งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 1
พันธกิจ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และคู่แข่ง

2 เขียนพันธกิจขององค์กร
ผลิต/บริการอะไร ให้กับกลุ่มใด ด้วยคุณภาพอย่างไร ผลิตครูมืออาชีพ สู่สังคมไทย โดยจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพหลากหลายรูปแบบ

3 วิเคราะห์กลุ่มผู้รับบริการ
กลุ่มผู้รับบริการจำแนกได้เป็นกี่กลุ่ม มีกลุ่มใดเป็นกลุ่มผู้รับบริการหลัก มีกลุ่มใดเป็นกลุ่มผู้รับบริการรอง

4 ใครควรกำหนดทิศทางขององค์กร
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 1. แหล่งสนับสนุนงบประมาณ 2. กลุ่มคนภายนอก (เช่น ผู้รับบริการ ตัวแทนชุมชน หน่วยผู้รับเอาผลผลิตจากหน่วยงานไปใช้ต่อ คนที่เคยทำงานในองค์กร) 3. กลุ่มคนภายใน (เช่น ผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายต่างๆใน ระดับต่างๆ )

5 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากพันธกิจ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

6 วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลประโยชน์สูง 1 2 อำนาจการตัดสินใจ ต่ำ สูง 4 3 ผลประโยชน์ต่ำ

7 เหตุผลที่เลือกเป็นคู่แข่ง
ใครคือคู่แข่งของเรา คู่แข่ง เหตุผลที่เลือกเป็นคู่แข่ง

8 การรับฟังเสียงผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้รับบริการจำแนกได้เป็นกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มต้องการอะไรจากบริการของเรา ผู้มีส่วนได้เสียจำแนกได้เป็นกี่กลุ่ม

9 เสียงของผู้รับบริการ
ความถูกต้อง ความสะดวก ความรวดเร็ว ค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนด ผู้ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ สถานที่สะอาด ประชาสัมพันธ์บริการทุกชนิดชัดเจน

10 การวิเคราะห์ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการระหว่างเรากับคู่แข่ง
นำความต้องการที่หาได้มาลงในช่องแรก ให้น้ำหนักความต้องการแต่ละข้อ รวมกันแล้วให้ได้ 1.00 ประมาณค่าความสามารถในการตอบสนองขององค์กรแต่ละองค์กรลงไปในแต่ละข้อ (จากระดับ 1- 4) นำระดับความสามารถของแต่ละองค์กร X ด้วยน้ำหนัก หาค่าเฉลี่ยของแต่ละองค์กร


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google