งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 1 พันธกิจ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และ คู่แข่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 1 พันธกิจ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และ คู่แข่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 1 พันธกิจ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และ คู่แข่ง

2 เขียนพันธกิจขององค์กร ผลิต / บริการอะไรให้กับกลุ่มใดด้วยคุณภาพ อย่างไร ผลิตครูมืออาชีพสู่สังคมไทยโดยจัดการศึกษาอย่าง มีคุณภาพหลากหลาย รูปแบบ

3 วิเคราะห์กลุ่มผู้รับบริการ กลุ่มผู้รับบริการจำแนกได้เป็นกี่กลุ่ม มีกลุ่มใดเป็นกลุ่มผู้รับบริการหลัก มีกลุ่มใดเป็นกลุ่มผู้รับบริการรอง

4 ใครควรกำหนดทิศทางขององค์กร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 1. แหล่งสนับสนุนงบประมาณ 2. กลุ่มคนภายนอก ( เช่น ผู้รับบริการ ตัวแทนชุมชน หน่วยผู้รับเอาผลผลิตจาก หน่วยงานไปใช้ต่อ คนที่เคยทำงานใน องค์กร ) 3. กลุ่มคนภายใน ( เช่น ผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายต่างๆใน ระดับต่างๆ )

5 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก พันธกิจ พันธกิจกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

6 วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลประโยชน์สูง 1 2 อำนาจการตัดสินใจ ต่ำ สูง 4 3 ผลประโยชน์ต่ำ

7 ใครคือคู่แข่งของเรา คู่แข่งเหตุผลที่เลือกเป็นคู่แข่ง

8 การรับฟังเสียงผู้รับบริการและกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการจำแนกได้เป็นกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มต้องการอะไรจากบริการของเรา ผู้มีส่วนได้เสียจำแนกได้เป็นกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มต้องการอะไรจากบริการของเรา

9 เสียงของผู้รับบริการ ความถูกต้อง ความสะดวก ความรวดเร็ว ค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนด ผู้ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ สถานที่สะอาด ประชาสัมพันธ์บริการทุกชนิดชัดเจน

10 การวิเคราะห์ความสามารถในการ ตอบสนองความต้องการของ ผู้รับบริการระหว่างเรากับคู่แข่ง นำความต้องการที่หาได้มาลงในช่องแรก ให้น้ำหนักความต้องการแต่ละข้อ รวมกันแล้ว ให้ได้ 1.00 ประมาณค่าความสามารถในการตอบสนอง ขององค์กรแต่ละองค์กรลงไปในแต่ละข้อ ( จากระดับ 1- 4) นำระดับความสามารถของแต่ละองค์กร X ด้วยน้ำหนัก หาค่าเฉลี่ยของแต่ละองค์กร


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 1 พันธกิจ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และ คู่แข่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google