งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( ส33101 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการบริโภค ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อธิบายความหมายและปัจจัยการ เลือกใช้การบริโภคได้

3 การบริหารจัดการทรัพยากร
การผลิต การบริโภค การบริการ ทรัพยากร

4 ปัจจัยในการเลือกใช้ทรัพยากร
ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจเอกชน ประโยชน์ที่ เกิดขึ้นสูงสุด กำไรสูงสุด

5 ทุน คุ้มค่า คุณธรรม ประโยชน์ หน่วยธุรกิจ (ผู้ผลิตหรือผู้ขาย) - บุคคล
- สังคม

6 คุณธรรม ไม่เบียดเบียน ………. ………. ………. ………. ……….. ……….. ………... …………
ลูกค้า สิ่งแวดล้อม ………. ………. ผู้ขาย ………. สังคม ………. พนักงาน ชาติ ……….. ……….. ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง ………… ………...

7 หน่วยรัฐบาล ออกกฎหมาย อยู่ดีกินดี ประเทศสงบ มั่นคง ปลอดภัย

8 หน้าที่ทางเศรษฐกิจ 1. ดำเนินงานตามขอบเขตกฎหมาย
- เกิดการแข่งขันอย่างยุติธรรม - ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน

9 2. สร้างความเป็นธรรมในการ
กระจายรายได้ - ประชาชนได้รับประโยชน์ทั่วถึง - สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบ

10 3. มีมาตรการช่วยให้เศรษฐกิจ
ไม่ผันผวนมากเกินไป 4. วางแผนใช้ทรัพยากรให้มี ประสิทธิภาพ

11 การใช้ประโยชน์จากสินค้าและ บริการ เพื่อสนองความต้องการ
การบริโภค การใช้ประโยชน์จากสินค้าและ บริการ เพื่อสนองความต้องการ นำมาเป็นปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการ

12 คงทน ไม่คงทน การบริโภค - ไม่ทำให้สิ่งที่ถูกบริโภคหมดสิ้นสภาพ
- ใช้ได้เป็นเวลานาน

13 การบริโภค คงทน ไม่คงทน สิ่งที่ถูกบริโภคหมดสิ้นหรือแปรสภาพ - อาหาร

14 ครัวเรือน - ซื้ออย่างมีระเบียบแบบแผน - ซื้อตามความพอใจ
- ซื้อเพราะเชื่อคำโฆษณา - ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ รายได้ - ซื้อด้วยความเคยชิน

15 พบกันคาบต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google