งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในบัญชีแนบท้ายไม่ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น * ไม่ใส่ชื่อหน่วยงานย่อยที่พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน หรือใส่ไม่ ถูกต้องตามบัญชีโครงสร้างอัตรากำลังของส่วนราชการที่สำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในบัญชีแนบท้ายไม่ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น * ไม่ใส่ชื่อหน่วยงานย่อยที่พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน หรือใส่ไม่ ถูกต้องตามบัญชีโครงสร้างอัตรากำลังของส่วนราชการที่สำนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในบัญชีแนบท้ายไม่ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น * ไม่ใส่ชื่อหน่วยงานย่อยที่พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน หรือใส่ไม่ ถูกต้องตามบัญชีโครงสร้างอัตรากำลังของส่วนราชการที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ ว 76 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547 * ไม่ใส่ชื่อหน่วยงานย่อยที่พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน หรือใส่ไม่ ถูกต้องตามบัญชีโครงสร้างอัตรากำลังของส่วนราชการที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ ว 76 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547 * บัญชีแนบท้ายคำสั่งไม่เป็นตามแบบที่กำหนดไว้ * บัญชีแนบท้ายคำสั่งไม่เป็นตามแบบที่กำหนดไว้ การจัดทำคำสั่งปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ การบันทึกรายการในทะเบียน ประวัติ ( ก. พ. 7) * การบันทึกประวัติการศึกษา ระบุวุฒิการศึกษาไม่ถูกต้องหรือระบุ ไม่ครบถ้วน * การบันทึกประวัติการศึกษา ระบุวุฒิการศึกษาไม่ถูกต้องหรือระบุ ไม่ครบถ้วน โดยต้องบันทึกเช่นเดียวกับการจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการ ตามข้อ 10 ใน ก. พ. 7 กล่าวคือต้องบันทึกประวัติการศึกษาตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาตอนต้นไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และสุดท้ายที่วุฒิ การศึกษาที่ได้รับการจัดจ้างในปัจจุบัน และใบประกอบวิชาชีพ ( ถ้ามี ) รวมทั้งเดือน ปี ที่เริ่มศึกษา และสำเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ข้างต้น * ไม่บันทึกประวัติการดำรงตำแหน่ง ( ด้านหลัง ) โดยเว้นว่างไว้หรือ บันทึกไม่ครบถ้วน * ไม่บันทึกประวัติการดำรงตำแหน่ง ( ด้านหลัง ) โดยเว้นว่างไว้หรือ บันทึกไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ระบุวันจ้าง หรือชื่อตำแหน่งไม่ตรงตามคำสั่ง หรือไม่ระบุ หน่วยงานตามคำสั่ง ซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินการเกี่ยวกับ พนักงานราชการ

