เลขที่ 2 ม.1/4 ด. ญ. กัณฐิกา มณีรัตน์ เลขที่ 3 ม.1/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ จัดทำโดย ด. ญ. ปิยฉัตร ชนะศึก เลขที่ 2 ม.1/4 ด. ญ. กัณฐิกา มณีรัตน์ เลขที่ 3 ม.1/4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ จัดทำโดย ด. ญ. ปิยฉัตร ชนะศึก เลขที่ 2 ม.1/4 ด. ญ. กัณฐิกา มณีรัตน์ เลขที่ 3 ม.1/4

2 ในระบบที่ต้องการนำข้อมูลมาประมวลผลและ ดำเนินการตัดสินใจ เมื่อมีการนำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาใช้จะทำให้การ ดำเนินการต่างๆทำได้เร็วขึ้น เช่น โรงงานผลิต รถยนต์สามารถผลิตรถยนต์ออกมาเหมือนกันทุก คัน ถ้าใช้คนอาจมีความเหนื่อยล้าและอาจมี ความผิดพลาดได้ง่ายสำหรับข้อมูลที่มีจำนวน มาก การนำคอมพิวเตอร์มาประมวลผลสามารถ ทำได้ถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถ ประมวลผลข้อมูลที่ต้องการทำงานซ้ำๆได้อย่าง ถูกต้องและแม่นยำ

3 เทคโนโลยีทำงานได้อย่างรวดเร็ว อย่างไร 1. เทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม การ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตทำให้ ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นระหยัดแรงงาน ลดต้นทุนและรักษาสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีที่ มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ ไทย เช่น คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุกรรม วิศวกรรม เทคโนโลยีเลเซอร์ การสื่อสาร การแพทย์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุ ศาสตร์ เช่น พลาสติก แก้ว วัสดุก่อสร้าง โลหะ

4 2. เทคโนโลยีกับการพัฒนาด้านการเกษตร ใช้ เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงพันธุ์ เป็นต้น เทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนาอย่าง มาก แต่ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ พัฒนาจะต้องศึกษาปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน เช่น ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ความเสมอภาคใน โอกาสและการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดความ ผสมกลมกลืนต่อการพัฒนา ประเทศชาติและส่วนอื่นๆอีกมาก

5


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ จัดทำโดย ด. ญ. ปิยฉัตร ชนะศึก เลขที่ 2 ม.1/4 ด. ญ. กัณฐิกา มณีรัตน์ เลขที่ 3 ม.1/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google