งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1 โดยใช้สัท อักษรไทย ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาววิชชุดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1 โดยใช้สัท อักษรไทย ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาววิชชุดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1 โดยใช้สัท อักษรไทย ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาววิชชุดา โร จนสวัสดิ์วงศ์

3 ปัญหาการวิจัย จากประสบการณ์ของผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอน วิชาภาษาจีนในระดับชั้นปวช.1 พบว่าผู้เรียนมี ปัญหาด้านการอ่านภาษาจีน เนื่องจากเป็นวิชาที่ ไม่เคยเรียนมาก่อนและไม่ทราบที่มาที่ไปของ ตัวอักษรจีนจึงไม่ทราบว่าตัวอักษรจีนนั้นเป็น ตัวอักษรรูปภาพ ไม่ใช่ตัวอักษรที่เกิดจากการ ประสมเสียงพยัญชนะกับสระเหมือนภาษาไทย และไม่รู้ความหมายของคำศัพท์ ทำให้ผู้เรียนเกิด ปัญหาด้านการเรียนรู้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการจะพัฒนาทักษะการ อ่านภาษาจีนของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 ด้วยการ สร้างชุดฝึกการอ่านคำศัพท์ภาษาจีนด้วยสัท อักษรไทย แทนสัทอักษรที่เป็นแบบ pinyin เพื่อให้ผู้เรียน สามารถอ่านออกเสียงภาษาจีนได้ด้วยตนเอง

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำแบบทดสอบก่อนและหลังการ เรียนรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนและ หลังการเรียนรู้ วิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1 โดย ใช้สัทอักษรไทย

5 ตัวแปรอิสระ แบบฝึกทักษะ การอ่านภาษาจีน ด้วยสัทอักษรไทย ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียนระดับปวช.1 จำนวน 10 คน กรอบแนวคิดในการวิจัย

6 สรุปผลการวิจัย ลำดั บ ชื่อ - สกุล เปรียบเทียบ ก่อนเรียน เปรียบเทีย บหลังเรียน ก่อน เรียน ร้อย ละ หลัง เรียน ร้อย ละ 1 นายพรพิทักษ์ สุเมธา พิพัฒน์ 550990 2 นายเกียรติศักดิ์ บุตร ชา 440880 3 นส. วิภาศิริ สมดี 55010100 4 นส. อรญา พินทะ ปะกัง 440990 5 นส. เนตรดาว ใบมาก 55010

7 สรุปผลการวิจัย ลำดั บ ชื่อ - สกุล เปรียบเทียบ ก่อนเรียน เปรียบเทีย บหลังเรียน ก่อน เรียน ร้อย ละ หลัง เรียน ร้อย ละ 6 นส. มินตรา คงเกษม 550990 7 นส. ชุติมา เบ้าเทศ 55010100 8 นส. สุมิตรตา ถนาม ศิลป์ 440880 9 นส. วิมลวรรณ นักเคน 550880 10 นายณัฐจิตร ชัยศรี วงศ์ 440880

8 สรุป การใช้แบบฝึกการอ่านภาษาจีน โดยสัทอักษรไทย ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนรู้ ของนักเรียนระดับ ปวช. 1 มีคะแนน หลังการเรียนรู้ที่ผ่านเกณฑ์ โดยรวม อยู่ที่ ร้อยละ 70

9


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1 โดยใช้สัท อักษรไทย ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาววิชชุดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google