งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 ครูชำนาญ ยันต์ทอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 2.3) ความน่าจะเป็น ของเหตุการณ์ ( ต่อ ) 2.3) ความน่าจะเป็น ของเหตุการณ์ ( ต่อ )

3 ครูชำนาญ ยันต์ทอง หยิบลูกบอล 2 ลูก พร้อมกัน จากถุงใบหนึ่ง ซึ่งมีลูกบอลสีเขียว 2 ลูก และสีแดง 3 ลูก ตัวอย่างที่ 2 ข1ข1 ข2ข2 ด1ด1 ด2ด2 ด3ด3

4 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จงหาความน่าจะ เป็น ของเหตุการณ์ ต่อไปนี้ 1) เหตุการณ์ที่จะหยิบได้ ลูกบอลสีเดียวกัน 2) เหตุการณ์ที่จะหยิบได้ ลูกบอลต่างสีกัน

5 ครูชำนาญ ยันต์ทอง แนวคิด กำหนดให้ ข 1 แทนลูกบอลสีเขียวลูกที่ หนึ่ง ข 2 แทนลูกบอลสีเขียวลูกที่ สอง ด 1 แทนลูกบอลสีแดงลูกที่ หนึ่ง ด 2 แทนลูกบอลสีแดงลูกที่ สอง ด 3 แทนลูกบอลสีแดงลูกที่ สาม

6 ครูชำนาญ ยันต์ทอง หาผลลัพธ์ทั้งหมดที่ อาจจะเกิดขึ้นจากการ ทดลองสุ่ม โดยใช้ แผนภาพต้นไม้ ดังนี้ ข1ข1 ข1ด1ข1ด1 ข1ด2ข1ด2 ข1ด3ข1ด3 ด1ด1 ด2ด2 ด3ด3 ข2ข2 ข1ข2ข1ข2

7 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ข2ข2 ด1ด1 ด2ด2 ด3ด3 ข2ด1ข2ด1 ข2ด2ข2ด2 ข2ด3ข2ด3

8 ด1ด1 ด1ด2ด1ด2 ด1ด3ด1ด3 ด2ด3ด2ด3 ด2ด2 ด2ด2 ด3ด3 ด3ด3

9 ผลลัพธ์ทั้งหมดที่ อาจจะเกิดขึ้นจากการ ทดลองสุ่ม คือ ข 1 ข 2, ข 1 ด 1, ข 1 ด 2, ข 1 ด 3 ข 2 ด 1, ข 2 ด 2, ข 2 ด 3 ด 1 ด 2, ด 1 ด 3 และ ด 2 ด 3 จะได้ จำนวนผลลัพธ์ ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เป็น 10

10 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1 เหตุการณ์ที่จะหยิบได้ลูกบอล สีเดียวกันมีผลลัพธ์ คือ ข 1 ข 2, ด 1 ด 2, ด 1 ด 3 และ ด 2 ด 3 จะได้ จำนวนผลลัพธ์ของ เหตุการณ์นี้ = 4 ดังนั้น ความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ที่จะหยิบได้ ลูกบอลสีเดียวกัน = 4 4 10 =0.4

11 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 2 เหตุการณ์ที่จะหยิบได้ลูกบอล ต่างสีกัน มีผลลัพธ์ คือ จะได้ จำนวนผลลัพธ์ของ เหตุการณ์นี้ = 6 ดังนั้น ความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ที่จะหยิบได้ ลูกบอลต่างสีกัน = 6 6 10 =0.6 ข 1 ด 1, ข 1 ด 2, ข 1 ด 3, ข 2 ด 1, ข 2 ด 2 และ ข 2 ด 3

12 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ไพ่ เป็นอุปกรณ์ชนิด หนึ่งที่ใช้เป็นสื่อ ในการศึกษา เรื่อง ความ น่าจะเป็น ไพ่ 1 สำรับ มีจำนวน ไพ่ทั้งหมด 52 ใบ แบ่งเป็น 4 ชุด ได้แก่ ชุดโพดำ โพแดง ดอก จิก และข้าวหลามตัด ไพ่แต่ละชุด มี 13 ใบ

13 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จากการทดลอง สุ่มหยิบไพ่ 1 ใบ จากไพ่ทั้งสำรับหนึ่ง จะได้ ความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ต่าง ๆ ดัง ตัวอย่างต่อไปนี้ - ความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ที่จะหยิบไพ่ 1 ใบ ให้แต้ม 6 = 4 4 52 =0.07

14 ครูชำนาญ ยันต์ทอง - ความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ที่จะหยิบไพ่ 1 ใบ ให้ได้ไพ่ดอกจิก = 13 52 =0.25= 1 1 4 4 - ความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ที่จะหยิบไพ่ 1 ใบ ให้ได้ไพ่สีแดง = 26 52 0.5=

15 ครูชำนาญ ยันต์ทอง หยิบไพ่ 2 ใบ จากไพ่ 4 ใบ ซึ่งประกอบด้วย K โพดำ, K โพแดง, K ดอกจิก, K ข้าวหลามตัด จงหาความน่าจะเป็น ของเหตุการณ์ ต่อไปนี้ 1) หยิบไพ่ 2 ใบพร้อมกัน ให้ได้ไพ่ สีเดียวกัน ตัวอย่างที่ 3

16 ครูชำนาญ ยันต์ทอง วิธีทำผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จากการหยิบไพ่ 2 ใบ พร้อมกัน คือ (K โพดำ, K โพแดง ), (K โพดำ, K ดอกจิก ), (K โพดำ, K ข้าวหลามตัด ), (K โพแดง, K ดอกจิก ), (K โพแดง, K ข้าวหลามตัด ), (K ดอกจิก, K ข้าวหลามตัด ) (6 แบบ )

17 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จะได้ จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะ เกิดขึ้นได้ เป็น 6 - เหตุการณ์ที่จะหยิบไพ่ 2 ใบ พร้อมกัน ให้ ได้ไพ่สีเดียวกัน มี ผลลัพธ์ 2 อย่าง คือ (K โพดำ, K ดอกจิก ) สีดำเหมือนกัน (K โพแดง, K ข้าวหลามตัด ) สีแดงเหมือนกัน

18 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จะได้ จำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์เป็น 2 ดังนั้น ความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ที่จะหยิบไพ่ 2 ใบ พร้อมกันให้ได้ไพ่สีเดียวกัน = 2 2 6 6 =0.33


ดาวน์โหลด ppt ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google