งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่ เจือปนในอากาศที่ระบายออก จากปลอง ของหมอน้ำโรงสีข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่ เจือปนในอากาศที่ระบายออก จากปลอง ของหมอน้ำโรงสีข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่ เจือปนในอากาศที่ระบายออก จากปลอง ของหมอน้ำโรงสีข าวที่ใช้แกลบเปนเชื้อเพลิงพ. ศ. 2549 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 ธันวาคม 2549

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ 1. ในประกาศนี้ – " หม้อน้ำ (Boiler)" หมายความว่า หม้อน้ำที่เป็นต้น กำเนิดพลังงานกลหรือพลังงานความร้อนที่ใช้แกลบเป็น เชื้อเพลิง – " โรงสีข้าว " หมายความว่า โรงงานประกอบกิจการ เกี่ยวกับการสี ฝัด หรือขัดข้าวทุกขนาด – " ค่าความทึบแสงของเขม่าควัน " หมายความว่า จำนวน ร้อยละของแสงที่ไม่สามารถส่องผ่านเขม่าควันที่เจือปนใน อากาศที่ระบายออกจากปล่อง 2. บังคับใช้ตั้งแต่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. อากาศที่ระบายออกจากปล่องต้องมีเขม่า ควันเจือปนอยู่ในปริมาณที่ทำให้เกิดค่าความ ทึบแสง เมื่อตรวจวัดด้วยแผนภูมิเขม่าควันของ ริงเกิลมานน์ ไม่เกินต่าที่กำหนดดังต่อไปนี้ - ร้อยละ 20 เมื่อตรวจวัดก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550 - ร้อยละ 10 เมื่อตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550 2. ให้ตรวจวัดค่าความทึบแสงในขณะที่ ประกอบกิจการโรงงานและหม้อน้ำมีการ ทำงานปกติ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. วิธีการตรวจวัด การคำนวณ การเปรียบเทียบและ สรุปผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ (1) วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควัน ก. ให้ต้องมีผู้ตรวจวัด 2 คน ตรวจวัดพร้อมกัน ข. ให้ผู้ตรวจวัดสังเกตสีท้องฟ้าบริเวณที่จะตรวจวัด และพิจารณาว่า แสงสว่างเพียงพอหรือไม่ โดยสังเกตจากสีกลุ่มควันที่เกิดขึ้นและสีของฉาก หลังที่มีความเข้มแตกต่างกันโดยชัดเจน ค. ให้ผู้ตรวจยืนห่างจากปล่องระบายอากาศ ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของ ความสูงจากระดับตำแหน่งที่ผู้ตรวจยีนอยู่จนถึงระดับปากปล่อง แต่ไม่เกิน 400 เมตร และอยู่ในทิศที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของกลุ่มควัน โดยให้ดวง อาทิตย์อยู่ด้านหลังของผู้ตรวจให้ได้มากที่สุด ง. ให้ใช้แผนภูมิของริงเกิลมานน์ที่จัดทำ โดยกรมควบคุมมลพิษ หรือที่ มีมาตรฐานเทียบเท่า จ. ให้ผู้ตรวจวัด ถือแผนภูมิในระดับสายตา และมองเขม่าควันผ่านช่อง ตรงกลางของแผนภูมิ และสังเกตกลุ่มควันบริเวณที่มีความหนาแน่นที่สุด และไม่มีการควบแน่นของไอน้ำ เปรียบเทียบเพื่อหาค่าความทึบแสงที่ ใกล้เคียงกับความทึบแสงของกลุ่มเขม่าควันที่เกิดขึ้นจริง และบันทึกผล การตรวจวัดทุกๆ 15 วินาที จนครบ 15 นาที ลงในแบบ ขค. 01-49 ท้าย ประกาศนี้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (2) การคำนวณและเปรียบเทียบค่าความทึบแสง ก. ให้หาค่าเฉลี่ยความทึบแสงของเขม่าควัน ตาม (1) ( จ ) ข. ให้นำค่าเฉลี่ยการตรวจวัดแสง ตาม (2) ( ก ) มา เปรียบเทียบกัน ถ้าแตกต่างกันเกิน 3 ให้ตรวจวัดใหม่ แต่หาก ไม่เกิน 3 ให้นำค่าเฉลี่ยการตรวจวัดแสงของผู้ตรวจวัด 2 คน มาหาค่าเฉลี่ยอีกครั้ง และใช้ผลที่ได้นั้น (3) การสรุปผลการตรวจวัดในแบบ ขค. 02-49 ท้ายประกาศนี้

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่ เจือปนในอากาศที่ระบายออก จากปลอง ของหมอน้ำโรงสีข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google