งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้ E- Book รายวิชาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผู้จัดทำวิจัย นายนิธิ สุข ประสงค์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้ E- Book รายวิชาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผู้จัดทำวิจัย นายนิธิ สุข ประสงค์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้ E- Book รายวิชาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผู้จัดทำวิจัย นายนิธิ สุข ประสงค์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC)

2 ปัญหาการ วิจัย ในสถานศึกษาที่มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ใน การเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนได้มีทักษะใน การทำงานมากขึ้น โดยเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการใช้ คอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดย ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อที่จะนำความรู้และทักษะนี้ไปใช้ใน การออกแบบผลงานต่อไป โดยทั่วไปการที่จะให้นักศึกษาสามารถ เข้าใจในบทเรียนขึ้นอยู่กับสื่อการเรียนการสอนเป็นหลัก การนำสื่อ E-Book นี้มาใช้ในการเรียนการสอนจะทำให้ผู้สอน และผู้เรียนได้ สื่อสารได้ตรงประเด็นมากขึ้นและนวัตกรรมจะช่วยให้การศึกษา การ เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่าง รวดเร็ว มีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม

3 วัตถุประสง ค์ ผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำ งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้ E-Book รายวิชาการ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี ที่ 1 ซึ่งเป็นสื่อที่ใช้แนวคิดจากหนังสือเดิมที่พัฒนามาใหม่ โดยใช้ คอมพิวเตอร์เป็นหลักในการทำสื่อด้วย E-Book ทำให้นักศึกษา เข้าใจแนวคิด เกิดความสนุกสนาน และทำให้รักในการอ่านหนังสือ ได้มากขึ้น คาดว่าจะส่งผลให้ผลการเรียนสูงขึ้นตามลำดับ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาสื่อการสอน และการพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 2. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเล็งความสำคัญในการอ่านมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อศึกษาการทำโปรแกรม E-Book ให้เกิดความชำนาญ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้

4 ตาราง - ผัง สรุป รายการ S.D ระดับ ด้านรูปแบบ E-Book 1. ความยุ่งยากที่มีต่อการใช้ E-Book 3.67 0.58 มาก 2. ความเข้าใจที่มีต่อการใช้ E-Book 4.480.51 มาก 3. ความแปลกใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ ของ E-Book 4.620.50 มากที่สุด 4. ความทันสมัยของ E-Book 4.620.50 มากที่สุด รวมด้านรูปแบบ E-Book 4.350.52 มาก ด้านผู้สอน 5. ความเหมาะสมของเวลาที่ผู้สอนเลือก นำมาใช้ 4.290.46 มาก 6. ความชัดเจนในการอธิบายการใช้ E-Book ของผู้สอน 4.480.60 มาก 7. ความคุ้มค่าในการนำ E-Book มาใช้ของ ผู้สอน 4.290.46 มาก รวมด้านผู้สอน 4.350.50 มาก ด้านผู้เรียน 8. ความรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ที่ได้ จาก E-Book 4.670.48 มากที่สุด 9. ความสนุกสนาน ความน่าสนใจที่ได้จาก E- Book 4.570.68 มากที่สุด 10. ระดับคุณภาพของ E-Book ที่มีต่อการ เรียน 4.330.48 มาก รวมด้านผู้เรียน 4.520.54 มากที่สุด ภาพรวม 88.000.52 มาก

5 นักศึกษาเข้าใจแนวคิด เกิดความสนุกสนาน และทำให้ รักในการอ่านหนังสือ ได้มากขึ้น คาดว่าจะส่งผลให้ผลการ เรียนสูงขึ้นตามลำดับ นักศึกษาเล็งความสำคัญในการอ่านมาก ยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้ สรุปผลวิจัย 1. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสร้างความคิดรวบยอดในเรื่องที่ เรียนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 2. ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นสิ่งที่กำลังเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 3. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. สร้างสภาพแวดล้อมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่แปลกใหม่ 5. ส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เรียน 6. เกื้อหนุนผู้เรียนที่มีความสนใจและความสามารถในการเรียนรู้ที่ แตกต่างกันให้สามารถ

6 ประโยชน์ที่ได้จากการ วิจัย


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้ E- Book รายวิชาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผู้จัดทำวิจัย นายนิธิ สุข ประสงค์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google