งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การบริหารจัดการบริโภค ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การบริหารจัดการบริโภค ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การบริหารจัดการบริโภค ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( ส 33101 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เศรษฐศาสตร์

2 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง อธิบายความหมายและปัจจัยการ เลือกใช้การบริโภคได้ อธิบายความหมายและปัจจัยการ เลือกใช้การบริโภคได้

3 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การบริหารจัดการทรัพยากร การ ผลิต การบริการการบริการ ทรัพยากรทรัพยากร การบริโภคการบริโภค

4 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ปัจจัยในการเลือกใช้ทรัพยากร ภาครัฐ บาล ภาคธุรกิจเอกชนภาคธุรกิจเอกชน ประโยชน์ที่ เกิดขึ้นสูงสุด ประโยชน์ที่ เกิดขึ้นสูงสุด กำไรสูงสุด

5 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี หน่วยธุรกิจ ( ผู้ผลิตหรือ ผู้ขาย ) หน่วยธุรกิจ ( ผู้ผลิตหรือ ผู้ขาย ) ทุนทุน ประโยชน์ประโยชน์ คุ้มค่าคุ้มค่า คุณธรรมคุณธรรม - บุคคล - สังคม

6 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี คุณธรรม ……….………. ……….………. ………..……….. …………………… ………...………... ไม่เบียดเบียน …… …. ………..……….. ลูกค้า ผู้ขาย พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง ชาติ สังคม สิ่งแวดล้อม

7 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี หน่วยรัฐบาล ประเทศสงบ มั่นคง ประเทศสงบ มั่นคง อยู่ดีกินดี ออกกฎหมาย ปลอดภัย

8 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. ดำเนินงานตามขอบเขตกฎหมาย หน้าที่ทางเศรษฐกิจ - เกิดการแข่งขันอย่างยุติธรรม - ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน

9 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 2. สร้างความเป็นธรรมในการ กระจายรายได้ 2. สร้างความเป็นธรรมในการ กระจายรายได้ - ประชาชนได้รับประโยชน์ทั่วถึง - สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบ

10 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 3. มีมาตรการช่วยให้เศรษฐกิจ ไม่ผันผวนมากเกินไป 3. มีมาตรการช่วยให้เศรษฐกิจ ไม่ผันผวนมากเกินไป 4. วางแผนใช้ทรัพยากรให้มี ประสิทธิภาพ 4. วางแผนใช้ทรัพยากรให้มี ประสิทธิภาพ

11 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การ บริโภค การใช้ประโยชน์จาก สินค้าและ บริการ เพื่อสนองความ ต้องการ การใช้ประโยชน์จาก สินค้าและ บริการ เพื่อสนองความ ต้องการ นำมาเป็นปัจจัยใน การผลิตสินค้าและ บริการ

12 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การ บริโภค คงท น ไม่ คงทน ไม่ คงทน - ไม่ทำให้สิ่งที่ถูกบริโภคหมดสิ้นสภาพ - ใช้ได้เป็นเวลานาน

13 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การ บริโภค คงท น ไม่ คงทน ไม่ คงทน สิ่งที่ถูกบริโภคหมดสิ้นหรือแปรสภาพ - อาหาร

14 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ครัวเรือน - ซื้ออย่างมีระเบียบแบบแผน - ซื้อตามความพอใจ - ซื้อเพราะเชื่อคำโฆษณา - ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ - ซื้อด้วยความเคยชิน รายได้

15 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี พบกันคาบต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การบริหารจัดการบริโภค ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google