งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1 โดยใช้สัทอักษรไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาววิชชุดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1 โดยใช้สัทอักษรไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาววิชชุดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1 โดยใช้สัทอักษรไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาววิชชุดา โรจนสวัสดิ์วงศ์

3 ปัญหาการวิจัย จากประสบการณ์ของผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาจีนในระดับชั้นปวช.1 พบว่าผู้เรียนมีปัญหาด้านการอ่านภาษาจีน เนื่องจากเป็นวิชาที่ไม่เคยเรียนมาก่อนและไม่ทราบที่มาที่ไปของตัวอักษรจีนจึงไม่ทราบว่าตัวอักษรจีนนั้นเป็นตัวอักษรรูปภาพ ไม่ใช่ตัวอักษรที่เกิดจากการประสมเสียงพยัญชนะกับสระเหมือนภาษาไทย และไม่รู้ความหมายของคำศัพท์ ทำให้ผู้เรียนเกิดปัญหาด้านการเรียนรู้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการจะพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 ด้วยการสร้างชุดฝึกการอ่านคำศัพท์ภาษาจีนด้วยสัทอักษรไทย แทนสัทอักษรที่เป็นแบบ pinyin เพื่อให้ผู้เรียน สามารถอ่านออกเสียงภาษาจีนได้ด้วยตนเอง

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังการเรียนรู้ วิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1 โดย ใช้สัทอักษรไทย

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ แบบฝึกทักษะการอ่าน ภาษาจีนด้วยสัทอักษรไทย ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับปวช.1 จำนวน 10 คน

6 เปรียบเทียบก่อนเรียน เปรียบเทียบหลังเรียน
สรุปผลการวิจัย ลำดับ ชื่อ-สกุล เปรียบเทียบก่อนเรียน เปรียบเทียบหลังเรียน ก่อนเรียน ร้อยละ หลังเรียน 1 นายพรพิทักษ์ สุเมธาพิพัฒน์ 5 50 9 90 2 นายเกียรติศักดิ์ บุตรชา 4 40 8 80 3 นส.วิภาศิริ สมดี 10 100 นส.อรญา พินทะปะกัง นส.เนตรดาว ใบมาก

7 เปรียบเทียบก่อนเรียน เปรียบเทียบหลังเรียน
สรุปผลการวิจัย ลำดับ ชื่อ-สกุล เปรียบเทียบก่อนเรียน เปรียบเทียบหลังเรียน ก่อนเรียน ร้อยละ หลังเรียน 6 นส.มินตรา คงเกษม 5 50 9 90 7 นส.ชุติมา เบ้าเทศ 10 100 8 นส.สุมิตรตา ถนามศิลป์ 4 40 80 นส.วิมลวรรณ นักเคน นายณัฐจิตร ชัยศรีวงศ์

8 สรุป การใช้แบบฝึกการอ่านภาษาจีน โดยสัทอักษรไทย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนรู้ ของนักเรียนระดับ ปวช. 1 มีคะแนนหลังการเรียนรู้ที่ผ่านเกณฑ์ โดยรวมอยู่ที่ ร้อยละ 70

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1 โดยใช้สัทอักษรไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาววิชชุดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google