งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

305496 CPE Project 1 บทที่ 2. ภาพรวม บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ ทฤษฎี (theory) = สมมติฐานที่ได้รับการตรวจสอบ และทดลองหลายครั้งหลายหนจนสามารถอธิบาย ข้อเท็จจริงสามารถคาดคะเนทำนายสิ่งที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "305496 CPE Project 1 บทที่ 2. ภาพรวม บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ ทฤษฎี (theory) = สมมติฐานที่ได้รับการตรวจสอบ และทดลองหลายครั้งหลายหนจนสามารถอธิบาย ข้อเท็จจริงสามารถคาดคะเนทำนายสิ่งที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 305496 CPE Project 1 บทที่ 2

2 ภาพรวม บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ ทฤษฎี (theory) = สมมติฐานที่ได้รับการตรวจสอบ และทดลองหลายครั้งหลายหนจนสามารถอธิบาย ข้อเท็จจริงสามารถคาดคะเนทำนายสิ่งที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง หลักการ (principle) = วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ผ่าน การพิสูจน์หลายครั้งหลายหน จนสามารถรับรองได้ว่า เมื่อทำตามหลักการนั้นแล้วจะได้ผลตามที่ต้องการ แน่นอน

3 การเริ่มเขียน ขึ้นต้นบทที่ 2 ควรจะเริ่มย่อหน้าด้วย “ในบทนี้กล่าวถึง ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับ โครงงาน...ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้............... และ... ซึ่งรายละเอียดของแต่ ละหัวข้อจะได้กล่าวถึงในลำดับต่อไป”

4 การเลือกหัวเรื่อง เลือกแต่หัวเรื่องที่สำคัญ หัวเรื่องไม่ควรใหญ่เกินไป เลขนำหน้าหัวเรื่องไม่ควร เกิน 3 ตัว เช่น 2.5 ห้องสมุดดิจิตอล 2.5.1 ประเภทของห้องสมุดดิจิตอล 2.5.1.1 ประเภทสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย 2.5.1.2 ประเภทไม่สามารถสืบค้นผ่านระบบ...

5 การเลือกหัวเรื่อง เรียงลำดับหัวเรื่องตามความสำคัญ หัวเรื่องสามัญที่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างอยู่แล้วไม่ ต้องนำมาเขียนประกอบในโครงงาน คำถาม ต้องอธิบายวิธีการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows? ต้องอธิบายวิธีการใช้งาน MS Office?

6 การเขียนรายละเอียด การเขียนรายละเอียดข้อมูลในปริญญานิพนธ์คือ การเขียนตามความเข้าใจในเชิงวิชาการ มิใช่การ คัดลอกบทความหรือข้อมูล มาเป็นของตัวเอง ควรเขียนด้วยคำพูดของตัวเอง ตามความเข้าใจของ ตัวเอง ใช้เวลามากในการอ่าน  เขียนเป็นคำพูดของตัวเอง

7 การเขียนรายละเอียด ตอนท้ายของทุกๆหัวเรื่อง ต้องสรุปว่า ได้อะไรจากหัวเรื่องนั้น หัวเรื่องที่ศึกษาไปแล้วไม่ได้อะไร? จะศึกษาไปทำไม? ไม่ควรเน้นปริมาณของเนื้อความ เน้นที่คุณภาพของข้อความ

8 กิจกรรมปฏิบัติ นึกถึงหัวเรื่องทฤษฎีและหลักการ –หัวเรื่องหลัก –หัวเรื่องรอง เรียงลำดับความสำคัญของแต่ละหัวเรื่อง นำมาปรึกษา ทีละกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt 305496 CPE Project 1 บทที่ 2. ภาพรวม บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ ทฤษฎี (theory) = สมมติฐานที่ได้รับการตรวจสอบ และทดลองหลายครั้งหลายหนจนสามารถอธิบาย ข้อเท็จจริงสามารถคาดคะเนทำนายสิ่งที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google