งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เล่าจื๊อผู้ให้กำเนิด ลัทธิเต๋า. เต๋าเป็นทุกอย่าง เป็น ทั้งผู้สร้าง เป็นทั้ง คุณธรรมด้านต่างๆ เพราะฉะนั้นจึงมีผู้ ตีความหมายเต๋าไป ต่างๆ กันเต๋าน่าจะตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เล่าจื๊อผู้ให้กำเนิด ลัทธิเต๋า. เต๋าเป็นทุกอย่าง เป็น ทั้งผู้สร้าง เป็นทั้ง คุณธรรมด้านต่างๆ เพราะฉะนั้นจึงมีผู้ ตีความหมายเต๋าไป ต่างๆ กันเต๋าน่าจะตรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เล่าจื๊อผู้ให้กำเนิด ลัทธิเต๋า

2 เต๋าเป็นทุกอย่าง เป็น ทั้งผู้สร้าง เป็นทั้ง คุณธรรมด้านต่างๆ เพราะฉะนั้นจึงมีผู้ ตีความหมายเต๋าไป ต่างๆ กันเต๋าน่าจะตรง กับ ธรรมในพุทธ ศาสนามากกว่าอย่าง อื่น เพราะคำว่า ธรรม มีความหมายกว้าง หมายทั้งธรรมชาติ กฎ ธรรมชาติและผลของ ธรรมชาติ นอกนี้ยัง หมายถึงธรรมหรือ คุณธรรมอย่างที่เข้าใจ กัน ศาสนา เต๋า

3 ศาสนาเต๋า ๑. เหล่าจื้อ ๒. เน้นความกลมกลืนกับธรรมชาติ ๓. เต๋า ทาง ทิพย บรรดา ๔. เดิมมีลักษณะเป็นปรัชญา ศาสนา : เต้าสือ, เต๋าเก๊กเก้ง ๕. ไม่ชอบยุ่งการเมืองหรือสังคม เพราะถือว่ายุ่งวุ่นวายกับกฏเกณฑ์

4 ๖. จริยธรรมที่สำคัญในศาสนาก็คือ การใช้ชีวิตกับธรรมชาติเพื่อสู่ ความ เป็นเต๋า ลัทธินี้เกิดขึ้นจากความเชื่อถือบูชา พระเจ้าประจำธรรมชาติ ผสมกับความ เชื่อในวิชาเล่นแร่แปรธาตุ ผลิตยา อายุวัฒนะหรือยาทิพย์ ** ผู้ที่ตั้งลัทธิเต๋า ขึ้นแท้ที่จริงแล้ว คือ “ เตียเต๋าเล้ง ” **

5 ลักษณะพิธีกรรมของลัทธิเต๋า พิธีกรรมเน้นหนักไปทางด้านอภินิหาร - พิธีทำให้อยู่ยงคงกระพัน หนังเหนียว กระดูกแข็ง - พิธีนำฌานถอดดวงวิญญาณไปรวมกับ เต๋า - พิธีปรุงยาอายุวัฒนะให้มีอายุยืน พิธีกรรมของเต๋าคล้ายกับการบำเพ็ญโยคะ ของพวกโยคีอินเดีย สาวกพวกนี้เรียกว่า “ เต๋ายิ้น ”

6 ๗. ปรัชญาในการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น ๗. ๑ รู้จักตนเองให้ถูกต้อง ๗. ๒ ชนะตนเองให้ได้ ๗. ๓ มีความรู้พอกับตนเอง ๗. ๔ มีเต๋าเป็นอุดมคติ

7 เหลาจื้อแบ่งมนุษย์เป็น ๒ ประเภท คือ ๑. สาธุชน คือผู้ที่รู้จักนำเต๋าที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ ดุจทารกแรกเกิด ควบคุมจิตใจให้ อยู่ในภาวะที่บริสุทธิ์ ๒. ทุรชน คือ ผู้มีเต๋า แต่ลืมเต๋าโดยสิ้นเชิง จึง ปฏิบัติตนเป็นคนชั่ว

8 สัญลักษณ์ ของศาสนา เต๋า สัญลักษณ์ ของศาสนา เต๋า รูปเล่าจื๊อขี่ก ระบือ อันเป็น เครื่องหมาย การเดินทาง ครั้งสุดท้าย เมื่ออกจาก หน้าที่ทาง ราชการแล้ว และมีความเชื่อ ว่าเล่าจื๊อยังไม่ ตาย

9 จาง เต๋าหลิง เล่าจื้อ

10 พิธีกรรม ๑. พิธีบริโภคอาหารเจ ๒. พิธีปราบผีปิศาจ ๓. พิธีการไหว้บูชาวิญญาณของบรรพ บุรุษ ๔. พิธีที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอื่น ๕. พิธีกรรมอื่น ๆ

11 นิกาย ๑. เฮ็ง - อิ - กลุ่มที่อยู่ทางใต้ นิกายนี้เชื่อโชคลางอภินิหารและคาถาอาคม จึงมีคาถามากมาย นักบวชของนิกายนี้มีความเป็นอยู่แบบ ชาวบ้านทั่วไป และมีครอบครัวได้ ๒. ชวน - เชน - กลุ่มที่อยู่ทางเหนือ นิกายนี้มุ่งดำเนินตามคำสอนเต๋า ดำเนินชีวิต ให้กลมกลืนกับธรรมชาติ รักสงบ รับประทาน มังสวิรัติ นักพรตจะไม่แต่งงาน ไม่ดื่มน้ำเมา

12 คัมภีร์ในศาสนา “ เต๋า เต็ก เกง ”

13 สรุปลักษณะพื้นฐานของศาสนาเต๋า ถ้าเป็นแบบปรัชญาเต๋า ก็เป็นธรรมชาตินิยม แต่ ถ้าเป็นแบบศาสนาก็เป็นรหัสนิยม เน้นเข้าถึงเต๋า โดยการค้นหาความจริงภายใน ถ้าเป็นแบบปรัชญา ก็ปฏิบัติอกรรม คือไม่ทำ อะไรด้วยอุปทาน จุดหมายสูงสุดคือเต๋าเพื่อเป็นอมตบุคคล


ดาวน์โหลด ppt เล่าจื๊อผู้ให้กำเนิด ลัทธิเต๋า. เต๋าเป็นทุกอย่าง เป็น ทั้งผู้สร้าง เป็นทั้ง คุณธรรมด้านต่างๆ เพราะฉะนั้นจึงมีผู้ ตีความหมายเต๋าไป ต่างๆ กันเต๋าน่าจะตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google