2 * แบบประวัติพนักงานราชการ ( ก. พ. 7 ใช้สีเหลือง ) ซึ่งได้กรอก รายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวนรายละ 1 ฉบับ ติด รูปกึ่งกลางด้านล่าง * แบบประวัติพนักงานราชการ ( ก. พ. 7 ใช้สีเหลือง ) ซึ่งได้กรอก รายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวนรายละ 1 ฉบับ ติด รูปกึ่งกลางด้านล่าง * สำเนาคำสั่งปฏิบัติงาน จำนวนรายละ 1 ฉบับ * สำเนาคำสั่งปฏิบัติงาน จำนวนรายละ 1 ฉบับ * สำเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จัดจ้างเป็น พนักงาน - ราชการในตำแหน่งดังกล่าว กรณีเป็นวุฒิต่อเนื่องที่ใช้เป็นคุณสมบัติ ในการสมัครต้องแนบวุฒิการศึกษาที่สำเร็จมาก่อนได้รับปริญญาตรี เช่น วุฒิ อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เป็นต้น มาประกอบการพิจารณา * สำเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จัดจ้างเป็น พนักงาน - ราชการในตำแหน่งดังกล่าว กรณีเป็นวุฒิต่อเนื่องที่ใช้เป็นคุณสมบัติ ในการสมัครต้องแนบวุฒิการศึกษาที่สำเร็จมาก่อนได้รับปริญญาตรี เช่น วุฒิ อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เป็นต้น มาประกอบการพิจารณา กรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเสนอเอกสารทางการศึกษาเป็นหนังสือรับรอง เอกสารดังกล่าวต้องระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ผู้มีอำนาจลงนามใน หนังสือรับรองดังกล่าว รวมถึง หนังสือรับรองในระดับอุดมศึกษา ( ปริญญาตรีขึ้นไป ) ต้องมีข้อความระบุว่า “ สภามหาวิทยาลัย............... ได้อนุมัติปริญญาแล้ว ตั้งแต่วันที่....................................” เท่านั้น * สำเนา Transcript จำนวนรายละ 1 ฉบับ * สำเนา Transcript จำนวนรายละ 1 ฉบับ * สำเนาใบประกอบโรคศิลปะ ( กรณีจ้างในกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ) ต้อง ตรวจสอบว่าใบอนุญาตดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ เช่น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น จำนวนรายละ 1 ฉบับ * สำเนาใบประกอบโรคศิลปะ ( กรณีจ้างในกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ) ต้อง ตรวจสอบว่าใบอนุญาตดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ เช่น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น จำนวนรายละ 1 ฉบับ * สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนรายละ 1 ฉบับ * สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนรายละ 1 ฉบับ * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนรายละ 1 ฉบับ * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนรายละ 1 ฉบับ * สำเนาคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวนรายละ 1 ฉบับ * สำเนาคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวนรายละ 1 ฉบับ เอกสารหลักฐานที่จัดส่งให้สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินการพนักงาน ราชการ ( ต่อ )

3 สำหรับเอกสารที่ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรุณาแยกแต่ ละรายโดยเรียงตามลำดับตั้งแต่ ก. พ. 7 ถึงสำเนาคำสั่งให้พนักงานราชการ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ( ตามข้อ 3) และไม่ต้องส่งเอกสาร ดังกล่าวให้กับสำนักงาน ก. พ. และกรมบัญชีกลาง ( สำหรับสัญญาจ้างที่ จัดทำ สำหรับเอกสารที่ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรุณาแยกแต่ ละรายโดยเรียงตามลำดับตั้งแต่ ก. พ. 7 ถึงสำเนาคำสั่งให้พนักงานราชการ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ( ตามข้อ 3) และไม่ต้องส่งเอกสาร ดังกล่าวให้กับสำนักงาน ก. พ. และกรมบัญชีกลาง ( สำหรับสัญญาจ้างที่ จัดทำ 2 ฉบับ ให้จัดเก็บที่ส่วนราชการต้นสังกัด ( สสจ./ รพท./ รพศ.) อีกฉบับส่ง ให้พนักงานราชการเก็บไว้ ) อนึ่ง กรณีส่วนราชการดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานไม่ ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการ ส่งคืนเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป ส่วนราชการสามารถศึกษารายละเอียดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ ในเว็ปไซต์ ส่วนราชการสามารถศึกษารายละเอียดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ ในเว็ปไซต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล http://203.157.19.94/person/indexhome.htm หรือสอบถามโดยตรงได้ที่กลุ่มบริหารงานลูกจ้างและพนักงาน ราชการ 0 2590 1349, 1350 http://203.157.19.94/person/indexhome.htm แบบฟอร์มต่าง ๆ อยู่ในเว็ปไซต์ อาจมีการ ปรับปรุง


ดาวน์โหลด ppt ในบัญชีแนบท้ายไม่ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น * ไม่ใส่ชื่อหน่วยงานย่อยที่พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน หรือใส่ไม่ ถูกต้องตามบัญชีโครงสร้างอัตรากำลังของส่วนราชการที่สำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google