งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะและการวางแผน พัฒนารายบุคคล ขั้นตอนที่ 5 จัดทำแบบ IDP2 ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ของทุกสำนัก / กองรวบรวมข้อมูล แบบ IDP1 ของหน่วยงานใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะและการวางแผน พัฒนารายบุคคล ขั้นตอนที่ 5 จัดทำแบบ IDP2 ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ของทุกสำนัก / กองรวบรวมข้อมูล แบบ IDP1 ของหน่วยงานใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะและการวางแผน พัฒนารายบุคคล ขั้นตอนที่ 5 จัดทำแบบ IDP2 ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ของทุกสำนัก / กองรวบรวมข้อมูล แบบ IDP1 ของหน่วยงานใน สังกัด โดยสรุปรายงานข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ หลักตามแผนพัฒนารายบุคคล ตามคำชี้แจงการกรอกข้อมูลแต่ ละช่อง ดังนี้ ช่องที่ (1) ประเภทและระดับตำแหน่ง ช่องที่ (2) จำนวนข้าราชการในหน่วยงานทั้งหมด ให้ สรุปจำนวนข้าราชการในสำนัก / กอง โดยแยกตามประเภทระดับ ตำแหน่ง ช่องที่ (3) และ ช่องที่ (4) สมรรถนะหลักของข้าราชการ พลเรือนสามัญ และสมรรถนะหลักของกรมชลประทาน ซึ่งแต่ละ สมรรถนะจะต้องระบุ แบบ IDP 2

2 จำนวนผู้ต้องการได้รับการพัฒนา หมายถึง ข้าราชการที่มีผลการประเมินสมรรถนะ ยังไม่ถึงระดับสมรรถนะที่ องค์กร คาดหวังหรือมีสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง แต่ยัง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในต้นรอบการประเมินและมีการระบุความรู้ ทักษะหรือพฤติกรรมที่ต้องพัฒนาไว้ในแบบ IDP1 จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา หมายถึง จำนวน ข้าราชการได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ดูจากช่องที่ 7 พัฒนาแล้ว ( แบบ IDP1) จำนวนผู้ที่ ไม่ได้พัฒนา หมายถึง จำนวนข้าราชการ ไม่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ดูจากช่องที่ 8 ยัง ไม่ได้พัฒนา ( แบบ IDP1)

3 ขั้นตอนที่ 5 ( ต่อ ) สรุปโดยภาพรวม ( สมรรถนะทั้ง 7 ตัว ) : จำนวนข้าราชการที่ต้องการได้รับการพัฒนาตามแผน IDP ทุกสมรรถนะรวมกัน ให้นำยอดรวมจำนวนข้าราชการที่มีผล การประเมินสมรรถนะ ยังไม่ถึงระดับสมรรถนะที่องค์กรคาดหวัง หรือมีสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ในต้นรอบการประเมินและมีการระบุความรู้ ทักษะ หรือพฤติกรรมที่ ต้องพัฒนาไว้ในแบบ IDP1 ของทุกสมรรถนะมารวมกัน จำนวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา รายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกันให้นำยอดรวมจำนวนข้าราชการได้รับ การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของทุกสมรรถนะมารวมกัน จำนวนข้าราชการที่ไม่ได้พัฒนาตามแผนพัฒนา รายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน ให้นำยอดรวมจำนวนข้าราชการที่ ไม่ได้พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของทุกสมรรถนะมารวมกัน ร้อยละของข้าราชการในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) ให้คำนวณ โดยใช้สูตร ดังนี้ จำนวนข้าราชการในสังกัดที่ได้รับการพัฒนาตามแผน IDP ทุกสมรรถนะรวมกัน X 100 จำนวนข้าราชการในสังกัดที่ต้องการได้รับการพัฒนาตามแผน IDP ทุกสมรรถนะรวมกัน ตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะและการวางแผน พัฒนารายบุคคล ขั้นตอนที่ 5 จัดทำแบบ IDP2 ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ของทุกสำนัก / กองรวบรวมข้อมูล แบบ IDP1 ของหน่วยงานใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google